1.            Modernizovat a optimalizovat veřejnou správu

1.1.               Zajistit realizaci univerzální správní budovy 

Z:      kancelář tajemníka, vedení města,                               T:      rok 2014- 

        odbor majetku a investic

1.2                 Optimalizovat využití stávajících budov sloužících pro potřebu městské správy

Z:      kancelář tajemníka, vedení města                                T:      rok 2013-

        odbor majetku a investic

1.3                 Optimalizovat systém organizace městské veřejné správy

Z:     vedení městakancelář tajemníka                                T:     rok 2013-


1.4                  Lidský potenciál, projektové a procesní řízení

Pokračovat v práci s lidským potenciálem v rámci veřejné správy města, a to zejména formou intenzívního odborného vzdělávání

Z:      kancelář tajemníka, vedení města                                T:   rok 2013-      

               

1.5                  Efektivní správa IT

Pokračovat v rozvoji metropolitní sítě, propojit organizace města (městské obvody, městskou policii) a konsolidovat (sjednotit) správu IT v těchto organizacích. Sjednotit informační a komunikační systémy a tím výrazně snížit jak provozní, tak investiční náklady.


1.5.1      Konsolidace správy IT (město obvody, organizace města)

Propojit organizace města (městské obvody, městskou policii) a konsolidovat (sjednotit) správu IT v těchto organizacích. Sjednotit informační a komunikační systémy a tím výrazně snížit jak provozní, tak investiční náklady.

Z:       obor informačních technologií, kancelář tajemníka  T:   rok 2014

1.5.2       Optimalizace nákladů

Využití IT nástrojů k ekonomické úspoře, která je přímo úměrná jejich nasazení (např. optimalizace tisku v rámci činnosti úřadu, jednání RmP a ZmP)

Z:     odbor informačních technologií, kancelář tajemníka  T:   rok2013


1.6.             Kvalitní infrastruktura IT

Nabízet občanům elektronické služby na kvalitní infrastruktuře IT, která bude garantovat následnou vysokou dostupnost všech plánovaných služeb a eliminovat případné výpadky, způsobené nedostatečnou IT vybaveností.


1.6.1    Nová serverovna

Vytvořit projekt a vybudovat novou serverovnu, vyhovující standardům IT.

Z:      odbor informačních technologií                                     T:    rok 2013 - 2014

1.6.2    Rozhodnout o struktuře a způsobu fungování metropolitní sítě

Z:       RmP, ZmPvedení města                                                T:    rok 2013 – 2014

1.6.3    Stanovit podmínky jak ekonomické, tak technické pro připojení do metropolitní sítě pro ostatní organizace a firmy.

Z:       odbor informačních technologií, RmP, ZmP,               T:  rok 2013 - 2014

         vedení města

1.6.4    Spolupracovat s Krajským úřadem a Univerzitou Pardubice, které mají ve městě podobný záměr

Z:      odbor informačních technologií, kancelář tajemníka T:  rok 2013 - 2014


1.7          Elektronické služby

Po vybudování IT infrastruktury může město občanům nabízet elektronické služby ať již ve formě městského helpdesku, popřípadě nabídnout služby elektronických formulářů. Vše postupně směřovat k vytvoření Portálu občana.1.7.1   Městský helpdesk

Vybudování Call centra, jako centrálního bodu pro poskytování informací týkající se zpočátku magistrátu města, později lze rozšířit i o další instituce.

Z:   odbor informačních technologií, kancelář tajemníka             T:   rok 2013 - 2014

1.7.2  Implementace elektronických formulářů – Vytvoření elektronických formulářů pro snazší komunikaci mezi občanem a úřadem.

Z:  odbor informačních technologií, kancelář tajemníka              T:    rok 2013 – 2014

1.7.3  Rozšíření funkce Pardubické karty, zvýšení možností jejího využití a atraktivnosti pro občany města.

Z:    Dopravní podnik města Pardubic, a.s., vedení města             T:    rok 2014 -


2.            Vytvořit podmínky pro rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb dle místních potřeb, zajistit rovné příležitosti a podmínky pro všechny obyvatele města.

2.1                    Průběžně pracovat na Komunitním plánu města. Na jeho základě pružně reagovat na potřeby občanů města


2.1.1         Rekonstruovat vnitřní prostory Domova pro seniory na Dubině

Z:      odbor sociálních věcí, odbor majetku a investic                   T:    rok 2013-

2.1.2           Připravit projekt zaměřený na vybudování podporovaného a chráněného bydlení pro osoby s různým typem postižení

Z:      odbor sociálních věcí                                                                 T:  rok 2013-

2.1.3         Zpracovat koncepci sociálního systému a sociálních služeb na území města a jasně definovat zapojení jednotlivých účastníků (veřejná správa, organizace města, veřejný sektor…)

Z:     odbor sociálních věcí                                                                  T:  rok 2013-

2.1.4        Zpracovat koncepci prorodinné politiky na území města

Z:      odbor sociálních věcí                                                                  T:  rok 2013-

 

3.           Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj předškolního a základního vzdělávání.

