Výměna parkovacích průkazů pro zdravotně postižené

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubic (kancelář č. 201, U Divadla 828, Pardubice) vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Tyto parkovací průkazy jsou platné také v zemích Evropské unie.

Výměna parkovacích průkazů pro zdravotně postižené

Pravidla používání tohoto označení

  • Speciální označení č. O 7 smí být používáno jen na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené osoby, nemůže být označeno speciálním označením č. O 7. 
  • pokud těžce zdravotně postižená osoba bývá přepravována několika vozidly, zajistí, aby vydaným zvláštním označením č. O 7 bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě přepravována,
  • umístění vydaného označení na vozidle musí být na zvnějšku dobře viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje těžce zdravotně postiženou osobu a má zvláštní práva,
  • vozidla označená zvláštním označením č. O 7 mohou:
    • v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
    • na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání,
    • vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně postižené, je-li v něm přepravována v daném okamžiku osoba, které byl průkaz vydán, je osvobozeno od povinnosti hradit dálniční poplatek. Pokud se toto označení použije v mezinárodním provozu, musí uživatel karty respektovat práva hostitelské země. Přestože se již jedná o průkaz platný v EU, jeho výhody jsou v různých zemích různé.


Speciální označení vozidla č. O 7 je nepřenosné a jeho zneužití je právně postižitelné! Vydání tohoto označení není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených občanů.

Životní situace

Co je k výměně potřeba?

K vydání nového průkazu je potřeba fotografie držitele o rozměrech 35x45 mm (stejný formát jako na občanský průkaz), průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P) a staré označení do vozidla O7.