Silné stránky

 • Výhodná geografická poloha uprostřed ČR a na křižovatce více druhů dopravy
 • Poloha na hlavním železničním tahu, velmi dobré spojení do Prahy a na Moravu
 • Relativně dobrá dopravní dostupnost pracovních příležitostí
 • Relativně malá plocha města položeného v rovině – možnost využití cyklistické dopravy, plynulý rozvoj cyklostezek na území města a v jeho okolí
 • Provoz mezinárodního veřejného letiště ve městě (hraniční přechod)
 • Existence Dopravní fakulty Jana Pernera na Univerzitě Pardubice
 • Stabilizovaná nehodovost na území města
 • Labská vodní cesta, probíhající práce na splavnění řeky Labe do Pardubic, připravuje se území pro multimodální dopravně logistické centrum
 • Zajištění MHD v Pardubicích i vybraných okolních obcích
 • Pokračující dostavba dálnice D11


Slabé stránky

 • Současné špatné vnější napojení města, chybí spojení po dálnici
 • Nevhodné řešení průjezdu městem, chybí vnější a vnitřní dopravní trasy
 • Nevyhovující železniční spojení ve směru sever – jih
 • Nedokončené řešení dopravy v klidu města v poměru s nárůstem stupně automobilizace (řešení v centru a na jednotlivých sídlištích)
 • Technický stav místních komunikací
 • Nedostatečné dopravní napojení některých průmyslových zón
 • Nutnost zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a prozatím nedokončený systém bezkolizních cyklostezek na území města
 • Nepatrný objem vyznačených cyklotras regionálního významu
 • Autobusové nádraží Pardubice není bezbariérové, má špatnou prostorovou vazbu na železniční dopravu a MHD – autobusové nádraží není v majetku města ČSAD BUS Chrudim
 • Integrovaný dopravní systém prozatím není komplexně realizovaný odstavné parkoviště … větší konkretizace
 • Chybí trolejové vedení do určitých území (nové obytné části)
 • Oddělení městské památkové rezervace města hlavní městskou silnicí a přílišné dopravní zatížení středu města (historické jádro)
 • nedostatek mostů k překonání Labe pro silniční dopravu
 • chybějící obchvaty města severovýchodní, jihovýchodní a jihozápadní
 • chybí vhodné napojení města na stávající dálnici D11 (Praha-Hradec Králové), které by vedlo mimo obce (Lázně Bohdaneč, Bukovka, Rohovládova Bělá, Voleč, Chýšť ) po stávající komunikaci I/36
 • územním plánem  není prozatím schválena zásadní koncepce celkového dopravního řešení města


Příležitosti

 • Možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu
 • Revitalizace panelových sídlišť – zkapacitnění parkovacích míst
 • Rozvoj cyklistické dopravy
 • Rozvoj bezbariérovosti města
 • Realizace Integrovaného dopravního systému
 • Příprava výstavby rychlostní komunikace R35


Hrozby

 • Špatný systém rozpočtového určení výnosu daní
 • Nedostatek finančních prostředků do dopravy
 • Zánik civilního provozu letiště
 • Nesplavnění Labe, zánik multimodálního logistického centra, přístaviště atd.
 • Další preference a podpora individuální automobilové dopravy na úkor dopravy veřejné.