3.1                 Kvalita vzdělávání 

Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj předškolního a základního vzdělávání a volnočasových aktivit, zajistit zlepšení klimatu ve školách a školských zařízeních.


3.1.1          Zpracovat koncepci školství města Pardubic (analýza současného stavu)

Z:      odbor školství, kultury a sportu                                                T:   rok 2013

3.1.2        Vyváženým a rovnocenným způsobem podporovat alternativní vzdělávací programy.                                                                              

Z:      odbor školství, kultury a sportu                                                T:    průběžně

3.1.3          Vytvářet podmínky pro bilingvní jazykové vzdělávání v MŠ a ZŠ a podmínky pro vzdělávání dětí cizinců.                                                                              

Z:      odbor školství, kultury a sportu                                                T:    průběžně

3.1.4      Rozvíjet sociální partnerství škol a školských zařízení a síťování – partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání.

Z: odbor školství, kultury a sportu                                                    T:    průběžně


3.2                Kvalitní technická infrastruktura

Trvale udržovat technický stav školních objektů na odpovídající výši a sestavit priority oprav většího rozsahu v návaznosti na finanční možnosti města; pravidelné a systémové opravy budov.


3.2.1          Zpracovat dlouhodobý plán oprav budov, revitalizace výukových zařízení MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ a každoročně předložit zastupitelstvu města.                 

Z:      odbor školství, kultury a sportu                                                  T:    průběžně

        odbor majetku a investic

3.2.2          Zpracovat dlouhodobý plán oprav školních hřišť a zahrad včetně DDM

Z:      odbor školství, kultury a sportu                                                 T:    rok 2013 - 

         odbor majetku a investic    


                                        

3.2.3          Příprava optimalizačních opatření pro efektivní a hospodárné využití sítě škol

Z:      odbor školství, kultury a sportu                                                    T:   rok 2013 -

         odbor majetku a investic


3.3               Jesle

Definovat závaznou politiku dalšího rozvoje jeslí.


3.3.1          Zpracovat analýzu potřebnosti a ekonomiky provozu jeslí v Pardubicích                                                                        

Z:      odbor školství, kultury a sportu                                                     T:    průběžně       

 

4.           Podporovat zdravý životní styl obyvatel, rozvíjet podmínky pro kulturní a sportovní aktivity v Pardubicích.

4.1.               Koncepce podpory kultury 

Zpracovat koncepci podpory kulturního prostředí v Pardubicích.


4.1.1          Zpracovat strategii podpory kulturního prostředí ve městě (dokončit analýzu stávajícího stavu a SWOT analýzu, Program podpory kultury, studie konkurence a spolupráce, analýza příležitostí, dotazníkové šetření s veřejností, spolupráce se školami, zvýšení obsahové a procesní kvality grantového řízení)

Z:      odbor školství, kultury a sportu                                                     T:    rok2014

 

4.2                   Kulturní akce místního, regionálního a mezinárodního významu

 

4.2.1          Každoročně předložit ke schválení seznam a návrh způsobu podpory kulturních akcí místního, regionálního i mezinárodního významu (Městské slavnosti, Pernštýnská noc, Festival smíchu, Pardubické hudební jaro…)

Z:      odbor školství, kultury a sportu                                                      T:   každoročně  

4.2.2.        Sestavit plán podpory tradičních a významných akcí ve městě a zajistit každoroční schválení tohoto přehledu, včetně finančního podílu města

Z:    odbor školství, kultury a sportu, Kulturní centrum Pardubice,   T:   každoročně

      Východočeské divadlo Pardubice, Komorní filharmonie Pardubice

 

4.3                 Vytvoření komunitně kulturní infrastruktury po celé ploše města

 

4.3.1          Zpracování mapy a seznamu (potažmo generelu) objektů a míst ve veřejném prostoru s potenciálem pro kulturní využití (např. využití technických staveb, které ztratily svoji funkci) – prověření transformace na kulturně komunitní zázemí či využití pro venkovní akce a aktivity.

Z:     odbor školství, kultury a sportu                                                     T:   rok2014-

        odbor hlavního architekta

 

4.4.               Koncepce podpory sportu

Zpracovat koncepci podpory sportovních aktivit ve městě.

