Silné stránky

 • Konkurenceschopná a diverzifikovaná ekonomika v rámci ČR

 • Ekonomický potenciál s vazbami na evropský a světový, zejména automobilový, chemický a elektrotechnický průmysl, dlouholetá tradice v elektrotechnickém a chemickém průmyslu

 • Výhodná geografická poloha v rámci České republiky a kvalitní železniční spojení (mezinárodní koridor), civilní letiště

 • Síť škol regionálního i nadregionálního významu (Univerzita Pardubice, SPŠE a VOŠ, SPŠPT) s různorodou nabídkou učebních a studijních oborů

 • Systém dálkového vytápění, dostatek energetických zdrojů, pitné vody

 • Kvalitní společenské, kulturní a sportovní zázemí stotisícového města a v rámci aglomerace Hradec Králové – Pardubice – Chrudim


Slabé stránky

 • Nedostatečná orientace na kvalifikovanou výrobu s vysokou přidanou hodnotou

 • Nedostatek vědecko–výzkumných kapacit v některých oborech (elektro)

 • Nedostatečné prostory pro strategické služby

 • Nedostatečné napojení na dálniční síť, špatná silniční infrastruktura v rámci města

 • Kompetence města v oblasti školství, nemožnost ovlivnit obsah terciárního a sekundárního vzdělávání

 • Chybějící technické profese (od vyučených až po absolventy VŠ) a současně nabídka převyšující poptávku odborných studijních oborů

 • Málo kvalifikovaných učitelů pro některé předměty na základních školách (jazyky, informatika, matematika) a odborných předmětů ve středních odborných školách

 • Nutnost zaměstnávat „agenturní pracovníky“ ze zahraničí, chybí podmínky (bydlení) pro jejich stabilizaci

 • Nedostatečná podpora malého a středního podnikání

 

Příležitosti

 • Pokračující zájem zahraničních investorů, možné přilákání investic do výzkumu a vývoje

 • Využívání pardubického letiště pro potřeby civilního provozu

 • Dostavba dálnice D11 do východních Čech, napojení na rychlostní komunikaci R35 a obchvat průmyslové zóny

 • Rozvoj nabídky programů a kurzů celoživotního vzdělávání na všech úrovních školských zařízení včetně soukromých subjektů

 • Vytváření podmínek pro další rozvoj Univerzity Pardubice a jejího soužití s městem

 • Převzetí a využití stávajících vojenských areálů, rozvoj a další využití MPZ

 • Splavnění Labe – výstavba MLC

 

Hrozby

 • Dopravní infrastruktura nebude dokončena

 • Špatný systém rozpočtového určení daní (nízká motivační složka)

 • Odchod investorů do zemí s nižšími náklady práce

 • Nedokončená reforma veřejných financí (včetně penzijního systému a zdravotnictví), nedostatečnost veřejných financí pro investice

 • Snížená kvalita výuky na ZŠ a SŠ zejména cizích jazyků, informatiky, případně technických předmětů

 • Postupné vymizení některých řemesel a služeb ve městě

 • Zánik civilního provozu letiště

 • Špatné prostředí pro vznik a rozvoj malých firem a strategických služeb

 • Nízká mobilita pracovní síly a demografický vývoj populace

 • Rozvoj podnikatelských záměrů bude omezen nedostatkem pracovní síly z důvodu nedostatečné bytové výstavby