Analýza vzniku mimořádných událostí

Pro zpracování analýzy rizik na území města, která stanoví okruh mimořádných událostí řešených Havarijním plánem Pardubického kraje, a kterou provádí hasičský záchranný sbor kraje, jsou použita kritéria vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. Analýza rizik byla zpracovaná za pomoci multikriteriální analýzy, a to v souladu s Usnesením vlády ČR č. 369 ze dne 27. dubna 2016, kterým vláda schválila "Analýzu hrozeb pro ČR". Součástí tohoto dokumentu je i popis výše zmíněné analýzy. Výsledek této analýzy je stanovení tzv. "úrovně rizika" (R).

Na základě multikriteriální analýzy byla pro havarijní plánování vytipována rizika, která mohou iniciovat vznik mimořádné události, vyžadující svým rozsahem a dopadem vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu dle "Poplachového plánu integrovaného záchranného systému" nebo jsou svou specifikou významná. Jedná se o rizika s úrovní (R) o hodnotě 10 až 29. Úplný výstup z analýzy vzniku mimořádných událostí je k dispozici na oddělení krizového řízení kanceláře primátora.

Vyhodnocení závažnosti mimořádných událostí

Havarijní plán Pardubického kraje respektive jeho výpis pro potřebu území obce s rozšířenou působností Pardubice, do kterého patří celkem 56 obcí, uvádí jako rizikové následujících 14 typů mimořádných událostí.

Kód MUTyp mimořádné událostiZávažnost MU
N-A-01Přirozená povodeňMU / KS
N-A-02Přívalová povodeňMU / KS
N-A-03Vydatné srážkyMU
N-A-17Extrémní vítrMU
N-B-02Epizootie - hromadné nákazy zvířatMU / KS
A-T-04Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízeníMU
A-T-01Únik nebezpečné chemické látky při přepravěMU
A-T-08Požár v zástavbě a v průmysluMU
A-T-09Výbuch v zástavbě a v průmysluMU
A-T-10Závažná nehoda v silniční dopravěMU
A-T-11Závažná nehoda v letecké dopravěMU
A-T-12Závažná nehoda v drážní dopravěMU
A-T-16Narušení dodávek tepla velkého rozsahuMU
A-T-30Nález nevybuchlé municeMU
Legenda:

MU - mimořádná událost dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
KS - krizová situace dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Přehled mimořádných událostí, které mohou nastat na území města

V následující tabulce je uveden souhrnný přehled mimořádných událostí, které jsou řešeny v Havarijním plánu Pardubického kraje, a které mohou na území města vzniknout. Mimořádné události typu extrémní vítr a vydatné srážky jsou závislé na klimatických nebo místních podmínkách a mohou se náhodně vyskytovat ve všech obcích, proto se v tabulce souhrnného přehledu neuvádějí.

Zdroj: Havarijní plán Pardubického kraje (stav k 05.11.2023)
Autor: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje