Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice
Název Telefon Email
Odpady 466 859 196 roman.slach@mmp.cz

Životní situace

Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů, osvobození od poplatku – 2024

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 12/2023 „O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“, stanoví i pro rok 2024 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 650,- Kč. Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2024.

Závazný je pro všechny fyzická osoby přihlášené ve statutárním městě Pardubice, včetně cizinců. Dále pro vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Pardubice.

V roce 2024 jsou předpokládány celkové náklady na systém odpadového hospodářství ve výši 114,968 mil. Kč. Skutečné – vypočítané náklady odpadového hospodářství ve městě Pardubice činí na občana 1 248,- Kč.

Místní poplatek neplatí:

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve statutárním městě Pardubice a která je
  • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
    
 2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve statutárním městě Pardubice a která
  • v příslušném kalendářním roce nedovršila věku 6 let,
  • je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem žijícím ve společné domácnosti,
  • se po dobu 6 a více po sobě jdoucích měsíců v příslušném kalendářním roce zdržuje mimo území České republiky (nárok na osvobození od poplatku se vztahu pouze na dobu prokazatelného pobytu v zahraničí).
    
 3. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území statutárního města Pardubice a zároveň jsou všichni vlastníci přihlášení nebo mají sídlo ve statutárním městě Pardubice.
   
 4. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 až 3 tohoto článku vyhlášky je poplatník povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

Správcem místního poplatku za komunální odpad jsou příslušné úřady městských obvodů, pod který spadá poplatník trvalým pobytem nebo na jehož teritoriu vlastní nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu.

 

Úhrada poplatku

 1. Bankovním převodem (číslo účtu, variabilní symbol plátce sdělí správce poplatku – příslušný úřad městského obvodu).
 2. Prostřednictvím elektronického Portálu občana města Pardubice. Prostřednictvím e-portálu je možné zaplatit i místní poplatek za komunální odpad či za psa. Návod na registraci a provedení platby naleznete na https://eportal.pardubice.eu/.
 3. Hotově na kterékoliv pokladně úřadů městských obvodů I – VIII, nebo na centrální pokladně Magistrátu města Pardubic (náměstí Republiky čp. 12) do 30. 4. 2024. Po tomto termínu je platba v hotovosti možná jen na pokladně příslušného úřadu městského obvodu.

Z důvodu rovnoměrného vytížení pokladen a snadnějšího uplatnění osvobození od místního poplatku – vyrovnání případných přeplatků, upřednostňujte platbu na pokladně, patřící obvodu dle místa Vašeho trvalého pobytu. Při hromadných platbách je nutné vyplnit formulář pro hromadné platby. K dispozici na pokladnách, resp. v elektronické podobě na webových stránkách jednotlivých úřadů městských obvodů.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu – vrácení přeplatku?

V případě, že se občan přestěhuje do jiného města a má řádně uhrazen místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů, má nárok na vrácení poměrné částky. Správcem místního poplatku je příslušný úřad městského obvodu, kde měl občan trvalé bydliště. V případě přestěhování jen v rámci „města“ , nic se pro občana nemění a již dříve uhrazená platba platí.

Kam se obrátit, když dojde ke zcizení nebo poničení odpadové nádoby (popelnice)?

Občané s trvalým pobytem ve městě Pardubice, mají v rámci platby místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu nárok na bezplatné přidělení – přistavení odpadové nádoby do místa bydliště. Pokud dojde ke zcizení nebo nezaviněnému poničení této nádoby, může občan požádat o její výměnu u firmy Služby města Pardubic a.s. (pí Suchánková, tel. 777 612 403).

Kontejnery na separovaný sběr - kde mohu požádat o navýšení jejich počtu?

V případě, že je ve vybrané lokalitě nedostatečný počet kontejnerů na separovaný sběr, mohou se občané, jednotlivé úřady městských obvodů, nebo svozová firma obrátit s požadavkem přímo na Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, který je odpovědný za tuto činnost. Rozšíření služby separovaného sběru je vždy v návaznosti na množství přidělených finančních prostředků z rozpočtu města.

Aktuální přehled rozmístěných kontejnerů na separovaný sběr v rámci teritoria města:

PLASTY + PAPÍR + SKLO     

ÚMO  I.

