Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole npor. Eliáše


Statutární město Pardubice zahájilo dne 25.3.2018, podpisem smlouvy o dílo projekt „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole npor. Eliáše“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008313, jehož cílem je modernizace odborných učeben, pořízení moderních vyučovacích pomůcek, zajištění vnitřní konektivity a zajištění bezbariérového užívání školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové investiční náklady jsou 24 720 407, 07 Kč vč. DPH.

Celkové uznatelné náklady jsou 16 904 430, 43 Kč, z toho příspěvek EU je 14 368 765, 87 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 845,221,52 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 9 506 419, 68 Kč včetně neuznatelných nákladů.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
​​​​​​​Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