4.4.1           Zpracovat koncepci podpory sportu ve městě (analýza stávajícího stavu, SWOT analýza, systém podpory…)

Z:     odbor školství, kultury a sportu                                                       T:   rok 2013

4.4.2           Pravidelně aktualizovat dokument Generel sportovních zařízení

Z:      odbor školství, kultury a sportu                                                     T:   rok 2014-

        odbor majetku a investic

4.4.3           Vypracovávat zásady finanční podpory sportu s důrazem na sportování veřejnosti, dětí a mládeže

Z:      odbor školství, kultury a sportu, ekonomický odbor                 T:   každoročně

4.4.4          Podpora rekonstrukce a vzniku sportovišť pro veřejnost na celé ploše města, na základě výstupů z Generelu sportovních zařízení

Z:      odbor školství, kultury a sportu                                                     T:   průběžně

        odbor majetku a investic

4.5.             Rozvoj klíčových sportovních zařízení

Podporovat rozvoj klíčových sportovních zařízení ve městě.


4.5.1        Připravit projekt na výstavbu haly pro sálové sporty

Z:    odbor školství, kultury a sportu                                                              T:     rok 2014-

       odbor majetku a investic

4.5.2       Postupné dobudovávání zázemí sportovního areálu v Ohrazenicích

Z:   odbor školství, kultury a sportu                                                              T:   rok 2014-

      odbor majetku a investic


4.5.3           Rekonstrukce sportovního areálu Na Dukle (MAS, basketbalová hala…)

Z:   odbor školství, kultury a sportu                                                              T:    rok 2014-

      odbor majetku a investic

4.5.4       Zpracovat koncepci rozvoje / využití Letního stadionu.

Z:   odbor školství, kultury a sportu                                                              T:   rok 2014- 

       odbor hlavního architekta


5.           Zvýšit konkurenceschopnost města na poli cestovního ruchu

5.1.               Realizace aktuální Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Pardubic 

Realizovat aktivity definované v Koncepci rozvoje CR města Pardubic.


5.1.1.        Zajistit realizaci schválené koncepce ve všech 5 problémových okruzích, tj. „služby a infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu“, „nabídka atraktivit cestovního ruchu“, „marketingová komunikace“, „organizace a spolupráce pro rozvoj cestovního ruchu“ a „lidské zdroje pro rozvoj cestovního ruchu“.                            

Z:      kancelář primátora, odbor školství, kultury a sportu                        T:    průběžně

5.1.2        Značení parkovacích míst, značení památek a atraktivit města

Z:     odbor dopravy, Kulturní centrum Pardubice                                       T:    průběžně


5.2.              Dopravní dostupnost historického centra a informační navigační systém

Vyřešit dopravní dostupnost historického centra a zkvalitnit informační systém, který usnadní pohyb návštěvníků a obyvatel po městě.


5.2.1.       Lokality pro parkování v blízkosti historického centra a zajištěná dostupnost centra pro návštěvníky města

Z:    odbor dopravy                                                                                           T:    průběžně

5.2.2       Zadat zpracování návrhu navigačního a orientačního systému v návaznosti na jednotný vizuální styl města (jednotné označení budov, využití společných grafických symbolů při orientaci po městě apod.).

Z:   kancelář primátora, Kulturní centrum Pardubice                                  T:   rok 2013-14

5.2.3      Zajistit instalaci jednotlivých prvků zpracovaného navigačního a informačního systému po městě.

Z:    kancelář primátora, odbor školství, kultury a sportu                            T:   rok 2013-14

      odbor hlavního architekta


6.           Podporovat zajištění dostupné kvalitní zdravotní péče pro obyvatele  

6.1.               Krajská nemocnice 

Podpořit kompletní modernizaci Krajské nemocnice a její eventuelní transformaci na Univerzitní nemocnici.


6.1.1.        V souvislosti s připravovanou přestavbou areálu nemocnice je nezbytné ve vazbě na územní plán řešit její dopravní napojení a prostorové uspořádání.

Z:    odbor dopravy ve spolupráci s odborem hlavního architekta             T:     průběžně

                                                                                                              

6.2.               Péče o nemocné

Podporovat zvyšování úrovně a rozsahu péče o nemocné.

Z:    vedení města                                                                                              T:    průběžně


6.3.               Ambulantní zařízení

Podporovat rozvoj efektivní sítě ambulantních zařízení.

Z:    vedení města                                                                                              T:    průběžně

6.4.               Prevence, podpora a výchova ke zdraví

 

6.4.1        Podpora projektů neziskových organizací, fyzických osob a dalších subjektů, které se zabývají prevencí a výchovou ke zdravému životnímu stylu

Z:    odbor sociálních věcí                                                                                      T:   každoročně

6.4.2        Aktivně se účastnit osvětových kampaní zaměřených na zdraví pro širokou veřejnost např. Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Běh Terryho Foxe atp.

Z:    odbor školství, kultury a sportu, odbor sociálních věcí                              T:  každoročně