Programové prohlášení Rady města Pardubic pro období 2022 – 2026

Kontinuita v realizaci a přípravě klíčových investic města

Koalice se shodla na důležitosti dokončení všech započatých, vysoutěžených nebo dlouhodobě připravovaných klíčových velkých investic města s primárním cílem zajistit včasnou a dostatečnou kvalitní občanskou vybavenost jako jsou školy, mateřské školy, parkovací domy, sportoviště, zejména pak těchto deset klíčových projektů:

 • Dokončíme terminál B a terminál univerzita.
 • Dokončíme stavbu a zahájíme provoz špičkového vzdělávacího centra Sféra a Galerie města Pardubic v areálu Automatických mlýnů.
 • Zahájíme výstavbu nové základní školy v areálu Masarykových kasáren pro 540 žáků.
 • Postavíme nový pavilon mateřské školy v ulici Teplého s kapacitou 100 nových míst.
 • Připravíme výstavbu nového mostu v ulici kpt. Bartoše.
 • Vybudujeme parkovací dům u Enteria areny.
 • Pokračujeme v přípravě terminálu jih.
 • Zrevitalizujeme Bránu borců a zpřístupníme ji veřejnosti.
 • Zajistíme nové centrum sociálních služeb SMYSL pro osoby s hendikepem.
 • Zahájíme rekonstrukci stávající basketbalové haly a budeme pokračovat v přípravách projektu Dukly sportovní.


Odpovědné hospodaření města

Koalice si je vědoma důležitosti odpovědného hospodaření s veřejnými prostředky a nechce zvyšovat dluhovou zátěž města. Budeme usilovat o kladné provozní saldo rozpočtu.

 • Udržíme proinvestiční rozpočet města, uvědomuje si nutnost investic do klíčového majetku města.
 • Případný úvěr zvážíme pouze na krátkodobé předfinancování dotačních akcí nebo spolufinancování klíčových staveb občanské vybavenosti pro město nebo pro projekty směřující k větší energetické soběstačnosti města.
 • Provedeme a vyhodnotíme revizi zbytného a nezbytného majetku města.


Efektivnější veřejná správa města

Provedeme podrobnou analýzu fungování samosprávy a státní správy města.

 • Zajistíme analýzu fungování obvodů – jejich financování, pravomocí a územního členění.
 • Do procesu analýzy, hledání úspor a diskuze nad jejími závěry zapojíme všechny politické kluby s cílem hledání shody na zefektivnění systému veřejné správy na území města včetně potřebných úprav statutu města.
 • Budeme pokračovat v digitalizaci služeb města pro občany.


Přístup k brownfieldům (areál T.G.M a Hůrka)

Prosadíme koncepční přípravu území (včetně zajištění územních studií), vydefinování jasných podmínek a potřeb města a občanů včetně určení části pozemků pro formy cenově dostupného bydlení za participace města – družstevní a nájemní bydlení, startovací a bezbariérové byty včetně spolupráce se soukromým sektorem.

Dostupné bydlení

 • Jsme zásadně proti další privatizaci bytového fondu města ve smyslu předchozích privatizačních vln, tzn. velkých bytových domů s velkým počtem nájemníků. Připouštíme výjimečně odprodej nemovitého majetku, kde město vlastní tzv. zbytkové byty v počtu jednotek.
 • V souladu se strategií bydlení garantujeme Program rozvoje bydlení, kdy vracíme 100 procent výnosů zpět do bydlení. Prioritně chceme pokračovat v postupné rekonstrukci a opravách stávajícího bytového fondu města, aby mohl tento majetek sloužit primárně pro potřeby startovacího bydlení a cenově dostupného bydlení.
 • Zajistíme podmínky pro výstavbu družstevního bydlení, včetně mapování dotačních příležitostí a cesty i ve spolupráci se soukromým sektorem k zajištění dalších bytů formou výstavby cenově dostupného družstevního a nájemního bydlení.
 • Zachováme Zásady pro investory, vyhodnotíme a připravíme revizi ve spolupráci s odborníky.


Nový územní plán

 • Dokončíme analýzu stavu rozpracovanosti nového územního plánu.
 • Na základě jejího vyhodnocení stanovíme další kroky vedoucí k vydání nového územního plánu.
 • Vydefinujeme co nejdříve klíčové body nutné ke změně připravovaného územního plánu (např. revidování výškových limitů apod.) s tím, že požadavky na změny vydaného nového územního plánu budou vždy projednávány samostatně.


Cenotvorba veřejných služeb

Zástupci koalice jsou si vědomi nárůstu cen energií a inflace dopadající na občany města. Z tohoto důvodu garantují zachování cen některých klíčových veřejných služeb pro nejvíce ohrožené skupiny obyvatel.

