Statutární město Pardubice je opatrovníkem osob omezených ve svéprávnosti.


Oddělení sociální péče zajišťuje v rámci opatrovnické agendy:

 • evidenci nesvéprávných občanů na území města Pardubic a evidenci nesvéprávných občanů v Domově pod Kuňkou, kterým vykonává funkci opatrovníka,
 • základní sociální poradenství osobám omezeným ve svéprávnosti, kterým Statutární město prostřednictvím pověřeného sociálního pracovníka vykonává funkci veřejného opatrovníka,
 • spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, policií, soudy, charitativními a jinými organizacemi,
 • provádí na základě vyžádání soudu šetření v domácnostech všech občanů na území města Pardubic omezených ve svéprávnosti, kontrolu výkonu funkce opatrovnictví a na základě této kontroly navrhuje soudu opatření k nápravě,
 • podává návrhy k okresnímu soudu na schválení právních jednání za osoby omezené ve svéprávnosti,
 • podává návrhy pro okresní soud ve věci úpravy nebo vrácení svéprávnosti, kterým vykonává funkci veřejného opatrovníka.


Veřejný opatrovník

Je ustanoven na základě usnesení soudu a pověření primátora osobám omezeným ve svéprávnosti v rozsahu stanoveném soudem a s přihlédnutím k individuálním potřebám nesvéprávného občana.

 • na základě rozsahu omezení pověřený opatrovník zajišťuje přebírání důchodů, přebírání dávek sociální péče, přebírání dávek státní sociální podpory a ostatních příjmů, hospodaření s těmito finančními prostředky ve prospěch opatrovaných, tedy úhradu dluhů, zajišťování a úhradu bydlení, stravování, nákupů, lékařského ošetření i vyřizování veškerých osobních záležitostí opatrovanců u státních i nestátních institucích, koupě, prodeje, pronájmy a správu jejich movitého i nemovitého majetku,
 • zastupuje opatrovance u okresních a krajských soudů, na Policii ČR, u peněžních ústavů, na poštách a dalších institucích,
 • kontakt s opatrovanci ve vlastních domácnostech, v nemocnicích, v psychiatrických léčebnách, v ústavech sociální péče, domovech pro seniory apod.,
 • vyplácí kapesné opatrovancům dle individuálních usnesení okresního soudu,
 • vede jednoduché účetnictví v rámci hospodaření s finančními prostředky opatrovaných osob,
 • podává oznámení za svěřené opatrovance o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin u orgánů činných v trestním řízení,
 • podává každoroční zprávy k soudu o opatrovancích.


​​​​​​​Oddělení sociální péče zajišťuje nepřetržitou tísňovou pohotovost prostřednictvím služeb na mobilním telefonu pro případy poskytnutí okamžité pomoci osobám omezeným ve svéprávnosti, kterým vykonává opatrovníka a právní poradenství spojené s agendou opatrovnictví.

Životní situace