 

plasty

papír

sklo

zvony

STŘED MĚSTA A NEJBLIŽŠÍ OKRAJE

15

10

10

0

Bělobranské nám. č.p. 8

3

2

1

 

Bratranců Vevekových za čp. 2558 u garáží

2

1

2

 

Na Hrádku 2574

1

 

 

 

Na Třísle za MŠ č.p.70

2

1

1

 

Pernerova 2802 - proti Kutilovi

1

1

1

 

Sladkovského za Kutilem

2

1

1

 

Třída Míru 2670 - za Albertem

1

1

1

 

Sukova třída u potravinářské školy 1260

1

1

1

 

Za Pasáží - přístřešek MRF

1

1

1

 

Za Pasáží 1430

1

1

1

 

ZA VODOU

33

20

15

0

Bulharská 925

1

1

1

 

Bulharská u samoobsluhy proti čp. 114

3

2

1

 

Bulharská pod rychlodráhou

2

1

1

 

Gebauerova x Sakařova

2

1

1

 

Mezi Mosty 1844 - 1846

1

1

1

 

Na Bukovině 1417 - 1420

2

1

1

 

Ke Kamenci 1381 z ulice Studánecké ke Spořilovu

2

2

1

 

park Na Špici - nové stanoviště od 6/2016

1

 

 

 

Pospíšilovo náměstí 1597

1

 

 

 

Polská 904

1

1

1

 

Sakařova u samoobsluhy u čp.1325

3

2

2

 

Sezemická x Winterova

2

2

1

 

Škroupova x Bulharská

1

 

 

 

Schwarzovo náměstí - nové stanoviště od 6/2016

1

1

1

 

U Kostelíčka čp. 1335 ve dvoře, garáže

2

1

1

 

Wintrova x JUDr. Krpaty

1

 

 

 

Židov - Husova x Do Nového

3

2

1

 

Židov - Husova x Holubova

2

1

 

 

Židov - Na Haldě - nová výstavba - nově od 05/2011

2

1

1

 

KARLOVINA

18

11

10

2

Arnošta z Pardubic 2607

1

1

1

 

Arnošta z Pardubic 2614

2

1

1

 

Žitná čp. 2600

3

1

2

1

Jiráskova čp. 1295 na chodníku u Eurohotelu

2

 

1

 

Jiráskova - přístřešek proto č.p. 169

1

1

1

 

Karla IV. 43

1

 

 

 

Karla IV. parkoviště za Penny

2

1

1

 

Karla IV. Za Penny 2037 - 2039

2

2

1

 

Štolbova DD 2665

1

1

1

1

Žitná čp. 2599

2

2

1

 

Žitná čp. 2608 - nové stanoviště od 6/2016

1

1

 

 

PALACKÉHO

20

15

11

1

Havlíčkova čp. 445 u věžáku

4

3

2

 

Havlíčkova dvůr proti věžáku

2

1

1

 

Havlíčkova čp. 84 (u rychlodráhy)

1

 

 

 

K Polabinám čp. 1893-5 za Mexikem

1

1

1

 

Macanova roh u Marka  čp. 2540-4

2

1

1

1

Nerudova 2772

1

1

 

 

Palackého čp. 1929-32 za Rathouským

2

1

1

 

Palackého čp. 1958-1959

1

1

1

 

Palackého čp. 2406-13 ve dvoře

1

1

1

 

Palackého čp. 2417-23 ve dvoře

1

1

1

 

Jungmanova 579 - 580 slepá směrem k ulici Palackého

3

3

1

 

Palackého za Severkou 1947 - 1949

1

1

1

 

ZÁVODU MÍRU

13

11

11

0

čp. 1822

1

1

1

 

čp. 1823

1

1

1

 

čp. 1828

1

1

1

 

čp. 1844 za Sportovkou

2

1

1

 

čp. 1856

1

1

1

 

čp. 1857

1

1

1

 

čp. 1858

1

1

1

 

čp. 1884

1

1

1

 

čp. 1885

1

1

1

 

čp. 1886

1

1

1

 

čp. 1888 u ZŠ

1

1

1

 