 • Zachováme jízdné zdarma pro seniory nad 70 let.
 • Nebudeme zdražovat celoroční a dlouhodobé zlevněné jízdné pro děti (6 – 14 let) a studenty (15 – 26 let).
 • Zachováme cenu 25 korun za jízdu pro seniory a držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve službě Senior taxi.
 • Nezvýšíme daň z nemovitosti pro občany města a nájemné v městských bytech.
 • Cenotvorba dalších veřejných služeb bude podrobena analýze, například v oblasti odpadů budou prověřeny modely motivující ke třídění.


Stabilní financování Programů podpor z rozpočtu města

Nenecháme padnout sociální a související zdravotní služby, sport, kulturu, dobrovolné hasiče, preventivní programy, volnočasové aktivity a ekologickou výchovy a osvětu.

 • Garantujeme stabilní financování Programů podpor.
 • Ponecháme stávající model stabilního financování Programů podpor v zastropované výši skutečnosti roku 2022 na nejbližší dva roky. Pro rozpočty následující budou smluvní strany diskutovat o případné změně financování Programů ve vazbě na výši daňových příjmů.
 • Základnu pro vytvoření procentního podílu ve vazbě na daňové příjmy by měl být výchozí stav stávajících zastropovaných Programů podpory, rozdíl by se měl odvíjet pouze od vývoje daňových příjmů od roku 2023 respektive 2024.


Energetická koncepce města a modrozelená infrastruktura

V oblasti energetiky budeme směřovat k maximální míře energetické soběstačnosti města s možností zapojení alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Na majetku města a ve veřejném prostoru budeme realizovat projekty modrozelené infrastruktury s cílem adaptace na klimatické změny.

 • Rozšíříme energetický dispečink na další objekty klíčové občanské vybavenosti města.
 • Zavedeme energetický management.
 • Zajistíme územní energetickou strategii a připravíme městský majetek na komunitní energetiku.
 • Budeme naplňovat Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky.
 • Vhodný nemovitý majetek osadíme FVE v minimální výši 2 MWp.
 • Snížení spotřeby elektrické energie ve školských objektech a dalším majetku občanské vybavenosti města.
 • V souladu s Mapou tepelných ostrovů budeme zavádět vhodná opatření ke snížení dopadů změny klimatu.
 • V trendu úspor energií a snížení uhlíkové stopy využijeme možnosti komunitní energetiky a také nové stavební materiály včetně dřeva a dalších alternativ.
 • Podpoříme projekt CEKVO.


Životní prostředí

 • Zrevitalizujeme lokalitu Červeňák.
 • Vhodnou formou zvýšíme objem zeleně na třídě Míru a centru města.
 • Zajistíme vyčištění a zpřístupnění většího rozsahu lesů Studánecký, Spojilský a Zelenobranská Dubina.
 • Zavedeme svoz tříděného odpadu door to door.
 • Rozšíříme sběr bioodpadu ve městě.
 • Osadíme alej a remízky v lokalitě Dražkovice.


Kulturní život ve městě a cestovní ruch

 • Propojíme kulturní dění mezi všemi generacemi od uměleckých škol až do kluby seniorů.
 • Dáme Vánočním trhům novou formu a rozšíříme je do širšího okolí centra.
 • Udržíme vysokou kvalitu široké škály kulturní nabídky.
 • Podpoříme budování cyklostezek, zejména dálkové cyklotrasy č. 2 – Labská cyklostezka.
 • Ve spolupráci s Klubem českých turistů podpoříme údržbu turistických značení.
 • Podpoříme akce s významným turistickým potenciálem.
 • Zasadíme se o lepší využití Labe a Chrudimky k individuální rekreační plavbě.


Řešení parkování ve městě

Jsme pro zavedení systému rezidenčního parkování po celém městě s cílem ochránit rezidenty a zajistit tak pro ně snadnější a dostupnější parkování. Tento systém dotáhneme v momentě, kdy budou vybudovány klíčové parkovací domy a záchytná parkoviště včetně návazností všech módů dopravy.

 • Zajistíme výstavbu parkovacího domu u enteria arény.
 • Pokračujeme v přípravě terminálu jih včetně zajištění záchytného parkování.
 • Prověříme možnosti financování projektu pro výstavbu parkovacího domu v ulici Mezi mosty.
 • Budeme aktivně vyhledávat lokality vhodné pro rozšíření parkovacích kapacit na sídlištích.
 • Prostřednictvím Zásad pro investory a plánovacích smluv budeme po investorech vyžadovat dostatečné kapacity parkovacích ploch v nově zastavovaných lokalitách města.


