Pardubice v otázce spalovny neztrácejí naději

Právě uběhl měsíc od doby, kdy Ministerstvo životního prostředí uspořádalo online veřejné projednání záměru modernizace a obnovení provozu spalovny nebezpečného opadu v Rybitví, o kterou usiluje společnost AVE CZ. Množství námitek nejen z řad veřejnosti přivedlo ministerstvo k rozhodnutí vrátit dokumentaci o spalovně k dalšímu přepracování.


„Vzhledem k množství námitek z řad laické i odborné veřejnosti to byl ze strany ministerstva logický krok. Je to sice jen malé vítězství, které nám však dává naději, že se podaří zprovoznění spalovny zastavit. Vrácení dokumentace by navíc mělo znamenat, že dojde k novému veřejnému projednání. V takovém případě věřím, že tentokrát by projednání proběhlo již v souladu se zákonem a konalo by se prezenční formou. Město Pardubice je připraveno poskytnout patřičnou součinnost a nabídnout adekvátní prostory, tak aby se mohl zúčastnit co největší počet obyvatel Pardubicka,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal s tím, že nová, přepracovaná dokumentace musí zohlednit a vypořádat veškeré relevantní požadavky uvedené ve vyjádřeních a na veřejném projednání, které je třeba v rámci procesu EIA zohlednit.

Ministerstvo životního prostředí obdrželo přepracovanou dokumentaci vlivů spalovny v listopadu 2021, v prosinci se s dokumentací seznámily také dotčené územní samosprávní celky a orgány, které se k její podobě mohly následně vyjádřit do 13. ledna 2022. „Na veřejné projednání, které následovalo 8. února 2022 a trvalo téměř 11 hodin, se připojilo přibližně 450 osob. Diskuze byla dlouhá a věcná, zazněla řada objektivních dotazů a připomínek, na jejichž základě ministerstvo nyní rozhodlo, že bez přepracování dokumentace a odstranění zjištěných nedostatků nelze provést řádné posouzení vlivů záměru na životní prostředí,“ dodává náměstek Nadrchal, podle jehož slov by se na jednací stůl mohla znovu vrátit debata o možném prodeji spalovny. „Společnost AVE na jednání před veřejným projednáním možnost prodeje zamítlo, vzhledem k současnému vývoji, kdy záměr obnovit provoz spalovny opět neprošel, je otázkou, jestli by se tato jednání nedala znovu otevřít,“ vysvětluje náměstek.

Podle vyjádření ministerstva je potřeba, aby možná zdravotní rizika byla přepracována v souladu se směrnicí WHO pro kvalitu ovzduší a aby předložené vlivy na veřejné zdraví nebyly hodnoceny pouze z hlediska přímé inhalační expozice z ovzduší, ale také z hlediska dlouhodobé zátěže prostředí. „Zároveň je nutné posoudit hluk dopravy s ohledem na provoz spalovny a doplnit návrhy na protihluková opatření, které ve stávajícím podkladech chybí. Do zařízení budou navíc přijímány různé druhy nebezpečných odpadů, které mohou při mísení vzájemně reagovat, proto by měl být obsahem dokumentace také přesný popis toho, jakým způsobem budou prováděny testy slučitelnosti odpadů a jaká bude spádová oblast dovozu odpadů,“ podotýká náměstek. Veřejnost má navíc stále možnost připojit svůj podpis k petici proti obnovení provozu ve spalovně v Rybitví, za jejímž vznikem stojí občanské iniciativy a představitelé obcí, které mohou být dotčeny obnovením provozu. Petici je možno podepsat elektronicky na webu https://obcan.portal.gov.cz/podani/epetice/seznam/petice/40, v listinné podobě je k dispozici na podatelně pardubického magistrátu, na městských obvodech, v informačním centru a na radnicích v Rybitví, Lázních Bohdaneč a Srnojedy.

Informace o vrácení dokumentace k přepracování je zveřejněna v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru MZP493, v sekci dokumentace a na webových stránkách města https://www.pardubice.eu/uredni-deska.

 

 

Tiskový úsek