čp. 2712 u Telecomu směrem K Labi

1

 

 

 

SÍDLIŠTĚ TESLA

15

11

15

0

čp. 1198 - 1209

1

 

1

 

čp. 1200

1

1

1

 

čp. 1230

1

 

1

 

čp.1228 - 1214

1

1

2

 

čp.1234 - 1086

1

1

1

 

Dašická 1176 u zábradlí

2

2

1

 

Dašická 1223

1

1

2

 

Ke Kamenci u čp. 1204 u MŠ

1

1

1

 

Ke Kamenci u čp. 1260-1261 - nové stanoviště od 6/2016

1

1

1

 

Na Okrouhlíku proti čp. 1246

1

1

1

 

Na Okrouhlíku u čp. 1180

1

 

1

 

Spořilov čp. 1257

2

1

1

 

Wintrova u čp. 1314

1

1

1

 

         

 

 

 

 

 

ÚMO  II.

 

plasty

papír

sklo

zvony

POLABINY I. 

22

17

20

0

Bělěhradská 513 - malobyty

1

1

1

 

Družstevní 101 - 105

1

1

1

 

Družstevní 118 - 123

1

 

1

 

Družstevní čp. 109 -111

1

 

1

 

Družstevní čp. 112 - 114

1

1

1

 

Družstevní 115 - 117 

1

1

1

 

Družstevní čp. 138 

1

2

1

 

Chemiků čp. 129

1

1

1

 

Chemiků čp. 144

1

1

1

 

Kosmonautů čp. 194 (slepá proti Pergole)

2

2

1

 

Mladých čp.180 - 184

2

1

2

 

Ohrazenická čp. 169 -172

1

1

1

 

Ohrazenická čp.173 - 176

1

1

1

 

Ohrazenická čp.177 - 180

1

1

1

 

Ohrazenická x Kosmonautů 164 - 168 u Herny

3

1

1

 

Rosická čp. 145

1

 

1

 

Stavbařů 149 - 152

1

 

2

 

Stavbařů čp. 153 - 156

1

2

1

 

POLABINY II.

20

12

16

0

J. Tomana 252-256

2

1

1

 

J. Tomana 239-242

 

1

 

 

J. Tomana 243 - 246

2

 

 

 

Bělehradská 269

 

 

1

 

Bělehradská 270

 

 

1

 

Bělehradská 271

 

 

1

 

Bělehradská 272

 

 

1

 

Karla Šípka naproti nábytku

2

1

1

 

Karla Šípka x J.Potůčka proti čp. 279

2

1

1

 

Prodloužená 257-261

2

1

1

 

Prodloužená x Bělehradská u čp. 286-293

2

1

1

 

Prodloužená proti policii 262-267

1

1

1

 

Sluneční 301

1

1

1

 

Sluneční čp. 308

2

1

1

 

Sluneční čp. 298

1

 

1

 

Varšavská za potravinami

 

 

1

 

Varšavská čp. 211 - 212

1

2

1

 

Varšavská čp. 213 - 214

2

1

1

 

STAVAŘOV

4

2

2

0

Stavařov u čp. 85 - 91

1

2

1

 

Stavařov 97 - 98

2

 

1

 

Stavařov u čp. 100 ( u výměníku)

1

 

 

 

CIHELNA

11

10

10

0

K Cihelně 117

1

1

1

 

K Rozvodně čp. 91

1

1

1

 

K Rozvodně čp. 96

1

1

1

 

K Rozvodně 97

1

1

1

 

K Rozvodně 99

1

1

1

 

Kunětická čp. 100

1

1

1

 

Kunětická čp. 101

1

1

1

 

Kunětická čp. 107

1

1

1

 
Objemný odpad - kam s ním?

Občané Pardubic, kteří nemohou využít k odkládání objemného odpadu služeb separačních dvorů, mají možnost využít pravidelného přistavování velkoobjemových kontejnerů. Harmonogram přistavení, stejně tak výběr a umístění jednotlivých zasávek je v kompetenci příslušných úřadů městských obvodů. Vlastní servis (přistavování kontejnerů, odvoz odpadu a úklid stanoviště) je v kompetenci svozové firmy Služeb města Pardubic.

