Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice
Název Telefon Email
Ochrana přírody 466 859 154 Jana.Ruzickova@mmp.cz

Životní situace

Kdo podává žádost a kdo povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les? Co potřebuji doložit k žádosti o kácení?

Žádost podává vlastník pozemku, nebo uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:

  1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
  3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
  4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

 

Rozhodnutí na kácení dřevin vydává každý místně příslušný obecní úřad. V Pardubicích vydává rozhodnutí odbor životního prostředí místně příslušného městského obvodu.

K žádosti o kácení dřevin je třeba doložit výpis z katastru nemovitostí na pozemek na kterém dřevina roste, souhlas nadpoloviční většiny vlastníků pozemku a situační zákres s umístěním dřeviny. Žádost musí obsahovat druh, počet dřevin, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí nebo velikost plochy keřů a důvod ke kácení. Vhodná je také fotodokumentace.

 

Kontaktujte nás

Ohledně ochrany přírody nás můžete kontaktovat také pomocí tohoto formuláře.