Podpora integrace cizinců - Pardubice 2022


PROJEKTY obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022

Rada města Pardubic schválila usnesením č. R/6858/2021 ze dne 15. 11. 2021 podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022.

Dotace Ministerstva vnitra ČR na podporu integrace cizinců na lokální úrovni na základě usnesení vlády České republiky
č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu.

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR č.07/2022/IC OBCE o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 byla statutárnímu městu Pardubice přidělena dotace ve výši 1 411 200,- Kč. Finanční spoluúčast města Pardubice činí 156 000,- Kč.

Finanční prostředky budou využity na projekt:

Podpora integrace cizinců – Pardubice 2022

POPIS PROJEKTU

Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Statutární město Pardubice je regionálním centrem Pardubického kraje. Výhodná poloha města a rozvoj průmyslových zón přilákaly v průběhu minulých let množství firem, které se zabývají průmyslovou výrobou. Tyto firmy postupně začaly využívat práce zaměstnanců ze zahraničí, především z třetích zemí. V roce 2021 evidujeme 8123 cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem na území města Pardubice. Celkově však na území města žije asi 12 000 cizinců. V případě cizinců ze třetích zemí, kteří přicházejí za prací, postupně dochází ke slučování rodin. Město v důsledku toho musí vytvořit podmínky jak pro vzdělávání dětí cizinců, tak pro adaptaci celých rodin. Ve školách na území Pardubic evidujeme 582 dětí a žáků cizinců. Nejpočetnější komunitou cizinců s velmi odlišným mateřským jazykem v Pardubicích jsou Mongolci a Vietnamci. Zásadním problémem je jazyková bariéra, jež ztěžuje integraci cizinců do běžného života ve většině oblastí. S cizinci a jejich rodinami na území města dlouhodobě pracují organizace, jako je Most pro, o. p. s., a Centrum pro integraci cizinců pro Pardubický kraj. Tyto organizace každoročně pořádají nespočet společenských akcí a dalších integračních aktivit, které mají za cíl integrovat cizince do společnosti, poznat vzdálenější kultury a odbourat xenofobní nálady ve většinové společnosti.

Z pohledu adaptace rodin cizinců je velkým problémem, kterému v území čelíme, oblast školství. Rodiče přijíždějí za prací a usilují o to, aby i jejich děti mohly začít plnohodnotně žít v naší zemi. Děti ani rodiče však často neznají jazyk, nerozumí kultuře a zvyklostem. Nedokážou komunikovat se školou, učiteli ani se spolužáky. Děti přijíždějí neorganizovaně během celého školního roku a jejich vstup do třídního kolektivu probíhá bez předchozí přípravy. Tato skutečnost vždy výrazně zpomalí pracovní tempo celé třídy. Tímto projektem bychom rádi podpořili především třídní učitele dětí cizinců, kteří se po skončení vyučování budou věnovat integraci dětí, doučování a výuce českého jazyka. Pro školou povinné děti je třídní učitel nejbližší osobou, která může pomoci s integrací do školního kolektivu a společnosti celkově. Třídní učitel pak také dokáže snadněji navázat kontakt s rodiči cizinci a započne efektivní komunikaci např. při řešení problémů. Třídní učitel pak také dokáže nasměrovat rodiče na vhodnou instituci, pokud bude rodič řešit další, mimoškolní problémy. Stejně tak budou pracovat s dětmi cizinci i učitelky v mateřských školách, které jsou součástí projektu. Legislativní změna v oblasti vzdělávání cizinců, ke které došlo v srpnu 2021, ukládá školám u cizinců povinnost výuky českého jazyka u dětí v posledním roce předškolní docházky v mateřských školách a u žáků v základních školách, kteří pobývají na území ČR méně než 12 (v roce 2021 přechodně 24) měsíců. Toto vzdělávání je podpořeno financováním ze strany státu. Z dlouhodobé zkušenosti s výukou českého jazyka však víme, že tato podpora nezajistí dostatečnou komunikační znalost českého jazyka u dětí s velmi odlišným mateřským jazykem. Projekt si klade za cíl doplnit tuto podporu i u dětí mladších a u dětí, které pobývají na území ČR déle a nevejdou se do povinného vzdělávání cizinců. V rámci projektu vznikne také brožura pro cizince, která bude vydaná v pěti jazykových mutacích a bude obsahovat přehled základních životních situací a přehled kontaktů, kam se obrátit a jak postupovat.

Cíle projektu:
Prevence vzniku konfliktů mezi majoritní společností a cizinci v oblasti školství a výchovy.
Efektivní integrace dětí do školského systému a školního kolektivu, snadnější porozumění kulturním zvyklostem.

Snížení pocitu ohrožení na straně dětí cizinců – problémy jednotlivců narůstají s nemožností řešit je ihned z důvodů jazykové bariéry. Při větším počtu asistentů dětí ve školách bude možné řešit nastalé situace pružněji a efektivněji, čímž dojde ke snižování frustrace dětí cizinců, a předejde se tak nechtěným následkům v budoucnosti.

Aktivizování základních a mateřských škol s nejvyšším počtem dětí – cizinců, se zacílením na pracovníky škol.

Projekt je realizován formou dílčích projektů – podprojektů
1. ZŠ Štefánikova
2. ZŠ Dubina
3. ZŠ Závodu míru
4. ZŠ Benešovo náměstí
5. ZŠ Prodloužená
6. ZŠ npor. Eliáše
7. MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru
8. MŠ Pastelka, Pardubice – Polabiny, Rosická
9. MŠ Pardubice, Mladých
10. MŠ Stonožka, Odborářů
11. MŠ Benešovo náměstí
12. MŠ Pospíšilovo náměstí
13. MŠ Erno Košťála
14. Statutární město Pardubice – vydání brožury

Každý podprojekt je realizován přímo ve škole, poslední podprojekt realizuje Odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubic. Ve školách vycházejí činnosti z aktuální situace a potřeby, podle počtu dětí cizinců a jejich pokroku při adaptaci na české školní prostředí a podle individuální úrovně znalosti českého jazyka. Převažující aktivitou je výuka českého jazyka a doučování. Dotace také pomohla zajistit nákup pomůcek pro výuku českého jazyka pro děti a žáky cizince. Projekt chápeme také jako prevenci sociálně patologických jevů, které by mohly být spojeny s příchodem většího množství dětí a žáků s odlišným jazykem a kulturním prostředím.

Projekt „Podpora integrace cizinců – Pardubice 2022“ byl spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.