Statutárního města Pardubice pořídilo regulační plán na území Mlýnského ostrova v Pardubicích (o celkové rozloze 0,087 km2), který představuje cennou lokalitu v rámci městského centra s velkým potenciálem dalšího rozvoje. Území, které má být regulačním plánem řešeno, vyžaduje nový koncept řešení s ohledem na ustupující průmyslovou výrobu a měnící se koncept blízkého okolí.

Hlavním cílem a důvodem pořízení regulačního plánu tak je vytvořit podklad pro rozhodování v území, který navrhne optimální prostorové a plošné uspořádání při současném respektování potenciálu lokality, jeho historické a architektonické hodnoty. Lokalita byla dlouhou dobu v  důsledku průmyslového využití opomíjena, nicméně se vyznačuje obrovským prostorovým a urbanistickým potenciálem, těsně přiléhající k historickému jádru a těžišti města, a tak je žádoucí dát této lokalitě patřičný význam a postavení ve struktuře města.

Projekt CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0004709 Regulační plán Mlýnský ostrov je financován z finanční podpory EU.