Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Josefa Ressla


Statutární město Pardubice zahájilo dne 16.9.2019, podpisem smlouvy o dílo projekt „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Josefa Ressla“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0012663, jehož cílem je modernizace odborných učeben, pořízení moderních vyučovacích pomůcek, zajištění vnitřní konektivity a zajištění bezbariérového užívání školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové investiční náklady jsou vyčísleny na 23 519 730,58 Kč vč. DPH. Celkové uznatelné náklady činí 11 764 705,88 Kč, z toho příspěvek EU je 9 999 999,99 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 588 235,30 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 11 166 789,40 Kč včetně neuznatelných nákladů.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
​​​​​​​Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