Životní situace

Získám na JKM informace k podnikání, i když se nejedná o živnost?

Ano, jednotné kontaktní místo poskytuje informace i podmínky k podnikání v činnostech, které nejsou živnostmi, jako je např. činnost hudebníka, pojišťovacího zprostředkovatele, daňového poradce, činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytování zdravotních služeb (dříve nestátní zdravotnické zařízení) atd.

Může zaměstnavatel vyslat své zaměstnance na zakázky do EU?

Ano, zaměstnavatel může vyslat své zaměstnance do jiného členského státu EU, a to za podmínek stanovených směrnicí o vysílání pracovníků. Mezi vysílajícím podnikem a pracovníky musí po celou dobu vyslání existovat pracovněprávní poměr. Pro vysílání pracovníků jsou stanoveny pracovní podmínky, které během vyslání musí být uplatňovány podle práva státu vyslání.

Informace k této problematice lze získat na jednotném kontaktním místě, které se nachází v budově Obecního živnostenského úřadu v Pardubicích, Gorkého 489. Na JKM se můžete obrátit osobně, telefonicky (tel. 466 859 398) nebo e-mailem (jkm@mmp.cz).

Mohu podnikat, resp. poskytnout službu v jiném státě EU na živnostenské oprávnění vydané v ČR?

Ano, můžete poskytovat služby dočasně, resp. příležitostně.

Nelze poskytovat služby dlouhodobě, pravidelně nebo služby vázané na provozovnu. V takovém případě se jedná o usazení se a je nutné mít k provozování konkrétní činnosti vydané oprávnění příslušným orgánem hostitelského členského státu.

Informace k této problematice lze získat na jednotném kontaktním místě, které se nachází v budově Obecního živnostenského úřadu v Pardubicích, Gorkého 489. Na JKM se můžete obrátit osobně, telefonicky (tel. 466 859 398) nebo e-mailem (jkm@mmp.cz).

Na který živnostenský úřad se mohu obrátit s podáním?

Podání lze učinit na kterémkoli živnostenském úřadě na území ČR nebo lze podání učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (např. Czech POINT, držitel poštovní licence apod.) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.      

Jaká je výše správních poplatků vyměřovaných živnostenským úřadem?
Předmět poplatku výše v Kč
Ohlášení živnosti či žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000
Další ohlášení živnosti či další žádost o koncesi 500
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesi 500
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku 20
Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli  5

 

Pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby, správní poplatek se sníží o 20 %. Slevu na poplatku lze poskytnout pouze v případě podání prostřednictvím https://www.rzp.cz/registracni-formular/cs/.

Správní poplatek lze zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně v budově živnostenského úřadu. Úhradu správního poplatku je možné provést také převodem z účtu, popř. poštovní poukázkou na účet Magistrátu města Pardubic č. 008010-0000326561/0100, specifický symbol 831361, konstantní symbol 379.

Zaplacení správního poplatku je nutné doložit (např. potvrzením z internetového bankovnictví).

Musím oznamovat změnu trvalého bydliště?

Změnu bydliště nejste povinen živnostenskému úřadu oznamovat, neboť změnu živnostenský úřad zaeviduje z údajů získaných z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pokud je podnikatelem cizinec. Zůstává povinnost oznámit změnu sídla, pokud podnikatel neuvedl živnostenskému úřadu v minulosti, že při změně bydliště požaduje trvale změnit i sídlo na stejnou adresu s bydlištěm.

Kdo je odpovědný zástupce a jaké podmínky musí splňovat?

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému zodpovídá za řádný provoz živnosti a je k němu ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se ustanovuje u živnosti, kde se vyžaduje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné podmínky, tj. plnou svéprávnost a bezúhonnost, nesmí u  něho trvat zákaz činnosti, do jejíž obsahové náplně živnosti činnost spadá. Dále  pro stejnou živnost nemůže být  odpovědným zástupcem  ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

Jak a kde mohu získat výpis z evidence zemědělských podnikatelů.

Výpis z evidence zemědělských podnikatelů získáte u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě Magistrátu města Pardubic je touto činností pověřen obecní živnostenský úřad. Úkon je zpoplatněn částkou 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další i započatou stránku.

Kde získám informace o zemědělských podnikatelích?

Informace získáte z evidence zemědělských podnikatelů, kterou najdete na stránkách Ministerstva zemědělství, v sekci Portál farmáře na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/. Také můžete požádat o výpis z evidence u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě Magistrátu města Pardubic je touto činností pověřen obecní živnostenský úřad.

Kde mohu získat informace o podnikateli?

Informace získáte z živnostenského rejstříku, který najdete na stránkách www.rzp.cz. Také můžete požádat o výpis z živnostenského rejstříku, a to kterýkoliv živnostenský úřad (www.statnisprava.cz) nebo kontaktní místo Czechpointu (www.czechpoint.cz).

Další informace získáte na stránkách obchodního rejstříku www.justice.cz, kde najdete i insolvenční rejstřík a rejstřík úpadců. Dále k vyhledávání slouží stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz, nebo stránky systému ARES http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html. Pro vyhledávání zahraničních rejstříků Vám pomůže stránka http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prime-vstupy-do-zahranicnich-obchodnich-1491.html .

Jak a kde mohu získat výpis z živnostenského rejstříku (VŽR)?

VŽR získáte na základě podané žádosti na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (seznam živnostenských úřadů   www.statnisprava.cz) a na kontaktních místech Czechpointu   www.czechpoint.cz.

Za VŽR zaplatíte 20,- Kč za každou i započatou stránku (správní poplatek lze zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně v budově živnostenského úřadu). Na kontaktních místech Czech POINTu je výše poplatku omezena zákonem na 100,- Kč za první stránku, každá další strana výpisu je zákonem omezena na částku 50,- Kč .

Chci mít provozovnu. Jaké mám vůči živnostenskému úřadu povinnosti?

Zahájení provozování živnosti v provozovně musíte živnostenskému úřadu oznámit předem. Pro vlastní provozování je třeba mít povolení stavebního úřadu pro užívání provozovny pro danou podnikatelskou činnost. Při kontrole bude živnostenský úřad vyžadovat i doklad prokazující právní důvod pro užívání provozovny.

Jakým způsobem musím označit provozovnu?

Provozovnu musíte mít označenu jménem a příjmením, nebo obchodní firmou, pokud založíte např. obchodní společnost, dále identifikačním číslem. Pokud poskytujete služby nebo prodáváte zboží spotřebitelům, musíte uvést i provozní nebo prodejní dobou a jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny. Označení je třeba umístit zvenčí provozovny, viditelně a trvale.

Jak a kde má být označeno sídlo podnikatele?

Podnikatel je povinen označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště.

Označení je třeba umístit trvale na viditelném místě. Velikost ani forma označení není živnostenským zákonem stanovena.