Životní situace

Získám na JKM informace k podnikání, i když se nejedná o živnost?

Ano, jednotné kontaktní místo poskytuje informace i podmínky k podnikání v činnostech, které nejsou živnostmi, jako je např. činnost hudebníka, pojišťovacího zprostředkovatele, daňového poradce, činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytování zdravotních služeb (dříve nestátní zdravotnické zařízení) atd.

Může zaměstnavatel vyslat své zaměstnance na zakázky do EU?

Ano, zaměstnavatel může vyslat své zaměstnance do jiného členského státu EU, a to za podmínek stanovených směrnicí o vysílání pracovníků. Mezi vysílajícím podnikem a pracovníky musí po celou dobu vyslání existovat pracovněprávní poměr. Pro vysílání pracovníků jsou stanoveny pracovní podmínky, které během vyslání musí být uplatňovány podle práva státu vyslání.

Informace k této problematice lze získat na jednotném kontaktním místě, které se nachází v budově Obecního živnostenského úřadu v Pardubicích, Gorkého 489. Na JKM se můžete obrátit osobně, telefonicky (tel. 466 859 398) nebo e-mailem (jkm@mmp.cz).

Mohu podnikat, resp. poskytnout službu v jiném státě EU na živnostenské oprávnění vydané v ČR?

Ano, můžete poskytovat služby dočasně, resp. příležitostně.

Nelze poskytovat služby dlouhodobě, pravidelně nebo služby vázané na provozovnu. V takovém případě se jedná o usazení se a je nutné mít k provozování konkrétní činnosti vydané oprávnění příslušným orgánem hostitelského členského státu.

Informace k této problematice lze získat na jednotném kontaktním místě, které se nachází v budově Obecního živnostenského úřadu v Pardubicích, Gorkého 489. Na JKM se můžete obrátit osobně, telefonicky (tel. 466 859 398) nebo e-mailem (jkm@mmp.cz).

Na který živnostenský úřad se mohu obrátit s podáním?

Podání lze učinit na kterémkoli živnostenském úřadě na území ČR nebo lze podání učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (např. Czech POINT, držitel poštovní licence apod.) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.      

Jaká je výše správních poplatků vyměřovaných živnostenským úřadem?
Předmět poplatku výše v Kč
Ohlášení živnosti či žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000
Další ohlášení živnosti či další žádost o koncesi 500
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesi 500
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku 20
Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli  5

 

Pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby, správní poplatek se sníží o 20 %. Slevu na poplatku lze poskytnout pouze v případě podání prostřednictvím https://www.rzp.cz/registracni-formular/cs/.

Správní poplatek lze zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně v budově živnostenského úřadu. Úhradu správního poplatku je možné provést také převodem z účtu, popř. poštovní poukázkou na účet Magistrátu města Pardubic č. 008010-0000326561/0100, specifický symbol 831361, konstantní symbol 379.

Zaplacení správního poplatku je nutné doložit (např. potvrzením z internetového bankovnictví).

Musím oznamovat změnu trvalého bydliště?

Změnu bydliště nejste povinen živnostenskému úřadu oznamovat, neboť změnu živnostenský úřad zaeviduje z údajů získaných z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pokud je podnikatelem cizinec. Zůstává povinnost oznámit změnu sídla, pokud podnikatel neuvedl živnostenskému úřadu v minulosti, že při změně bydliště požaduje trvale změnit i sídlo na stejnou adresu s bydlištěm.

Kdo je odpovědný zástupce a jaké podmínky musí splňovat?

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému zodpovídá za řádný provoz živnosti a je k němu ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se ustanovuje u živnosti, kde se vyžaduje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné podmínky, tj. plnou svéprávnost a bezúhonnost, nesmí u  něho trvat zákaz činnosti, do jejíž obsahové náplně živnosti činnost spadá. Dále  pro stejnou živnost nemůže být  odpovědným zástupcem  ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

Jak a kde mohu získat výpis z evidence zemědělských podnikatelů.

Výpis z evidence zemědělských podnikatelů získáte u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě Magistrátu města Pardubic je touto činností pověřen obecní živnostenský úřad. Úkon je zpoplatněn částkou 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další i započatou stránku.

Kde získám informace o zemědělských podnikatelích?

Informace získáte z evidence zemědělských podnikatelů, kterou najdete na stránkách Ministerstva zemědělství, v sekci Portál farmáře na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/. Také můžete požádat o výpis z evidence u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V případě Magistrátu města Pardubic je touto činností pověřen obecní živnostenský úřad.

Kde mohu získat informace o podnikateli?

Informace získáte z živnostenského rejstříku, který najdete na stránkách www.rzp.cz. Také můžete požádat o výpis z živnostenského rejstříku, a to kterýkoliv živnostenský úřad (www.statnisprava.cz) nebo kontaktní místo Czechpointu (www.czechpoint.cz).

Další informace získáte na stránkách obchodního rejstříku www.justice.cz, kde najdete i insolvenční rejstřík a rejstřík úpadců. Dále k vyhledávání slouží stránky Českého statistického úřadu www.czso.cz, nebo stránky systému ARES http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html. Pro vyhledávání zahraničních rejstříků Vám pomůže stránka http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prime-vstupy-do-zahranicnich-obchodnich-1491.html .

Jak a kde mohu získat výpis z živnostenského rejstříku (VŽR)?

VŽR získáte na základě podané žádosti na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (seznam živnostenských úřadů   www.statnisprava.cz) a na kontaktních místech Czechpointu   www.czechpoint.cz.

Za VŽR zaplatíte 20,- Kč za každou i započatou stránku (správní poplatek lze zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně v budově živnostenského úřadu). Na kontaktních místech Czech POINTu je výše poplatku omezena zákonem na 100,- Kč za první stránku, každá další strana výpisu je zákonem omezena na částku 50,- Kč .