Stavební odpad - co s ním?

Občané Pardubic, kteří se prokáží předložením dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad nebo platným občanským průkazem s místem trvalého bydliště v Pardubicích, mohou zdarma odložit stavební odpad v množství do 300 kg od občana za měsíc na sběrné dvory, jejichž seznam naleznete na stránkách Služeb města Pardubic.

Použitý textil - co s ním?

Správně mají občané města Pardubic odkládat použitý textil z domácností (šatstvo, obuv) odděleně mimo kontejnery, které jsou určeny k odkládání směsného komunálního odpadu (bez separovatelných složek). Již dále nepoužitelný textil (poškozený, zašpiněný), by měl být bezplatně předán na sběrné dvory.

Použitelný textil (čisté a nezničené šatstvo zabalené v igelitovém pytli nebo tašce) lze odkládat do 41 ks speciálních kontejnerů společnosti TextilEco a.s., do 2 ks kontejnerů (žluté barvy) charitativní organizace Diakonie Broumov a do červených kontejnerů s logem Charity Pardubice. V současné době je prostřednictvím této charitativní organizace rozmístěno v rámci teritoria města 10 ks speciálních – menších kontejnerů a 4 ks velkoobjemových kontejnerů.

Oblastní charita Pardubice provozuje sociální šatník pro lidi v nouzi z Pardubic a okolí. Shromažďuje oblečení a obuv pro dospělé i děti, lůžkoviny a ručníky. Nejžádanější je ošacení a obuv pro děti od 6 do 15 let a pánské boty a oděvy (pouze čisté oblečení a spárované boty), zabalené v igelitovém pytli nebo tašce.

Získané oblečení nebude Oblastní charita Pardubice dále prodávat, ale bude sloužit výhradně sociálně znevýhodněným lidem z Pardubic a okolí. Bude předáno nejen klientům Charity v rámci služeb pro seniory a pro rodiny s dětmi, ale také dalším organizacím, které pomáhají potřebným. Hlavními příjemci darovaného oblečení budou osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší, matky samoživitelky, klienti LDN Rybitví a Zdravotně sociálního oddělení Pardubické krajské nemocnice a osoby opouštějící výkon trestu.

Umístění „menších“ kontejnerů na textil a obuv Oblastní charity Pardubice:

MO Pardubice II

- Varšavská x Prodloužená (za prodejnou COOP)

- Partyzánů u čp. 349

- Okrajová 297

- Sedláčkova u čp. 433

- Valčíkova u čp. 327

MO Pardubice III

- Bartoňova u čp. 839

- Na Drážce u čp. 1558

MO Pardubice IV

- Staročernská (Slovany točna MHD)

MO Pardubice V

- Chrudimská 145

- Pichlova 1573

Umístění „velkoobjemových“ kontejnerů na textil a obuv Oblastní charity Pardubice:

MO Pardubice I

- nábřeží Závodu míru u čp. 1951 (parkoviště u ZŠ)

MO Pardubice II

- ul. Družby za čp. 379

- ul. Křičkova (parkoviště)

MO Pardubice III

- ul. Jana Zajíce – u nákladové rampy PENNY MARKETU

Umístění kontejnerů na textil provozovaných společností Diakonie Broumov a.s.:

MO Pardubice III

- ul. Spojilská, u čp. 1711

MO Pardubice VII

- ul. Jiřího Potůčka, čp. 111, T-STRING

Umístění kontejnerů na textil a obuv provozovaných společností TextilEco a.s.:

