Program regenerace

Program regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe je projekt zpracovaný městským obvodem Pardubice II na základě nařízení vlády č. 494/2000 Sb. (nyní nahrazeno č. 390/2017 Sb.), jehož cílem je postupná přeměna monofunkčních sídlištních celků v atraktivní polyfunkční městské části. V rámci projektu se řeší úpravy sídlištního parteru, rekonstrukce komunikací včetně řešení dopravy v klidu (parkování), zkvalitnění zeleně a dětská hřiště. Důraz je kladen na komplexní řešení ucelených lokalit. Program regenerace je otevřený materiál, který se průběžně doplňuje. Pokračování v programu regenerace je jedním z hlavních cílů Programu rozvoje městského obvodu Pardubice II.

Projekt regenerace začala připravovat již v roce 1999 pracovní komise při polabinské radnici složená z urbanistky Vendulky Růžičkové a architektů Dany Suchánkové, Petry Nacu, Pavla Mudruňky a Pavla Tománka (později byla pracovní skupina transformována do komise pro regeneraci a rozvoj obvodu). Od roku 2001 spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj dotační program regenerace sídlišť, do něhož se polabinský projekt po schválení Zastupitelstvem města Pardubic úspěšně zapojil. V roce 2001 státní dotace činila 62% celkových nákladů, v roce 2002 54%, v roce 2004 34%, v roce 2007 28%, v roce 2009 17%, v roce 2011 70%, v roce 2014 60%, v roce 2015 50% a v roce 2017 37%. Od roku 2018 má dotační program na starosti Státní fond rozvoje bydlení, od roku 2020 přejmenovaný na Státní fond podpory investic. Celkem bylo v období 2000-2019 v rámci Programu regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe proinvestováno 329,9 mil. Kč, přičemž státní dotace celkem činí 62,7 mil. Kč, podíl městského obvodu Pardubice II 168,4 mil. Kč a podíl rozpočtu města Pardubic 98,8 mil. Kč (podrobněji viz tabulka akcí).

Podrobnější informace k jednotlivým realizovaným i připravovaným akcím získáte na těchto webových stránkách (včetně fotodokumentace a tzv. motivačního návrhu, který se zpracovává ke každé akci). Naleznete zde také aktuální problémový výkres (ve formátu pdf), z něhož je patrné, které lokality v městském obvodu Pardubice II jsou již regenerovány, příp. jejichž regenerace se připravuje.

Ceny jsou uvedeny v tisících Kč

RokVýkresAkceFinance městoFinance obvodDotaceCelková cena
2021D32

Karla Šípka
sanace vozovky a chodníku, dopravní zklidnění, zkapacitnění parkování, přístřešky na kontejnery
8 624

2020D20

Gagarinova
sanace betonové vozovky, dopravní zklidnění, zkapacitnění parkování, přístřešky na kontejnery


3 3583 1626 520
2020
Brožíkova - jih
3 595
3 595
2019
Brožíkova - nároží Kpt. Bartoše
2 011
2 011
2019D26

Ležáků, Partyzánů 
regenerace vnitrobloku


8 475
8 475
2019D19a

Lidická - dopravní zklidnění
zvýšený přecho pro chodce, parkování 


2 376
2 376
2018D24

Stavbařů, Rosická
regenerace vnitrobloků

5 4038 217
13 620
2018D23

Družby - 2. etapa
rekonstrukce chodníků, vozovek, navýšení počtu parkovacích míst, přístřešek na kontejnery


3 298
3 298
2018D17

Úpravy okolí Bajkalu
chodník, stupně do vody, sadové úpravy, mobiliář


2 885
2 885
2017D31

Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1
chodníky, přechody, parkování v ulici Mladých


12 210
12 210
2017D23

Družby - 1. etapa
rekonstrukce chodníků, vozovek, navýšení počtu parkovacích míst, přístřešky na kontejnery, dětské hřiště, veřejné osvětlení, veřejná zeleň

2 8424 0004 00010 842
2015D30

Varšavská
chodníky, vozovka, parkování


2 207
2 207
2015D29

Studentská
rekonstrukce vozovky a chodníku, zřízení zóny Tempo 30, zvýšené přechody pro chodce, nové veřejné osvětlení


3 9014 0007 901
2014D28

Vnitrobloky Brožíkova
sanace vozovek achodníků, zkapacitnění parkování, nové přístřešky na kontejnery, sanace VO a dětská hřiště

8005 866
6 666
2014D27

Předprostor ZŠ Polabiny 2
úprava parteru před školou, chodníky, parkovací místa


2 6434 0006 643
2013D22

Centrum Polabiny 4 
(2 etapy) 
úprava parteru centra


9 088
9 088
2012D16

Sever - stavba 2
ulice Kunětická - (2 etapy)
sanace vozovky, odvodnění, parkování, sanace a doplnění chodníku, kontejnerové přístřešky, VO, SÚ


11 642
17 145
2011


1 6513 852
2010D16Sever - stavba 3 a 4
ulice K Rozvodně - zkapacitnění parkování, kont. přístřešky
dětská hřiště

