1             Zlepšit vnější dopravní napojení města a zajistit návaznost všech druhů dopravy na nadřazenou síť

1.1                Rozvoj letiště

Zlepšovat spojení se zahraničními městy rozvojem letiště v Pardubicích.


1.1.1          Vybudovat nový terminál letiště, který bude odpovídat jak schengenským podmínkám, tak potřebám rostoucího počtu přepravených cestujících, a rozšíří odbavovací prostor pro cestující.

Z:     EBA, a.s., město Pardubice, Pardubický kraj             T:     rok 2014-

1.1.2         Podpořit projektovou přípravu a EIA na přeložku I/12 v jižní variantě, která zajistí dopravní napojení letiště 

Z:      odbor dopravy, město Pardubice,                              T:   rok 2014-

1.1.3         Podporovat vybudování další infrastruktury související s letištěm.        

Z:      EBA, a.s., odbor hlavního architekta                          T:   rok 2014-                                  


1.2                Říční přístav a logistické centrum

Podporovat splavnění Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu na Labi včetně jeho dopravního napojení.

Z:     vedení města                                                                   T:    průběžně

1.3               Železniční doprava

Koordinovat železniční dopravu s ostatní dopravou a podporovat modernizaci trati Chrudim – Pardubice – Hradec Králové, včetně přeložky na Chrudim, v souladu s územním plánem Hradecko-pardubické aglomerace a územními plány měst a krajů.

Z:      vedení města                                                                   T:    průběžně              


1.4               Ochrana území pro rozvoj dopravy v ÚP

Systematicky chránit v rámci svého ÚP území nutná pro koncepční rozvoj dopravy.


1.4.1         Při přípravě nového územního plánu věnovat dopravě zvláštní pozornost a informovat Zastupitelstvo města o navrhovaných řešeních. 

Z:     odbor hlavního architekta, zpracovatel ÚP                T:   rok 2013-

 

2             Odvést zbytnou dopravu mimo centrum města, vytvořit systém, který pojme dopravu, která jde skrz město

2.1              Jihovýchodní obchvat

Vytvořit podmínky a pomáhat při rychlé přípravě pro urychlené vybudování jihovýchodního obchvatu.

Z:     vedení města, odbor dopravy                                       T:   průběžně


2.2              Severovýchodní tangenta

Vytvořit podmínky a usilovat o urychlené vybudování severovýchodní tangenty. 1

Z:     vedení města, odbor dopravy                                       T:    průběžně


2.3              Přeložka I/2

Podporovat výstavbu přeložky I/2 (jižní varianta i severní varianta) tak, aby v případě výstavby jižní varianty jako přeložky I/2 (investorem ŘSD) existovala vždy též severní varianta jako komunikace II. nebo III. třídy (investorem kraj) umožňující napojení městských částí Staré Čívice, Popkovice a Svítkov a napojení průmyslové zóny Staré Čívice na komunikaci I/37 v místě u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zajištění rychlého spojení s D11.   

Z:     vedení města, odbor dopravy                                       T:    průběžně


2.4              Zkapacitnění komunikace I/37

Iniciovat a podporovat realizaci rozšíření komunikace I/37 na 4 pruh tak, aby prioritně bylo její rozšíření realizováno v nejkritičtějším úseku sv. Trojice – křižovatka PARAMO.

Z:     vedení města, odbor dopravy                                       T:    průběžně

3             Dopracovat řešení vnitřní komunikační sítě, spolupracovat při řešení kritických míst na státních a krajských silnicích na území města, udržovat městské komunikace a chodníky 

3.1              Zásadní dopravní stavby


3.1.1        Vypracovat seznam zásadních dopravních staveb na území města Pardubic.

Z:     odbor dopravy, odbor majetku a investic                   T:    každoročně

        Ředitelství silnic a dálnic ČR

3.1.2          Společně se zodpovědnými institucemi (KÚPK, SÚS, ŘSD) zpracovat plán výstavby a rekonstrukce zásadních dopravních staveb.

Z:     odbor dopravy, odbor hlavního architekta                T:    rok 2014

        ve spolupráci se zodpovědnými institucemi

        (KÚPK, SÚS, ŘSD)


3.2              Koncepce parkování ve městě

Vytvořit koncepci parkování ve městě, která bude zahrnovat informační systém - informační tabule o počtu parkovacích míst na vjezdu do města a závazná pravidla, která zabrání úbytku parkovacích míst v souvislosti s výstavbou.