MO Pardubice I

- Nábř. Závodu Míru u čp. 1823

- Nábř. Závodu Míru u čp. 1885

- ul. Žitná u čp. 2601

- ul. Ke Kamenci u čp. 1209

- ul. Sakařova před čp. 1325

- ul. Havlíčkova u čp. 295

- ul. Jiráskova u čp. 1295

- ul. Macanova, roh s ul. U Marka, u čp. 2541

MO Pardubice II

- ul. Družstevní u čp. 138

- ul. Ohrazenická u čp. 180

- ul. Varšavská u čp. 214

- ul. Prodloužená u čp. 286

- ul. Družby u čp. 341

- ul. Družby u čp. 335

- ul. Mozartova u čp. 411

- ul. Brožíkova u čp. 429

- ul. Gagarinova u čp. 541

- ul. Lonkova separ. dvůr

- ul. Lidická u čp. 364

- Stavařov u čp. 100

- ul. Kunětická u čp. 107

MO Pardubice III

- ul. Josefa Janáčka u čp. 962

- ul. Erno Košťála u čp. 1001

- ul. Jana Zajíce u čp. 863

- ul. Lidmily Malé u čp. 822

- ul. K Lesu u čp. 178

- ul. Rumunská u čp. 365

- ul. Spojilská u čp. 1775

- ul. Studánecká u čp. 1539 (dva kontejnery na jednom stanovišti)

MO Pardubice IV

- ul. Komenského, naproti čp. 374

- ul. Ostřešanská u čp. 238 – Nemošice

- ul. Ke Kobelnici, čp. 172, u prodejny Coop – Černá za Bory

MO Pardubice V

- Lexova u čp. 2326

- ul. K Blahobytu u čp. 2470

- ul. Sokolovská u čp. 2246

MO Pardubice VI

- ul. Branecká u čp. 495

- Staré Čívice - k samoobsluze RENTA

MO Pardubice VII

- ul. Generála Svobody u čp. 198

- ul. Jožky Jabůrkové naproti domu čp. 266

- ul. Ohrazenická u čp. 282

 

Způsob využití sebraného textilu společností TextilEco a.s.:

 
 

Kam s eternitem a lepenkou?

Občané Pardubic, kteří se prokáží předložením dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad nebo platným občanským průkazem s místem trvalého bydliště ve městě Pardubicích, mohou zdarma odložit eternit nebo lepenku v množství do 200 kg na číslo popisné a rok na sběrný dvůr v Dražkovicích.

Nerozhoduje velikost nemovitosti ani počet bytových jednotek, či počet vlastníků nemovitosti – limitní množství 200 kg nelze násobit na počet vlastníků nemovitosti.

Před odvozem tohoto nebezpečného odpadu na SD je vhodné:

- kontaktovat obsluhu sběrného dvora pro ověření možnosti přijetí odpadu v požadovaném termínu (tel: 777 783 145)

- nad odevzdané limitní množství 200 kg, bude každý další kg uváděného odpadu zpoplatněn v sazbě provozovatele separačních dvorů. Za odstranění tohoto odpadu se platí v hotovosti dle aktuálního ceníku

- pro předání odpadu je nutná fyzická účast vlastníka nemovitosti – kontrola dle OP, bude sepsáno „čestné prohlášení o předání odpadu“

Seznam odpadů, které lze odkládat na sběrné dvory, seznam sběrných dvorů na teritoriu města Pardubic a jejich provozní dobu naleznete na stránkách Služeb města Pardubic.

Jedlé oleje a tuky - kam s nimi?

Jedlé oleje a tuky mohou občané odevzdávat na všech devíti sběrných dvorech nebo do speciálních kontejnerů, které jsou v rámci pilotního projektu rozmístěny v oblasti sídlištní zástavby. Pravidla pro uložení jedlých tuků a olejů na sběrný dvůr jsou stejná jako u ostatních druhů odpadů, občané se prokáží předložením dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad nebo platným občanským průkazem s místem trvalého bydliště v Pardubicích. Podmínkou je, aby použité oleje byly občany do kontejnerů odevzdány v uzavíratelných plastových obalech nejlépe v PET lahvích. Do nádob nelze odkládat motorové oleje! Speciální kontejnery jsou v rámci vybraných městských obvodů umístěny většinou na místech společně s dalšími kontejnery na tříděný odpad (jako je papír, plasty, sklo), barevně se ovšem tzv. ,,tuktejnery" liší, mají oranžovou barvu.

