Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice

V rámci realizovaného projektu „Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice“ došlo k výsadbě uličního stromořadí v ulici Jahnova a v části náměstí Republiky.                                                    

Hlavním plánovaným výstupem byla výsadba 26 ks stromů AKÁT Robinia pseudoacacia UMBRACULIFERA o velikosti 16/18, z toho 20 ks stromů v ulici Jahnova a 6 ks stromů na náměstí Republiky. 

Při výsadbě stromů došlo k úpravě objemu pro kořeny tzv. vytvořením systému prokořenitelných buněk pro zlepšení podmínek pro pěstování stromů. Systém prokořenitelných buněk umožňuje vytvoření objemu pro budoucí růst kořenů stromů.

Cílem projektu bylo zlepšení stanovištních podmínek dřevin ve vybraném území, a tím zajištění zlepšení lokálních mikroklimatických a ekologických hodnot v území – výsadba stromořadí tak posílí mikroklimatické funkce a hospodaření s dešťovými vodami v daném území.

Doba realizace: 9/2023 – 2/2024

Celkové investiční náklady: 11.871.868,77 Kč 

Výše uděleného grantu: 7.782.883,70 Kč

Projekt byl realizován ze Státního fondu životního prostředí a Norských fondů – výzva Bergen – Implementace vybraných přírodě blízkých adaptačních a mitigačních opatření, č. výzvy NF Call – 4A – 3.4.2.1.English version:


Renewal of tree plantation in the sidewalk of Jahnova Street, Pardubice

As part of the implemented project "Renewal of tree plantation in the sidewalk of Jahnova Street, Pardubice," street tree rows were planted on Jahnova Street and in part of náměstí Republiky.

The main planned outcome was the planting of 26 trees of ACACIA Robinia pseudoacacia UMBRACULIFERA, sized 16/18, with 20 trees planted on Jahnova Street and 6 trees on náměstí Republiky.

During tree planting, the root volume was adjusted by creating a system of rootable cells to improve tree growing conditions. The rootable cell system enables the creation of volume for future root growth of the trees.

The project aimed to improve habitat conditions for trees in the selected area, thus ensuring the enhancement of local microclimatic and ecological values in the area. Planting tree rows will strengthen microclimatic functions and water management in the area.

Project implementation period: 9/2023 – 2/2024

Total investment costs: 11.871.868,77 CZK 

Amount of received grant: 7,782,883.70 CZK

The project was implemented with support from the State Environmental Fund and the Norwegian Funds – Bergen Call – Implementation of Selected Nature-Based Adaptation and Mitigation Measures, call number NF Call – 4A – 3.4.2.1.