Oddělení sociálních služeb a prevence, oddělení sociální péče, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí

V oblasti samostatné i přenesené působnosti města vykonává agendu sociálních věcí a vykonává činnosti v rámci sociální prevence.

Detailní působnost odboru

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

V souladu s příslušnými právními předpisy a v rámci kompetencí města a jeho úřadu komplexně zajišťuje oblast sociálně právní ochrany dětí.

Plní zejména tyto úkoly:

 • na svěřeném úseku činnosti zajišťuje komplexní sociálně právní poradenství rodinám s nezletilými dětmi,
 • zajišťuje výkon agendy náhradní rodinné péče pro správní obvody Magistrátu města Pardubic, případně na základě veřejnoprávních smluv i pro další obce s rozšířenou působností,
 • zajišťuje výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilých dětí, činí v jejich zájmu stanovené, nezbytné nebo neodkladné úkony,
 • provádí prošetřování rodinných a výchovných podmínek pro zabezpečení řádného vývoje nezletilých dětí, na žádost soudu provádí pohovory s nezletilými dětmi,
 • podává podnět na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření ze spáchání trestného činu proti dítěti,
 • podává podněty na výchovná opatření (napomenutí, soudní dohled, ústavní výchova),
 • řeší problematiku dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných,
 • účastní se trestního a přestupkového řízení ve věci nezletilých a mladistvých,
 • zajišťuje péči o děti a mladistvé s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, drogy apod.),
 • na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podává zprávy o dětech a mladistvých, kteří se dopustili trestného jednání, účastní se úkonů ve správním řízení, hlavního líčení i veřejného zasedání v trestních věcech mladistvých,
 • zajišťuje neodkladné úkony v zájmu nezletilých, v souvislosti s tím zabezpečuje pohotovostní služby v mimopracovní době, včetně podávání návrhů soudu na nařízení předběžného opatření,
 • spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách nezletilých dětí a mladistvých, u nichž je vykonávána ústavní výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny,
 • zajišťuje kontrolu výkonu ústavní výchovy, na základě prošetření podmínek uděluje souhlas s pobytem dítěte v rodině, při plnění svěřených úkolů spolupracuje se soudy, úřady, školami, výchovnými ústavy, orgány činnými v trestním řízení,
 • zajišťuje fungování komise pro sociálně právní ochranu dětí,
 • spolupracuje s úsekem prevence odboru sociálních věcí při realizaci terénní sociální práce a při preventivních činnostech pro děti a mládež,
 • provádí depistáže ve školách dle konkrétní zakázky škol včetně účasti na výchovných komisích škol,
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru.


Oddělení sociálních služeb a prevence

Plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje terénní sociální práci pro cílové skupiny osob (zejm. zdravotně postižení, rodiny s dětmi, osoby v hmotné nouzi, senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v obtížných životních situacích) v rámci města a celého správního obvodu,
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
 • zajišťuje odborné sociální poradenství a v případě potřeby zprostředkovává občanům pomoc prostřednictvím městské sociální sítě, případně jiným vhodným způsobem,
 • vlastním šetřením zjišťuje nebo na upozornění lékařů, občanů nebo institucí prověřuje sociální situace občanů a se zjištěnými skutečnosti dále pracuje,
 • na dožádání různých orgánů provádí sociální šetření k posouzení životních situací občanů,
 • v případě potřeby spolupracuje při umístění do zařízení, které provozuje příspěvková organizace Sociální služby města Pardubic,
 • v přímé spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí a dalším státními i nestátními organizacemi, školami atd. analyzuje v rámci terénní sociální práce situace v oblasti negativních jevů u dětí a mládeže
 • spolupracuje s orgánem sociálně právní ochrany dětí a napomáhá při řešení sociální situace rodin
 • realizuje protidrogovou politiku ve městě,
 • zajišťuje agendu sociálního kurátora , pracuje s osobami ohroženými sociálním vyloučením a s osobami s rizikovým způsobem chování
 • zajišťuje chod městské ubytovny, komunitních center a multikulturního centra
 • v rámci svých činností spolupracuje s dalšími státními i nestátními institucemi v Pardubicích, zejména krajskou pobočkou Úřadu práce ČR, krajským úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení, policií, soudy, poskytovateli sociálních služeb atd.,
 • prostřednictvím manažera prevence kriminality koordinuje spolupráci města a ostatních organizací v rámci prevence kriminality ve městě, tvorba městského Programu prevence kriminality.
 • koordinuje práci s národnostními menšinami ve městě, za město spolupracuje v oblasti rovných příležitostí
 • provádí vstupní pohovor a sociální šetření žadatelů o pronájem městských bytů, v žádost odboru majetku a investic provádí následná sociální šetření v městských bytech, v případě potřeby poskytne sociální poradenství a podporu bydlícím
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru,administruje smlouvy u osob, které nejsou schopny samostatného jednání v zařízení sociálních služeb dle zákona o sociálních službách


