Principem projektu je zavedení dynamického řízení všech křižovatek s vazbou na možnost jejich centrálního dálkového řízení. V současné době nemají Pardubice světelná signalizační zařízení řízená dopravní ústřednou. Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích bude provázáno s projektem Kamerový systém - Pardubice, který v současné době Pardubice aktivně rozvijí.

Projekt INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY V PARDUBICÍCH je spolufinancován Evropskou unií. 

V současné době není doprava ve městě nijak strategicky a systematicky koordinována ve vazbě na dopravní zátěže plynoucí z různých režimů provozu, náhlých kongescí, mimořádných situací, uzavírek a podobně. Princip projektu je zavedení dynamického řízení všech křižovatek s vazbou na možnost jejich centrálního dálkového řízení. V současnosti nemají Pardubice řízená světelná signalizační zařízení (SSZ) dopravní ústřednou. Řízení probíhá na úrovni řadičů jednotlivých křižovatek. Není k dispozici ani liniová ani plošná koordinace (výjimkou je liniová koordinace 3 řadičů při rekonstrukci přednádraží). Není k dispozici možnost preferovat vozidla MHD v případě zpoždění. Část řešených SSZ nemá odpovídající technologickou úroveň pro připojení k dopravní ústředně, nachází se v nevhodném technickém stavu nebo nejsou dostatečně vybavena zařízením pro detekci vozidel a není zpracována celková koordinace mezi těmito křižovatkami, čímž je omezena plynulost MHD i ostatní dopravy ve městě a prodlužují se čekací doby na těchto SSZ. Revitalizace systému umožní zkrácení či odstranění čekacích dob vozidel MHD na SSZ a zajistí jejich přednostní plynulý průjezd, čímž bude významně zvýšena plynulost a spolehlivost (minimalizace zpoždění) MHD i ostatní dopravy ve městě. Zavedení tohoto systému umožní zvýšení komfortu cestujících MHD ve formě zkrácení doby jízdy a čekací doby na zastávkách a prodloužení doby pro jejich odbavení s pozitivním dopadem na životní prostředí vlivem potenciální preference MHD.

Předmětem projektu je vybudování uceleného systému dopravní telematiky v Pardubicích. V rámci projektu budou prověřena zařízení dopravní telematiky na všech křižovatkách (resp. přechodech pro chodce) ve městě opatřených SSZ, budou provedeny nezbytné rekonstrukce části SSZ a souvisejících zařízení, které podmiňují efektivní fungování daného systému a bude pořízeno příslušné technologické a programové vybavení. Zvýšení komfortu pro cestující MHD by mělo pozitivně ovlivnit podmínky pro využívání MHD ze strany obyvatel krajského města Pardubice a jeho návštěvníků jako alternativy k individuální automobilové dopravě. Pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí ve městě by mělo představovat rovněž očekávané snížení emisí a spotřeby pohonných hmot (respektive elektrické energie) v důsledku zkrácení doby čekání a popojíždění MHD i ostatních vozidel na řešených SSZ. Dále rekonstrukce vybraných SSZ umožní úsporu nákladů na spotřebu elektrické energie u návěstidel. Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích zahrnující vybudování systému řízení světelné signalizace a dopravní ústředny pro zajištění preference městské hromadné dopravy (MHD) v Pardubicích, které musí splňovat tyto požadavky: - umožnit dynamickou preferenci MHD, kterou lze aktivovat na vybraných místech v případě zpoždění spoje, - podpořit liniové řízení křižovatek (zelenou vlnu, zejména sever-jih města), - umožnit preferenci Integrovaného záchranného systému (IZS) na vybraných křižovatkách, - poskytnout řídící scénáře pro plánované události (hokejová utkaní, plochodrážní závod Zlatá přilba, dostihové závody např. Velká pardubická steeplechase, veletrhy, hudební festivaly apod.) - zajistit na zadavatelem vybraných křižovatkách stavební a technologickou přípravu detekce jízdy na červenou. Realizace projektu bude mít přímý dopad na dopravu v Pardubicích tj. z realizace projektu budou těžit všichni účastníci dopravy pohybující se na území města (občané města, návštěvníci/projíždějící městem využívající jakýkoliv druh dopravy/přepravy)¨.

Projekt naplní indikátor 72401 - Počet zařízení a služeb ITS (ks) - hodnota 1.

https://mapy.pardubice.eu/MyCity/index.html?ReturnUrl=%2fmycity%2f​​​​​​​