Informace pro majitele psů s pobytem pouze v místních částech Rosice, Ohrazenice, Trnová a Doubravice

Poplatníci s pobytem v jiných místních částech města Pardubice musí kontaktovat příslušný úřad městského obvodu dle trvalého pobytu.

Místní poplatky jsou vybírány dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle platných obecně závazných vyhlášek Statutárního města Pardubice

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba s místem přihlášení či sídlem ve statutárním městě Pardubice.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatník je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne, kdy se stal pes starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců.

Do 15 dnů ode dne, kdy nastala, je poplatník povinen hlásit každou změnu údajů uvedených v ohlášení.

Do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala, je poplatník povinen hlásit skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), a to písemně.

V případě nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 247 - 249 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 15. března poplatkového období.

Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit na trojnásobek. Případný přeplatek bude vrácen na požádání, činí-li částka přeplatku více než 200,-- Kč.

Sazby místního poplatku ze psů

Rodinné domy (i dvougenerační)

První pes/rok 100,- Kč

Druhý a další pes/rok 150,- Kč

Ostatní domy(objekty s více byty)

První pes/rok 600,- Kč

Druhý a další pes/rok 800,- Kč

Osoba starší 65 let, poživatel invalid., starob., vdovského důchodu v ostatních budovách

První pes/rok 200,- Kč

Druhý a další pes/rok 300,- Kč

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok, se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Poplatky se platí

a) v hotovosti na pokladně ÚMO Pardubice VII v Rosicích nad Labem, Generála Svobody 198:

ÚHRADU POPLATKU LZE PROVÉST I PLATEBNÍ KARTOU

pondělí; středa: od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 17.00 hod

úterý; čtvrtek: od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 15.00 hod

pátek: od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00

b) bankovním převodem nebo složenkou na účet MO Pardubice VII

č. účtu: 19-1205458319/0800

variabilní symbol ze psů: číslo poplatníka

specifický symbol pro místní poplatek ze psů: 1341

Formuláře

k místnímu poplatku ze psů