Statutární město Pardubice zahájilo dne 6.3.2019, podpisem smlouvy o dílo projekt „Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami“ CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0013775. Jedná se o výstavbu dvou krátkých napojovacích úseků cyklostezky. Místem realizace projektu je v první části napojení na stávající stezku pro chodce a cyklisty vedoucí v místě okružní křižovatky U Josefa. Napojení na stávající komunikaci bude provedeno tak, aby umožňovalo bezpečný a pohodlný průjezd/průchod/odbočení cyklistů a chodců. Druhá část napojuje cyklostezku od Univerzity Pardubice přes stávající zeleň s vyústěním poblíž lávky vedené po objektu zdymadla. Cílem je vybudování cyklostezky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Celkové investiční náklady jsou dle aktuální smlouvy o dílo 3 092 281,26 Kč vč. DPH.  

Celkové uznatelné náklady jsou vyčísleny na částku 2 683 548,26 Kč, z toho příspěvek EU je 2 281 016,02 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 134 177,41 Kč, tj. 5 %. Město Pardubice tak předpokládá podíl ve výši 408 733 Kč na nezpůsobilých nákladech a 268 354,83 kč na způsobilých nákladech.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  

Hlavním cílem projektu, tedy stavem, kterého má být dosaženo realizací projektu, je vybudování stezky pro cyklisty, stezky pro pěší a veřejného osvětlení od křižovatky U Josefa po lávku vedenou po objektu zdymadla. 

Cílem projektu je dobudovat chybějící úsek cyklostezky, aby tak vznikla atraktivní, ucelená a bezpečná trasa pro cyklisty a pěší v žádaném směru. Tento úsek je součástí uceleného konceptu/ plánu ParduBIKE, který spojuje veškeré aktivity, jejichž cílem je podpora a rozvoj cyklistické dopravy v Pardubicích.