Od roku 2024 je připravována nová bezplatná služba v rámci platby místního poplatku pro obyvatele Svítkova a Popkovic, kdy budou mít možnost požádat si o nádoby na plasty a papír a separovat v pohodlí domova bez docházení na kontejnerová stanoviště, a to pouze na základě vyplnění níže uvedeného formuláře.

O projektu "door to door"

S ohledem na novou legislativu v oblasti odpadů a avizované omezení skládkování komunálních odpadů (KO) připravuje na r. 2024 statutární město Pardubice ve spolupráci s městským obvodem Pardubice VI a svozovou společností Služby města Pardubice a.s. realizaci pilotního projektu „door to door“, kdy má každá nemovitost možnost třídit odpad samostatně, a to do barevných nádob. Princip systému svozu odpadů „door to door“ spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění plastu a papíru u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. Cílem je získat kvalitnější vytříděný odpad a zvýšit jeho objem. Zároveň by mělo dojít i ke snížení produkce směsného komunálního odpadu, který by jinak končil na skládce. Touto správnou recyklací by mělo dojít také k prodloužení doby mezi svozy směsného komunálního odpadu.

Systém „door to door“ (dále jen systém) je zároveň systémem zlepšení komfortu občanů pro odkládání odpadu – jeho přínosem je totiž také zkrácení docházkové vzdálenosti v místech, kde občané mají kontejnery na tříděný odpad daleko. Je tedy vhodný pro hustě zastavěnou část obcí se zástavbou rodinných domů, kde nejsou volná prostranství pro umístění kontejnerových stanovišť.

Obyvatelé obcí a měst, které systém využívají, se shodují, že od doby, kdy mají popelnice na recyklovaný odpad přímo u domu, se zlepšila celková recyklační morálka jejich domácností a mají zkušenost s tím, že správnou recyklací může člověk navíc prodlužovat jednotlivé rozestupy svozů směsného komunálního odpadu. Množství odloženého směsného komunálního odpadu díky tomuto systému kleslo a ukazuje se také, že systém funguje i v lokalitách, kde se předtím netřídilo.

Systém za dobu zavádění v ČR doznal jistých změn. Zpočátku, a to zejména na menších obcích, byl populární pytlový svoz, který byl na základě negativních zkušeností nahrazován nádobami. Postupným rozšiřováním nádobového systému roste i objem nádob z původních 120 l (i menších) na 240 l. V současné době zaváděné systémy operují s nádobami na kolečkách o velikosti 240 l (rozměry nádoby: výška 1 029 mm, šířka 583 mm, hloubka 737 mm), čímž se minimalizují provozní náklady, neboť může být nastavena perioda svozu separované složky např. 1x za 4 týdny.

Pro zavedení pilotního projektu je v případě Pardubic vytipována zástavba rodinných domů ve Svítkově a Popkovicích, kde je minimum stanovišť kontejnerů pro separovaný sběr. Tato stanoviště by v počáteční fázi projektu zůstala zachována. Svoz KO (černé popelnice) bude po zaběhnutí systému (cca po půl roce) v dané lokalitě zredukován z týdenního svozu na svoz 1x za 2 týdny tedy na polovinu. Omezení svozu se bude týkat i občanů, kteří se nepřihlásí do projektu odděleného sběru plastů a papíru. Předpokládané zahájení pilotního projektu je směrováno na rok 2024. V průběhu března 2024 proběhne distribuce nádob do domácností, svoz tříděného odpadu začne od dubna 2024. Zapojení se do projektu (výpůjčka nádob a jejich svoz) bude pro občany zdarma.

Přihláška do systému "door to door" – odděleného sběru plastů a papíru
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, IČ 25262572 prohlašuji, že:

  • dávám souhlas se zpracováním osobních údajů jména a příjmení
  • dávám souhlas se zpracováním osobních údajů trvalého bydliště/adresy nemovitosti zapojené do projektu „door to door“ odděleného sběru plastů, papíru
  • dávám souhlas se zpracováním osobních údajů soukromé e-mailové adresy a
  • dávám souhlas se zpracováním osobních údajů soukromého telefonního čísla


Pro účely realizace projektu systému „door to door“ odděleného sběru plastů, papíru a dále pro účely následné komunikace a fyzické realizace projektu

Mimo oprávněných zaměstnanců statutárního města Pardubic nebudou osobní údaje předávány jiným příjemcům.

Doba uložení osobních údajů: Po dobu trvání projektu

Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace o zpracování osobních údajů a jsem srozuměn s tím, že:

  • Svůj souhlas (v plném rozsahu nebo jeho část) mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat zejména písemným prohlášením adresovaným na shora uvedenou adresu správce, datovou zprávou do datové schránky správce ukzbx4z a na e-mailovou adresu správce posta@mmp.cz. V záležitostech ochrany osobních údajů se mohu obrátit na správce rovněž telefonicky na telefonním čísle 466 859 169.
  • Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě ani pro nezletilého nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
  • Mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
  • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Osobní údaje, s jejichž zpracování jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

Dále potvrzuji, že jsem byl(-a) seznámen(-a) s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu požadavků uvedených v článcích 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) a veškerými sděleními podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2 a tyto informace jsou k dispozici na těchto webových stránkách.