Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice
Název Telefon Email
Ovzduší 466 859 191 radmila.frydova@mmp.cz

Životní situace

Mám nějaké povinnosti při stavbě rodinného domu či jiného objektu z hlediska ochrany ovzduší?

Z hlediska ochrany ovzduší je třeba požádat o vydání závazného stanoviska k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. Tato povinnost se týká stavebníků (investorů), kteří umisťují do objektu stacionární zdroj znečišťování ovzduší, který ve smyslu přílohy č. 2 zákona patří mezi „nevyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší“. Jsou to např. kotle na pevná paliva či zemní plyn o celkovém jmenovitém příkonu do 300kW.

Dále se tato povinnost týká zavádění technologií s používáním organických rozpouštědel do 600 kg/rok, provozování menší truhlárny apod.

Toto závazné stanovisko se stává podkladem pro správní řízení příslušného stavebního úřadu.

Co lze spalovat v zahradních krbech a otevřených ohništích?

Dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Podle tohoto zákona se fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. V obou případech lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Z tohoto je patrné, že spalování mokrého listí a trávy není přípustné.

Co mám dělat, pokud je ve venkovním ovzduší cítit nepříjemný zápach?

Obrátit se na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, tel. 495 773 211.

Problematika zápachu ve venkovním prostředí je často velice komplikovaný problém, obzvláště v oblastech s více možnými zdroji tohoto zápachu. Proto řeší tyto problémy Česká inspekce životního prostředí se svým týmem odborníků.

Kontaktujte nás

Ohledně ovzduší nás můžete kontaktovat také pomocí tohoto formuláře.

E-mail
Poznámka