​​​​​​​Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.Celkové investiční náklady dosahly částky 40 820 302,72 Kč vč. DPH. Celkové uznatelné náklady jsou vyčísleny na 38 498 409,01 Kč, z toho příspěvek EU je předpokládán do výše 32 723 647,66 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu činí 1 924 920,45 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 6 171 734,61 Kč včetně neuznatelných nákladů.  

Jedná se novostavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe v sousedství stávajícího silničního mostu. Lávka je napojena na levém (svítkovském) břehu na již existující cyklostezku od Svítkova, na pravém (Rosickém) břehu pak na stávající cyklostezku podél pravého břehu Labe směrem na Rosice a Polabiny. Výhledově bude od lávky vedena další cyklostezka podél břehu slepého ramena, tzv. Starého Labe, na úroveň Školního náměstí v Rosicích, kde slepé rameno bude přemostěno další lávkou směrem do Rosic. Lávka řeší problém propojení městských částí Svítkov a Rosice. Trasa, v níž se lávka nachází, má význam i pro dojížďku obyvatel z celé západní části města (Svítkov, Staré Čívice a další) do zaměstnání v průmyslové zóně Semtín.

Lávka dále propojuje stávající cyklostezku vedenou po pravém břehu Labe s cyklostezkami na levém břehu Labe. Vznik lávky dále odstranil kolizní místo na stávajícím silničním mostě, kde je provoz cyklistů vzhledem ke stále se zvyšujícím intenzitám automobilové dopravy nevyhovující a nebezpečný. Most je úzký s jednosměrným kyvadlovým provozem řízeným světelnými signály. Intervaly signálů, resp. vyklizovací doby, přitom nerespektují rychlost jízdy cyklistů, což vede ke kolizním situacím, kdy cyklisté se v jednosměrném úseku potkávají s protijedoucími automobily. 

Projekt se svojí realizací přispívá k zatraktivnění nemotorové/cyklistické dopravy na území města. Výstavba stezky pro cyklisty a chodce se společným provozem vytváří prostor pro využití alternativní ekologické dopravy do zaměstnání a za službami pro obyvatele města Pardubic. ​​​​​​​