Oddělení sociální péče

Plní zejména tyto úkoly:

 • je za statutární město Pardubice opatrovníkem osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, nebo těch osob, jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, a které jsou umístěny v ústavní péči (Domov pod Kuňkou, Ráby),
 • vykonává funkci opatrovníka v případech, kdy soud podle občanského zákoníku ustanoví město opatrovníkem občana města,
 • administruje smlouvy u osob, které nejsou schopny samostatného jednání v zařízeních sociálních služeb dle zákona o sociálních službách,
 • vede správní řízení v rámci rozhodování při ustanovování zvláštního příjemce důchodu pro občany s trvalým bydlištěm na území města,
 • vede správní řízení při stanovování úhrad za stravu a péči o dítě, které je umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu,
 • zajišťuje výrobu a distribuci lékařských předpisů na opiáty dle zákona č. 54/2008 Sb.,
 • v případě potřeby plní další úkoly v rámci odboru.
  ​​​​​​​


Oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí

Plní zejména tyto úkoly:

 • je správcem majetku města v rámci svěřené kapitoly, spravuje rozpočtové prostředky odboru, sleduje hospodaření a zajišťuje finanční vypořádání za uplynulý kalendářní rok za celý odbor,

 • spravuje rozpočtové prostředky Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti (včetně prostředků na nájemné nebytových prostor), Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti a Programu podpory rodinných center, připravuje ekonomické podklady pro orgány města a jimi zřízené poradní a iniciativní orgány,

 • na základě rozhodnutí příslušných orgánů uzavírá prostřednictvím vedoucího odboru smlouvy o poskytnutí dotace a kontroluje účelné a účelové využití prostředků dotací,

 • připravuje odborné podklady a vyjádření pro věcně příslušné komise rady města,

 • v rámci působnosti odboru zpracovává ekonomické podklady a sleduje čerpání rozpočtů projektů podpořených z evropských fondů,

 • zajišťuje odbornou metodickou činnost vč. oblasti rozpočtu a financování u příspěvkové organizace zřízené městem Pardubice (Sociální služby města Pardubic), zabezpečuje oblast přípravy návrhu provozních rozpočtů vč. jejich změn,

 • na základě postoupených podkladů vede účetní a operativní evidenci pohledávek vzniklých na odboru, všechny pohledávky vymáhá, sleduje jejich splatnost a v případě bezúspěšného mimosoudního jednání připravuje a zpracovává podklady pro právní vymáhání, které následně zabezpečuje,

 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, zpracovává komunitní plán rozvoje sociálních služeb, aktualizuje jej a v souladu s rozhodnutím orgánů města a ve vazbě na schválené prostředky i realizuje,

 • v mezích samostatné působnosti města zpracovává koncepční materiály sociální a rodinné politiky města, případně i kraje a státu, podílí se na vyhodnocování a realizaci strategických materiálů města,

 • ekonomicky zajišťuje činnost Multikulturního centra a provoz městské ubytovny v Češkově ul. vč. inventarizace majetku a kontroly čerpání přidělených finančních prostředků na provoz,

 • procesně vyhodnocuje fungování ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením vč. inventarizace majetku v prostorách ordinace,

 • zajišťuje pohřby na náklady města (vypravování pohřbů a řešení dědictví), zpracovává pro příslušné ministerstvo podklady a žádosti o proplacení výdajů vynaložených městem za pohřby na náklady města,

 • procesně zajišťuje a vyhodnocuje projekt SENIOR-TAXI, přijímá a zpracovává žádosti o tuto službu, vydává průkazy žadatelům o službu.