Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice (dále jen MAP III) je jedenáctiměsíční projekt, který zahájil svou činnost 1. ledna 2023. Navazuje na své předchůdce projekt MAP I (2016-2018) a MAP II (2019-2022).

Jeho realizátorem je statutární město Pardubice a jeho financování probíhá z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

MAP III má podpořit již fungující realizační týmy v přechodném období, než bude zahájena realizace Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) připravovaného pro programové období 2021-2027.

Jeho prioritním zaměřením je rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků pro navazující období.

Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat.

MAP III bude nadále rozšiřovat spolupráci ve vzdělávání a tvořit proces strategického plánování ve školách. Na této aktivitě se bude podílet realizační tým, včetně pracovní skupiny ze čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání inkluzivního vzdělávání a financování. Odborných pracovních skupin se účastní odborníci s praxí v dané oblasti. V tomto projektu nově vznikla pracovní skupina pro ředitele městských a venkovských škol, která poskytuje možnost setkání více ředitelů škol a školských zařízení na jednom místě, diskutovat potřebnou problematiku a sdílet své zkušenosti.

Do nového projektu se zapojilo celkem 57 mateřských škol, 39 základních škol a 2 základní umělecké školy, které mohou žádat o finanční prostředky z fondů evropské unie a účastnit se nově vzniklé pracovní skupiny pro ředitele městských a venkovských škol.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice III, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023076.