Lokality s umístěnými nádobami:

Stanoviště nádob na uložení rostlinných olejů a tuků – MO I (celkem 6 ks):

 • Havlíčkova – dvůr za čp. 1960, 1921, 1887
 • Závodu Míru u čp. 1822
 • Karla IV. 2037-2039
 • Sídliště Tesla 1214
 • Sezemická x Wintrova
 • Husova x Winternitzova

Stanoviště nádob na uložení rostlinných olejů a tuků – MO II (celkem 6 ks): 

 • Polabiny I. Družstevní 138
 • Polabiny II. Prodloužená 286-293
 • Polabiny III. Družby 341-343
 • Polabiny IV. Grusova 414-417
 • Polabiny IV. Labský palouk 496
 • Cihelna – Kunětická 107

Stanoviště nádob na uložení rostlinných olejů a tuků – MO III (celkem 7 ks)

 • Erno Košťála 989
 • Erno Košťála 957-58
 • Bartoňova mezi 839 a 841 
  • Jana Zajíce vedle 953
  • Na Drážce před čp 1549 - 1551
  • Na Drážce 1555
  • Blahoutova x K Lesu

Stanoviště nádob na uložení rostlinných olejů a tuků – MO V (celkem 6 ks)

 • Jilemnického z boku čp. 2194 – u separačních nádob
 • Dražkovice 91
 • Pichlova 2539
 • Wolkerova z boku čp. 2096
 • Svobody 2490 – u kruhového objezdu
 • Široká x Chrudimská – stanoviště kontejnerů
Vysloužilé drobné elektrozařízení - co s ním?

Občané města Pardubic mohou využít k odkládání vysloužilých malých elektrozařízení (např. klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky, elektronické myši, discmany, mp3 a mp4 přehrávače a jiná drobná audio technika, telefony, vysoušeče vlasů, holící strojky, kulmy …) speciální červené kontejnery nově rozmístěné ve vybraných částech města nebo jako doposud separační dvory.

Na kontejneru je rovněž vstup pro odkládání bateriií – monočlánků.

Vysloužilé elektrozařízení v žádném případě nepatří do kontejneru na komunální odpad.

Tato elektrozařízení jsou dále odevzdána k recyklaci.

 

Umístění červených kontejnerů:

Kontejnery na vysloužilá elektrozařízení – Pardubice

 