Chci mít provozovnu. Jaké mám vůči živnostenskému úřadu povinnosti?

Zahájení provozování živnosti v provozovně musíte živnostenskému úřadu oznámit předem. Pro vlastní provozování je třeba mít povolení stavebního úřadu pro užívání provozovny pro danou podnikatelskou činnost. Při kontrole bude živnostenský úřad vyžadovat i doklad prokazující právní důvod pro užívání provozovny.

Jakým způsobem musím označit provozovnu?

Provozovnu musíte mít označenu jménem a příjmením, nebo obchodní firmou, pokud založíte např. obchodní společnost, dále identifikačním číslem. Pokud poskytujete služby nebo prodáváte zboží spotřebitelům, musíte uvést i provozní nebo prodejní dobou a jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny. Označení je třeba umístit zvenčí provozovny, viditelně a trvale.

Jak a kde má být označeno sídlo podnikatele?

Podnikatel je povinen označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště.

Označení je třeba umístit trvale na viditelném místě. Velikost ani forma označení není živnostenským zákonem stanovena.

Jaký je postup při rozdílné adrese sídla a bydliště u podnikající fyzické osoby?

V případě rozdílného sídla a bydliště může podnikatel změnit sídlo na adresu bydliště nebo musí doložit doklad opravňující ho k užívání prostor aktuální adresy sídla, případně jiné adresy, kam sídlo změní (např. nájemní smlouvu, souhlas majitele nemovitosti apod.). Pokud podnikatel nepodniká a podnikat již nehodlá, může požádat o zrušení všech živnostenských oprávnění.

Výše uvedené lze živnostenskému úřadu oznámit, případně doložit, osobně, písemně poštou, elektronicky za předpokladu, že máte uznávaný elektronický podpis nebo přes aplikaci „datové schránky“, pokud máte datovou schránku zřízenu.

Koupil jsem zboží, chci ho reklamovat, ale prodejna již neexistuje.

Pokud na zrušené provozovně, kde jste zboží zakoupil, není uvedena adresa, na které je možné zboží reklamovat, doporučujeme nahlédnout na Internetu na www.rzp.cz, kde zjistíte adresu sídla podnikatele, adresy provozoven a adresu pro vypořádání závazků. Dále máte možnost požádat kterýkoliv živnostenský úřad o výpis z živnostenského rejstříku příslušného podnikatele.

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky s tím, že adresa pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo adresu sídla správního orgánu; to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách. Adresa pro vypořádání závazků je obsahem uvedeného výpisu z živnostenského rejstříku.

Musím se dostavit na živnostenský úřad ke kontrole, když již několik let nepodnikám?

Ano, podnikatelé mají povinnost poskytnout živnostenskému úřadu součinnost při provádění kontroly, konkrétně předložit požadované doklady a podat informace. Pokud nepodnikáte, předložíte doklady za příslušnou dobu, kdy jste aktivně živnost provozoval, popř. podáte informaci, proč požadované doklady nepředkládáte.

Pokud nebudete po určitou dobu podnikat, máte možnost oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. V době přerušení nebudete muset plnit některé povinnosti, například nemusíte splňovat podmínky odborné způsobilosti. V případě, že máte odlišnou adresu bydliště a sídla, nemusíte mít v době přerušení sídlo označeno. Pokud již nebudete podnikat, máte možnost požádat o zrušení živnostenského oprávnění. Pokud byste měl k datu kontroly všechna oprávnění zrušena,  kontrola by provedena nebyla, protože byste již nebyl podnikatelem.

Při reklamaci jsem zjistil, že řemeslník nemá na všechny činnosti živnostenská oprávnění.

Můžete podat podnět ke kontrole živnostenskému úřadu, pokud bude neoprávněné podnikání prokázáno, živnostenský úřad uloží pokutu, popř. věc postoupí Policii České republiky.

Místní příslušnost je dána místem činnosti, to je podle umístění objektu, kde rekonstrukce proběhla. Živnostenský úřad při kontrole šetří, zda podnikatel činnosti prováděl sám, svým jménem, nebo formou subdodávek. Pro konstatování podezření z neoprávněného podnikání musí být naplněno 5 znaků provozování živnosti podle živnostenského zákona, a to podnikání svým jménem, samostatně, soustavně, na vlastní zodpovědnost a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Jak musí být označeno zboží v provozovně?

Prodávané výrobky musí být přímo viditelně a srozumitelně označeny :

  • označením výrobce nebo dovozce, popř. dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popř. rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popř. užití,
  • také údaji o materiálech použitých v jejich hlavních částech, jde-li o obuv, s výjimkou těch výrobků, které označování nepodléhají  

Další informační povinností je informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb.

Uvedené povinnosti se vztahují na prodávajícího s tím, že informace musí poskytovat v českém jazyce. Nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a srozumitelně označit údaji (uvedenými v písm. a) a b)) vhodným způsobem. Jedná se například o katalog, leták, apod. Informaci o ceně pak prodávající musí zřetelně umístit na výrobku nebo ji jinak vhodně zpřístupnit (například formou ceníku).

Musí být zákazníkovi vydán doklad o zakoupení zboží – paragon?

V případě, že o to zákazník požádá, je podnikatel povinen vydat doklad o prodeji zboží nebo o poskytnuté službě. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popř. názvem nebo jménem a příjmením, identifikační číslo, datum prodeje zboží nebo služby, druh zboží nebo služby a cena.

Pokud je prodej výrobku spojen s jeho následnou dodávkou, musí doklad obsahovat také místo určení a datum dodávky. Pokud jde o prodej použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků, které mají vadu nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně uvedeny.