5 356
5 356
2010D16Sever -  stavba 1
ulice K Cihelně - parkovací místa, chodník + cyklostezka, sanace stávající vozovky, park. míst a chodníku, VO, SÚ, kont. přístřešky
14 1421 462
15 604
2009D16Sever - stavba 5
okružní křižovatka U Josefa (vč. části ul. K Cihelně, Kunětické a Studentské, veř. osvětlení, sadové úpravy)
8 62211 0004 00023 622
2008D21Družstevní
parkování a chodníky, sanace, odvodnění vozovky, hřiště, kont. ohrádky, sadové úpravy

10 3725 00015 372
2007
Prodloužená - prostranství u Policie
regenerace prostranství, sanace chodníku, vybudování parkovacích míst

1 244
1 244
2007
Bělehradská - 3. etapa
odvodnění, obruby, sanace přilehlých chodníků, bezbariérové úpravy, ostrůvek + osvětlení přechodu

2 132
2 132
2007D15Centrum Polabiny 3
sanace pěších komunikací v centru Polabin 3, před ZŠ apod., vybudování odst. stání, úpravy ploch veř. zeleně, sanace a doplnění veř. osvětlení, nový mobiliář apod.
15 553
6 00021 553
2006
Bělehradská - 2. etapa
odvodnění, obruby, sanace přilehlých chodníků, bezbariérové úpravy, oprava zálivu MHD
2 0001 976
3 976
2006D18Stavařov
sanace a doplnění cest pro pěší, sanace vozovky, zkapacitnění parkování, dětské hřiště, sadové úpravy, veřejné osvětlení, přístřešky na kontejnery
8 1297 500
15 629
2006D9J. Tomana - 2. etapa
sanace vnitrobloků s dětskými hřišti

4 788

2005D9J. Tomana - 1. etapa
sanace chodníků a vozovky, zkapacitnění parkování, úpravy prostranství před Klubem Polabiny 2 a za náměstím
3 5007 151
15 359
2004
Bělehradská - 1. etapa
odvodnění, obruby, sanace přilehlých chodníků, bezbariérové úpravy

1 277
1 277
2004D19Lidická
sanace betonové vozovky Lidická (po čp. 355-64), zkapacitnění parkování, úpravy chodníku, sanace a dovybavení dětského hřiště, sanace a doplnění VO
5 0536 4156 00017 468
2003D15Centrum Polabiny 3
1. etapa - Npor. Eliáše
1 1001 240
2 340
2003D8Ulice Nová
parkování a chodníky, SÚ, sanace, odvodnění vozovky, kontejnerové stání K. Šípka

3 989
3 989
2003D5Alfa + Valčíkova
úprava prostranství před Alfou, zkapacitnění parkovišť, sanace betonové vozovky, chodníků, VO, dětského hřiště, kontejnerová stání
4 0004 125
8 125
2002D14Vnitroblok Varšavská - Nová
nová dřevěná hrací sestava, asfaltové sportoviště, chodníky, VO, sadové úpravy
2002D10Brožíkova
parkování v refýži, VO, sanace betonové vozovky, parkování - úsek k ZŠ a 435, sanace dětských hřišť, SÚ, parkování Sedláčkova
2002D4Ohrazenická - Mladých
Ohrazenická - odvodnění, sanace vozovky, chodníků, VO, zkapacitnění parkování, Mladých - chodník, parkování, dětské hřiště, sadové úpravy, parkoviště v místě pož. nádrže
3 9956 07511 79521 865
2001
Kosmonautů
odvodnění, obruby
2 100

2 100
2001
Parking malobyty + spojka OMV
parkoviště u domu 513, spojka ulice Bělehradské s čerpací stanicí OMV
500

500
2001D13Ulice Prodloužená - střed
zkapacitnění parkování

1 790
1 790
2001D12Parkoviště - obytná zóna Lonkova
parkoviště, sadové úpravy, VO
4 300

4 300
2001D21Družstevní
chodníky a hřiště (1. etapa)
2001D11Hřiště Grusova
nová dřevěná hrací sestava, sanace dětských hřišť, asfaltové sportoviště, fontána, sadové úpravy
2001D3Parkoviště Bělehradská
zkapacitnění parkovišť u domů 269-73, sadové úpravy, VO
2001D1Centrum Polabiny 1
úsek J.Tomana - Kosmonautů, úsek Kosmonautů - Stavbařů, úsek Stavbařů 159-63, parkovací plochy S, V, J, úsek Polabiny 1 - náměstí
3 0005 58014 07022 650
2000
Točna MHD - Kunětická2 000

2 000
2000
Křižovatka Kpt. Bartoše-Bělehradská
úprava na kruhový objezd
10 500

10 500
2000
Parkování v ul. U Josefa
800
800
2000

Parkování Polabiny 3
parkování Odborářů, parkování Lidická 365-74, VO Lidická 365-74

2001000
1 200
2000D2Vnitrobloky Ohrazenická
parkování u domů 164-76, 3 hřiště ve vnitroblocích, sanace chodníků, parkoviště u domu 186-94
1 5002 300
3 800