Koncepční dokument Rozvoj vybraných ploch zeleně města Pardubice představuje formou karet lokalit zásobník projektů adaptačních opatření. Každou lokalitu specifikuje dle významu ve struktuře města a systému sídelní zeleně.

Primárně se jedná o lokality, u kterých byly identifikovány prvky prostorové nebo funkční nestability. Cílem dokumentu je navrhnout vhodná adaptační opatření pro zvýšení jejich stability, funkčnosti a prostupnosti a mít připravený zásobník projektů pro postupné dopracování detailních opatření pro jednotlivé plochy.