Centrální registrační místa (CRM) působí při obecních živnostenských úřadech po celé ČR. Na CRM je možné prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) učinit tyto registrace, resp. přihlášky a hlášení do následujících evidenci při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Podávat přihlášky k daňové registraci a oznamovat změny registračních údajů na živnostenských úřadech lze od 1. 1. 2013 pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí.

Pomocí JRF je možné učinit tyto registrace, resp. přihlášky a hlášení do následujících evidencí:

1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu – týká se fyzické i právnické osoby:

 • ohlášení živnosti
 • žádost o koncesi
 • oznámení změny
 • žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • oznámení o přerušení provozování živnosti
 • oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

2. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení – týká se pouze fyzických osob:
oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

3. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně – týká se pouze fyzické osoby:
oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

4. Ve vztahu k Úřadu práce – týká se fyzické i právnické osoby:
hlášení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

5. Ve vztahu k finančnímu úřadu:

Od 1. 1. 2013 není možné podávat přihlášky k daňové registraci, oznamovat změny registračních údajů ani žádat o zrušení registrace prostřednictvím JRF. Přihlášku k daňové registraci, ohlášení změny registračních údajů a žádost o zrušení registrace bude nově možné podat pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí. Tyto daňové tiskopisy budou kromě finančních úřadů a jejich územních pracovišť k dispozici rovněž na CRM, kde je bude možné rovněž i podat.

Od 1.1.2015 může fyzická nebo právnická osoba podat na živnostenském úřadu přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženou povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě (viz. leták a informace Finanční správy)

Tiskopisy vydané Ministerstvem financí, týkající se daňové registrace a jejích změn jsou následující:

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace
 • Příloha k přihlášce k registraci – Odštěpné závody a provozovny
 • Příloha k přihlášce k registraci – Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR
 • Oznámení vstupu do paušálního režimu


Změnový list
Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům. Oznámení o změně registračních údajů pro finanční úřad lze podat na tiskopise Ministerstva financí.

Upozornění:
Změnový list JRF lze však k ohlášení na navazující úřady využít pouze za předpokladu, že podnikatel již splnil svou základní registrační povinnost vůči těmto úřadům. Základní registrační povinností se rozumí výše uvedená registrace resp. přihláška do evidencí těchto úřadů. Pokud není vůči těmto úřadům splněna základní registrační povinnost, a to např. prostřednictvím JRF při ohlášení živnosti či žádosti o koncese, nelze v těchto případech změnový list JRF použít k ohlášení změn vůči těmto navazujícím úřadům.