Lokalita

Adresa

ÚMO

Pardubice - Ke Kamenci

Ke Kamenci 1260

I

Pardubice - ul. Arnošta z Pardubic

Sladkovského 593

I

Pardubice - nábř. Závodu Míru

nábřeží Závodu Míru 1858

I

Pardubice – Do Nového x Husova

Do Nového 102

I

Pardubice – Hronovická

Hronovická 2877

I

Pardubice – Dašická – za gymnáziem

Dašická

I

Pardubice – Bulharská

Bulharská 1589

I

Pardubice – U Marka x Macanova

U Marka 2541

I

Pardubice - ul. Kpt. Bartoše

Kapitána Bartoše 411

II

Pardubice - J. Tomana

Jiřího Tomana 516

II

Pardubice - ul. Družby

Družby 335

II

Pardubice - ul. Ohrazenická

Mladých 180

II

Pardubice – Družstevní

Družstevní 138

II

Pardubice – Gagarinova

Gagarinova 378

II

Pardubice – K Cihelně

U Josefa 117

II

Pardubice – K. Šípka

Prodloužená 221

II

Pardubice – Sedláčkova

Sedláčkova 434

II

Pardubice - ul. Jana Zajíce

Jana Zajíce 865

III

Pardubice - ul. Blahoutova

Blahoutova 202

III

Pardubice - ul. Na Drážce

Na Drážce 1539

III

Pardubice - ul. Spojilská

Spojilská 1711

III

Pardubice – Josefa Janáčka

Josefa Janáčka 962

III

Pardubice – Lesní x Skrbkova

Skrbkova 299

III

Pardubice – Luční x Dašická

Luční 858

III

Pardubice – Na Hrázi x Věry Junkové

Blahoutova 600

III

Pardubice – Dubinská 738

Dubinská 738

III

Pardubice - Černá za Bory - ul. Ke Kobelnici

Ke Kobelnici 172

IV

Pardubice - ul. Komenského

Komenského 374

IV

Pardubice – Černá za Bory

Zminská 112

IV

Pardubice – Dašická x K Přejezdu

Dašická 840

IV

Pardubice – Mnětice

Černoborská 56

IV

Pardubice – Nemošice

Na Rybníku 125 x 28. října

IV

Pardubice – Nemošice

Ostřešanská 238

IV

Pardubice – Dražkovice, u kapličky

Dražkovice 25

V

Pardubice - ul. K Blahobytu

K Blahobytu 727

V

Pardubice - Lexova

Lexova za čp. 2325

V

Pardubice – Bacháčkova x V Ráji

V Ráji 1685

V

Pardubice – Demokratické mládeže

Demokratické mládeže 1306

V

Pardubice – Pichlova

Pichlova - výměníku

V

Pardubice – Sokolovská

Jiránkova 2246

V

Pardubice – Na Záboří

Na Záboří 223

V

Pardubice - Svítkov, Kostnická

Kostnická 495

VI

Pardubice - Staré Čívice, Přeloučská

Přeloučská 135

VI

Pardubice – Lány na Důlku

Lány na Důlku 81

VI

Pardubice – Opočínek

Opočínek 24

VI

Pardubice – Doubravice

Doubravice 8

VII

Pardubice – Doubravická x M. Majerové

Marie Majerové 282

VII

Pardubice - Trnová, J. Jabůrkové

Jožky Jabůrkové 214

VII

Pardubice – Ohrazenice 1895 (směr k Polabinám)

Pohránovská

VII

Pardubice – K Olšině x J. Potůčka

J. Potůčka 72

VII

Pardubice – J. Gabčíka

Jozefa Gabčíka 345

VII

Pardubice – Rybitevská

Rybitevská 392

VII

Pardubice – Hostovice

Hostovice 20

VIII

Použité tonery do tiskáren - kam s nimi?

Máte ve firmě, v kanceláři či doma použité tonery do tiskáren a nevíte co s nimi? Nevyhazujte je na skládku! Buďte ekologičtí a sociálně cítící a zapojte se do projektu Sbírej-toner.cz.

Odložením toneru ve městě Pardubice – (Štrossova ul. 44, budova magistrátu města Pardubic, 3. Patro a DS Slunečnice, A. Krause 1995) napomůžete „Dennímu stacionáři Slunečnice z Pardubic“, který díky získaným finančním prostředkům neustále zlepšuje prostředí pro své mentálně postižené klienty. Do umístěného boxu je vhodné odkládat jen originální a zabalené tonery. Organizátorem projektu je neziskové občanské sdružení  AktiPo o.s.

Podrobnější informace na : www.sbirej-toner.cz .

Pneumatiky – kam s nimi?

Použité pneumatiky odevzdávejte přednostně na místech zpětného odběru pneumatik. Zpětný odběr se provádí bez vazby na nákup zboží či služeb,bez ohledu na značku pneumatik a bezplatně. Při zakoupení pneumatiky totiž automaticky platíte za její recyklaci.  

Seznam sběrných míst zpětného odběru najdete na  https://www.eltma.cz/. Pneumatiky lze také odložit na sběrné dvory, jejichž seznam naleznete na  http://www.smp-pce.cz/86/Separacni_dvory/

Pneumatiky rozhodně nepatří do kontejneru na běžný komunální odpad.

Kam se obrátit, když zjistím černou skládku ?

Oznamte to na příslušný Úřad městského obvodu nebo Městské policii.

Tuto problematiku řeší ÚMO popřípadě Obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jehož správním obvodu se černá skládka nachází. Pokud dochází právě k vysypávání odpadu mimo určená místa, kontaktujte Městskou policii pro okamžitý zásah.

Co je nebezpečný odpad a kam s ním?

Odpad, který vykazuje nějakou nebezpečnou vlastnost. Nebezpečné odpady, které se mohou vyskytnout v běžné domácnosti jsou zářivky, rtuťové teploměry, použité baterie a akumulátory, ředidla, obaly od barev, sprejů, zbytky kyselin, fotochemikálie, pesticidy, vyřazené ledničky a televizory, popřípadě jiná elektrická a elektronická zařízení.

Žádný z těchto odpadů nepatří do kontejneru na běžný komunální odpad, ale na sběrné dvory, jejichž seznam naleznete na stránkách Služeb města Pardubic.