Rozsah činnosti Odboru hlavního architekta v přenesené působnosti:

 1. Pořizování územně plánovacích podkladů pro správní území obce s rozšířenoupůsobností, tj.
  • územně analytických podkladů a jejich aktualizace (dále také ÚAP)
  • územních studií
 2. Pořizování územních studií na žádost obce ve správním obvodu ORP
 3. Pořizování územního plánu (dále také ÚP) pro území Pardubic
 4. Pořizování regulačních plánů (dále také RP) po území Pardubic
 5. Pořizování územních plánů na žádost obce ve správním obvodu ORP
 6. Pořizování regulačních plánů na žádost obce ve správním obvodu ORP
 7. Pořizování vymezení zastavěného území na žádost obce ve správním obvodu ORP
 8. Činnost dotčeného orgánu v územním řízení z hlediska uplatňování záměru územního plánování pro stavební úřady Lázně Bohdaneč, Sezemice, Dašice a Choltice
 9. Činnost dotčeného orgánu v řízení podle zvláštních předpisů, ve kterém se rozhoduje o změnách v území ORP, například podle těchto předpisů:
  254/2001 - vodní zákon
  114/1992 - zákon o ochraně přírody a krajiny
  86/2002 - zákon o ochraně ovzduší
  334/1992 - zákon o ochraně ZPF
  20/1987 - památkový zákon
  289/1995 - lesní zákon
  133/1985 - zákon o požární ochraně
  13/1997 - zákon o pozemních komunikacích
  44/1988 - horní zákon
  164/2001 - lázeňský zákon
  62/1988 - zákon o geologických pracích
  258/2000 - zákon o ochraně veřejného zdraví
 10. Poskytování územně plánovacích informací o podmínkách využití území a změn jeho využití na základě územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace a vyhodnocení charakteru území
 11. Podávání návrhů; na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 12. Poskytování odborných posudků stavebnímu úřadu magistrátu a stavebním úřadůmměstských obvodů pro posuzování žádosti žadatele v urbanisticky nebo architektonicky složitých případech z hlediska souladu:
  • s vydanou územně plánovací dokumentací
  • s cíli a úkoly územního plánování v rozsahu § 18 a 19 SZ, zejména s charakterem území s požadavky na ochranu urbanistických a architektonických hodnot v území
 13. Pořizování digitální technické mapy města a její reambulace
 14. Poskytování podkladů projektantům, stavebním úřadům a obcím
 15. Konzultace záměrů významných změn v území se stavebníky
 16. Činnost tajemníka komise Rady města pro architekturu a urbanismus