Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

 1. Finanční prostředky nadace budou ukládány na samostatném účtu, založeném u peněžního ústavu – KB Pardubice, č.ú. 37831-561/0100.

 2. Nadační příspěvky budou poskytovány do výše k tomu účelu vytvořených prostředků.

 3. O výši nadačních příspěvků a druhu podporovaných aktivit rozhoduje správní rada na základě žádosti uchazeče o nadační příspěvek nebo na základě návrhu člena správní rady.
 4. Žádosti o nadační příspěvky mohou být podávány na základě výzvy zveřejněné na webových stránkách nadace.

 5. Žádosti se předkládají v písemné formě - volnou formou. V žádosti se uvede:

  1. označení žadatele

  2. účel, pro který je nadační příspěvek žádán

  3. výše požadovaného nadačního příspěvku

  4. zda je na stejný účel požadován příspěvek z jiných zdrojů – příspěvek nelze poskytnout, pokud žadatel žádá o dotaci z dotačních programů Magistrátu města Pardubic a organizací jím zřízených nebo založených

  5. zdůvodnění žádosti

  6. celkový rozpočet a rozpočet požadované částky nadačního příspěvku

  7. u investičních akcí doložit jako přílohu studii nebo projektovou dokumentaci

  8. čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá dluhy po splatnosti vůči Magistrátu města Pardubice a organizací jím zřízených nebo založených, finančnímu úřadu, sociálním a zdravotním pojištění

 6. Nesplňuje-li žádost stanovené požadavky, vrátí ji nadace žadateli k doplnění.

 7. V případě zvláštního zřetele hodných může správní rada na doporučení předsedy správní rady projednat žádost o nadační příspěvek mimo stanovené termíny či případně rozhodnout o nadačním příspěvku mimo stanovené termíny per rollam.

 8. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě písemné smlouvy. Finanční prostředky jsou převáděny na účet destináře. Jiné než finanční plnění je předáváno přímo destináři nebo jím zmocněné osobě.

 9. Ve výzvě je stanoven termín podání žádosti a termín vyúčtování – zpravidla dva měsíce po skončení akce. Žadatel předloží vyúčtování, doloží kopie dokladů, které se vztahují k čerpání nadačního příspěvku (dle rozpočtu uvedeném v žádosti).

 10. Nadační příspěvky jsou účelově vázány a ten, komu byly poskytnuty, je povinen je použít podle stanovených podmínek, jinak může nadace požadovat jejich vrácení nebo náhradu.

 11. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

 12. Správce nadace bude informovat město Pardubice (příslušný odbor MmP) o poskytnutí nadačních příspěvků za minulé období.


​​​​​​​

Přehled grantových řízení

Podpora sociálních, zdravotních a environmentálních projektů
Příjem žádostí28. 2. příslušného kalendářního roku – bude projednáno první správní radou v roce – dle termínu výzvy
Oprávnění žadateléprávnické osoby v ČR - působící ve správním území Pardubice
Max. výše příspěvku100.000,- Kč vč. DPH
Forma projektuinvestiční + neinvestiční


Podpora obnovy památek a paměti města
Příjem žádostí28. 2. příslušného kalendářního roku – bude projednáno první správní radou v roce – dle termínu výzvy
Oprávnění žadateléprávnické osoby v ČR (organizace, spolky) vlastníci nemovitostí
Max. výše příspěvku300.000,- Kč vč. DPH
Forma projektuinvestičníPodpora kultury, sportu, spolková činnost a volnočasové aktivity
Příjem žádostí28. 2. příslušného kalendářního roku – bude projednáno první správní radou v roce – dle termínu výzvy
Oprávnění žadatelésportovní organizace, kluby, oddíly působící ve správním území Pardubice
Max. výše příspěvku100.000,- Kč vč. DPH
Forma projektuinvestiční + neinvestičníPoznámka: max. výše příspěvků – může být upravována správní radou nadace