​​​​​​


Statutární město Pardubice zahájilo dne 25.9.2019, podpisem smlouvy o dílo projekt „Cyklostezka Koupaliště – Žlutý pes“ CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012953, jehož cílem je vybudování cyklostezky propojující sídelní část Cihelna s centrem města přes letní koupaliště Cihelna. Stezka je vedena v převážné většině v trase současné polní cesty, kdy nemá přímé napojení na cyklostezku, existuje pouze napojení na cyklotrasu (účelovou komunikaci podél Labe), které dále přechází v cyklostezku po překonání slepého ramene.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Celkové investiční náklady jsou 4 714 864,26 Kč vč. DPH.  

Celkové uznatelné náklady jsou 3 050 578,81 Kč, z toho příspěvek EU je 2 592 991,98 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 152 528,94 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 1 969 343,34 Kč včetně neuznatelných nákladů.  

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  

Hlavním cílem projektu, tedy stavem, kterého má být dosaženo realizací projektu, je vybudování sdružené stezky pro pěší a cyklisty, která propojí sídelní část Cihelna (campus Univerzity Pardubice) s centrem města (Bílé předměstí). Součástí díla bude dopravní značení a dopravní opatření, dále vybudování nového veřejného osvětlení podél stavby v délce cca 250 m v úseku za koupalištěm, dodávka a osazení nového mobiliáře a provedení terénních úprav ploch dotýkajících se stavby.

Řešené plochy, které budou veřejně přístupné, budou mít rekreační charakter. Cílem projektu je také propojení a zokruhování cest v návaznosti na stávající síť místní komunikace. Uživatelé této cesty, tudy budou jezdit mimo jiné do zaměstnání, škol či za službami jako např. k lékaři, úředními záležitostmi apod.

Cílem projektu je současně rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji. Výstavbou nové stezky dojde k rozvoji cykloturistiky, pěší turistiky apod.