Podpora dopravy

 • Budeme maximálně nápomocni k co nejrychlejší realizaci výstavby obchvatů města.
 • Zajistíme preferenci MHD na vybraných křižovatkách.
 • Zasadíme se, aby Dopravní podnik města Pardubic při obnovování vozového parku pořizoval ekologická vozidla (elektrobusy, bateriový nebo vodíkový pohon) včetně infrastruktury. Pro financování budeme mapovat možné externí zdroje.
 • Při výstavbě nových parkovacích míst budeme dbát také na zajištění infrastruktury pro rozvoj elektromobility.


Školství a volnočasové aktivity

 • Garantujeme místa v základních a mateřských školách pro pardubické děti. Budeme důsledně naplňovat cíle Strategii školství Pardubic 2030 pro zajištění dostatečných kapacit vzdělávacích zařízení a zvyšování kvality vzdělávání na území města.
 • Navýšíme kapacitu MŠ Teplého o 100 míst, zahájíme výstavbu nové ZŠ s kapacitou 540 míst v areálu bývalých Masarykových kasáren.
 • Město jako zřizovatel bude metodickým partnerem (včetně právní pomoci) ředitelům a ředitelkám škol a školek u transparentních zápisů, které rodičům umožňuje elektronická aplikace. Udržíme stabilní financování školských příspěvkových organizací města.
 • Každoročně budeme vyhodnocovat stav kapacit a pokračovat s přípravou dalších projektů směřujících do zvyšování kapacit v lokalitách s novou výstavbou jako jsou Pardubičky, Trnová, Závodu míru apod., včetně kapacit školních družin (npor. Eliáše)
 • Budeme pokračovat ve zkvalitňování školského majetku v souladu s koncepcí obnovy stravovacích provozů včetně zvyšování kvality stravování a venkovních sportovišť v areálech škol, které otevřeme veřejnosti ještě ve větším rozsahu.
 • Připravíme projekty a budeme mapovat dotační příležitosti na rozšíření kapacit školních tělocvičen u základních škol.
 • Podpoříme zájem u dětí o polytechnické obory, ale také kreativní a inovativní formy vzdělávání skrze podporu činnosti Sféry a spolku Centrální polytechnické dílny v areálu Automatických mlýnů a úzkou spolupráci s univerzitami, podnikatelským sektorem, základními uměleckými školami a domy dětí a mládeže.
 • Budeme pokračovat v přípravách rekonstrukce Hvězdárny barona Artura Krause a nové základní umělecké školy v Polabinách. Dotáhneme kvalitu odborných učeben na třech zbývajících školách.
 • V každé základní škole garantujeme pozice školního psychologa, kteří budou poskytovat služby nejen žákům, ale i rodičům.
 • Každoročně budeme z rozpočtu města podporovat nadané žáky a úspěšné pedagogy, volnočasovou činnost v rodinných centrech, celoroční, táborovou činnost určenou pro mládež a děti.


Sport

 • Zajistíme transparentní dotační podporu činností sportovních klubů, tělovýchovných jednot atd. zajišťujících spolkovou sportovní činnost mládeže, podporu vrcholového a výkonnostního sportu, provozu a údržby stávajících sportovních zařízení, sportovních akcí pro širokou veřejnost včetně podpory sportovních areálů škol a podobně určených pro širokou veřejnost.
 • Garantujeme stabilní financování a podporu tradičních sportů a sportovních klubů – dostihů, ploché dráhy, fotbalu, hokeje, basketbalu a sportovních eventů financovaných z Programu podpory Pardubičtí tahouni jako je např. Sportovní park Pardubice.
 • Budeme pokračovat ve zjednodušování administrativy žádostí prostřednictvím zavedené elektronizace a v důsledné kontrole čerpání dotací do sportu.
 • Smysluplnými investicemi budeme postupně vylepšovat zázemí Dostihového závodiště pro dostihový sport.
 • Zahájíme rekonstrukci stávající basketbalové haly a budeme pokračovat v přípravách projektu Dukly sportovní včetně hledání možností spolufinancování z externích zdrojů pro jednotlivé etapy projektu.
 • Zachováme BMX areál na Závodu míru a dokončíme rozšíření Skateparku.
 • Skrze podporu Sportovních dnů v enteria aréně budeme podporovat a poskytovat maximální součinnost místním pořadatelům pro konání národních, evropských a světových pohárů a šampionátů na území města.
 • Aktualizujeme nebo vytvoříme nový Plán rozvoje sportu v Pardubicích včetně provedení analýzy stavu jednotlivých sportovišť.
 • Budeme pokračovat v projektu Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje a podpoříme návaznost v podobě Klubové fotbalové akademie FK Pardubice a basketbalového programu Golden talents.
 • Iniciujeme změny do územního plánu, aby nabídl více rozvojových ploch pro sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a volnočasové sportovní aktivity.