3.2.1        Vypracovat systém parkování ve městě se systémem parkovacích zón, se zahrnutím rekonstrukcí vnitrobloků, eventuálně rozšiřováním zóny placeného stání

Z:     odbor dopravy                                                                  T:    průběžně

3.2.2        Zajistit zpracování analýzy potřebnosti záchytného parkoviště pro systém P + R a P + G.

Z:      odbor dopravy, odbor hlavního architekta               T:    rok 2013-

3.2.3        Zajistit zpracování vyhledávací studie pro umístění parkovacích domů

Z:      odbor dopravy, odbor hlavního architekta               T:    rok 2013-

3.2.4        Podporovat soukromé investory pro budování parkovacích domů.

Z:      odbor dopravy, odbor hlavního architekta                T:    průběžně


3.3              Rekonstrukce a opravy městských komunikací


3.3.1    Vypracovat dlouhodobý plán hospodaření s vozovkou (plán rekonstrukce a oprav městských komunikací).

Z:      odbor dopravy, úřady městských obvodů                    T:    rok 2013

3.3.2    Zajistit realizaci aktivit definovaných v dlouhodobém plánu rekonstrukcí a oprav městských komunikací.

Z:      odbor majetku a investic, úřady městských obvodů  T:    rok 2013


4.             V rámci možností zajistit preferenci MHD, cyklistické a pěší dopravy nad dopravou individuální. Zajistit dostatečnou ochranu obyvatel před negativními vlivy dopravy, snížit příspěvek k imisní zátěži obyvatel omezením prašnosti z plošných zdrojů 

4.1               Infrastruktura a technické vybavení pro veřejnou dopravu, ekologizace MHD 

Zajišťovat kvalitní podmínky pro provoz MHD.


4.1.1        Optimalizovat sítě MHD.

Z:      Dopravní podnik města Pardubic, a.s. ve spolupráci   T:     rok 2014-

s odborem dopravy

4.1.2.     Trolejové vedení Vozovna Dukla – Hlavní nádraží … vybudovat nové trolejové vedení, které výrazně zkrátí dobu nájezdovosti trolejbusů na linky a současně vytvořit alternativu pro případ neprůjezdnosti podjezdu na ulici 17. listopadu

Z:      Dopravní podnik města Pardubic, a.s.                            T:    rok 2014-             

4.1.3.     Zatrolejování trasy Pardubičky – Černá za Bory … vybudovat nové trolejové vedení do průmyslové zóny Černá za Bory.

Z:      Dopravní podnik města Pardubic, a.s .                          T:    rok 2014-

4.1.4        Modernizace odbavovacího systému MHD ve vazbě na systémy ostatních dopravců (IDS)

Z:      Dopravní podnik města Pardubic, a.s.                           T:   rok 2014

4.1.5        Zpracování projektové dokumentace dostavby trolejbusové tratě do Ohrazenic

Z:      Dopravní podnik města Pardubic, a.s.                            T:    rok 2014

4.1.6        Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy, preference na světelných křižovatkách atd.)

Z:      Dopravní podnik města Pardubic, a.s.                            T:    rok 2014

4.1.7        Zpracovat systém modulů inteligentní silniční dopravy (kamerový systém, monitoring dopravy, dopravní portál)

Z:     Dopravní podnik města Pardubic, a.s.                                T:   rok 2014-                                                                                                                                                                                                                                 

4.2             Pardubice - město bez bariér

Pokračovat v realizaci „Koncepce bezbariérovosti města Pardubice“


4.2.1 Postupná realizace bezbariérových tras

Z:      odbor dopravy, odbor školství, kultury a sportu                T:    rok 2014-


4.3            Rozvoj cyklistické dopravy ve městě

Rozvíjet cyklistickou dopravu ve městě prostřednictvím rozvoje infrastruktury pro cyklistickou dopravu


4.3.1        Zajistit zpracování generelu cyklostezek a cyklotrasy.  

Z:      odbor dopravy                                                                         T:    průběžně

4.3.2        Vypracovat dlouhodobý plán budování a oprav cyklostezek a cyklotras.  

Z:      odbor dopravy, odbor hlavního architekta                         T:    průběžně

 

4.4               Rekonstrukce Třídy Míru

 

4.4.1         Zpracovat finanční a časový harmonogram realizace projektu ve vazbě na IPRM.

Z:      oddělení strategického rozvoje města,                              T:    rok 2013

        ekonomický odbor

4.4.2         Realizace projektu Rekonstrukce Třídy Míru

Z:      odbor majetku a investic, ekonomický odbor                    T:   rok 2014         

        oddělení strategického rozvoje města