Sociální oblast a zdravotnictví

 • Sociální a sociálně-zdravotnické služby pro pardubické rodiny na území města budeme koncepčně rozvíjet v souladu se schváleným Komunitním plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb.
 • Zrekonstruujeme městský objekt v Bělehradské ulici za účelem vzniku nového centra SMYSL v Bělehradské ulici, kde na jednom místě zajistíme všechny potřebné služby pro osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením a jejich rodiny.
 • Budeme pokračovat v přípravě výstavby nového městského domova pro seniory ve Štrossově ulici s cenově dostupnými lůžky a kvalitní péčí o seniory.
 • Navýšíme rozsah a podporu služby Senior taxi s garancí ceny 25 korun pro seniory, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a doprovod za jednu jízdu.
 • Připravíme projekt kontejnerové stavby nového azylového domu, nocleháren a nízkoprahového denního centra s ordinací uvnitř průmyslového areálu Jana Palacha. I nadále zajistíme činnost ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
 • Podpoříme rozvoj sociálních služeb pro důstojné stáří, aby senioři mohli co nejdéle žít v domácím prostředí.
 • Zajistíme nabídku aktivit pro aktivní stárnutí včetně činnosti Seniorcentra, aktivit klubů seniorů v jednotlivých částech města v městských nebytových prostorách.
 • Každoročně budeme skrze Program podpory bezbariérovosti i se zapojením veřejnosti odstraňovat bariéry v přístupu do všech veřejných budov a na veřejných prostranstvích.
 • Zajistíme bezplatný zrakový screening v našich mateřských školách a fungování Komplexního centra pro děti s poruchou binokulárního vidění v areálu Pardubické nemocnice.
 • S Hamzovou léčebnou budeme dále spolupracovat na projektu Zdravá dětská noha pro všechny děti v prvních třídách našich základních škol, který umožňuje zavčasu odhalovat vady páteře a léčit je.
 • Budeme spolupracovat s Pardubickou krajskou nemocnicí, Pardubickým krajem na přístrojovém vybavení nemocnice a s profesními sdruženími na zajištění kvalitní péče lékařské služby první pomoci na území města.


Bezpečnost a prevence kriminality

 • Garantujeme pokračování dotační podpory projektů na preventivní programy a zvyšování bezpečnosti na území města.
 • Podpoříme městskou policii v její vybavenosti a zajišťování vyššího počtu strážníků v jednotlivých městských částech.
 • Budeme i nadále podporovat vybavení sborů dobrovolných hasičů na území města, ale i výchovu dalších generací mladých hasičů.
 • Budeme naplňovat koncepční plán prevence kriminality na území města a klást důraz na integraci cizinců na území města skrze přímou spolupráci s komunitou a komunitními centry k tomu určenými ale i významnými zaměstnavateli na území města.
 • Každoročně zajistíme bezpečnostní preventivní akci (K)roky bez násilí pro pardubické seniory.
 • Zřídíme pracoviště ke vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva v úkrytu civilní ochrany.


Urbanismus, architektura a územní plánování

 • Dokončení procesu pořízení Územního plánu města a jeho vydání.
 • Otevřenost města vůči rozvojovým projektům za podmínky zachování kvalitního stavebního rozvoje města.
 • Pořádání architektonických a urbanistických soutěží.
 • Efektivní využívaní dotačních titulů zejména v oblasti modro zeleno šedé infrastruktury a vytváření podmínek pro optimální hospodaření s dešťovou vodou.
 • Uplatňování koncepčních materiálů na podporu adaptačních opatření - sídelní a krajinná zeleň, jako nedílná součást zástavby města.
 • Transparentní Zásady pro investory, vyhodnotíme a připravíme jejich revizi ve spolupráci s odborníky.
 • Rozvoj a/či rekonverze brownfieldů s využitím zejména pro potřeby města.
 • Postupná revitalizace a zkvalitňování veřejných prostranství v návaznosti na přijatou strategii zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubice.
 • Aktivní účast v rámci Paktu starostů a primátorů a příprava akčního plánu.


Spalovna nebezpečných odpadů v Rybitví

 • Společně připravíme další postup města v koordinaci s ostatními obcemi s cílem zastavit zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.
 • Součástí řešení může být další využití areálu spalovny v rámci nové koncepce nakládání s odpady, kterou musí město připravit.