Chcete se dozvědět více o pardubickém školství?

Navštivte webové stránky

Životní situace

Kdo rozhoduje o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání?

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje na základě správního řízení ředitel školy.

Přednostně jsou přijímání žáci s místem trvalého pobytu, které spadá do školského obvodu dané školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

Rozhoduje kapacita daného školského zařízení zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a také limit v naplňování tříd, dle vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Co je nostrifikace a jak vyřídit žádost?

Nostrifikací se rozumí uznání platnosti dokladu o vzdělání ukončeném v zahraničí ze základních škol, středních škol a vyšších odborných škol v České republice.

Pro veškeré informace se obraťte na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství, tel: 466026206

Kdy mohu přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání a kdy se koná obvykle zápis do MŠ?

K předškolnímu vzdělávání se dítě přihlašuje na základě zápisu.

Zápis od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín si stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a je zveřejněn v mateřských školách, na jejich webových stránkách, webových stránkách města a na odkaze:  https://zapisyms.pardubice.eu/

Do mateřských škol se přijímají děti nejdříve ve věku 2 let do zpravidla 6 let. Dítě       mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Vztahuje se povinná školní docházka i na cizince a jaký je jejich přístup ke vzdělávání?

Povinná školní docházka se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.

Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, za stejných podmínek jako občané České republiky.

Jiní cizinci mají za stejných podmínek jako občané EU přístup:

  • k základnímu vzdělávání
  • ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce, pokud jsou žáky ZŠ
  • ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání
  • k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání, jazykovému vzdělávání a ke školským službám podle zákona č. 561/2004 Sb.,

pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, popř. pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany

Co znamená dodatečný odklad povinné školní docházky?

Dodatečný odklad se realizuje v případě, že se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky. Je ho možné realizovat se souhlasem zákonného zástupce dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku (1. třídy) a odložit docházku do základní školy na následující školní rok.

Jak se žáci a studenti podílí na řešení otázek týkajících se Pardubic?

Všechny základní a střední školy v Pardubicích mohou delegovat jednoho až dva zástupce ze své školy, aby se účastnili jednání Dětského a studentského parlamentu, který je považován za jeden z poradních orgánů Rady města Pardubic.

Zájemci o účast na politickém dění města mohou nahlásit svá jména přímo ve své škole, kde získají informaci o tom, jakou cestou školy vybírají své zástupce. Nebo je možné obrátit se na pracovníky odboru školství, kultury a sportu. Parlamenty se scházejí přibližně jednou měsíčně a jednají o aktuálních otázkách nebo o tématech, která jsou pro delegáty zajímavá a důležitá. Témata si z větší části určují sami delegáti.

Bližší informace o obou parlamentech naleznete zde: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/magistrat/odbory-magistratu/osks/dp-a-sp.html

Co je ředitelské volno?

V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace, vyhlašuje volné dny ředitel školy po projednání s žáky (zákonnými zástupci) a zřizovatelem.

Kdy a kde probíhá zápis do ZŠ, co potřebuji k zápisu?

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání probíhá ve dnech mezi 1. a 30. dubnem roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy.

Na pardubických základních školách probíhá zápis vždy v jednom společném termínu, který bývá s dostatečným předstihem zveřejněn.Veškeré informace o zápisech naleznete na: https://zapisyzs.pardubice.eu

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží rodný list dítěte a platný občanský průkaz.

Kde jsou v Pardubicích městské jesle – dětská skupina, kde a kdy si mohu vyzvednout přihlášku?

Transformací oddělení městských jeslí RATOLEST vznikly dvě dětské skupiny.

Přihlášku do dětských skupin je možné podat během celého roku. Elektronický formulář naleznete na www.ratolest.eu . Přihlášku do dětských skupin je vhodné podat co nejdříve. Odeslat ji můžete na mail hcempirkova@ratolest.eu nebo ji donést osobně. Zároveň si můžete s ředitelkou zařízení po předchozí telefonické domluvě dohodnout prohlídku prostor dětských skupin.

Kontakt:

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace,  K Blahobytu 727, Pardubice 530 02,

tel.: 466 798 550, 736 512 617, email: hcempirkova@ratolest.eu   

www.ratolest.eu

 

Mám možnost jako žák, student zapojit se do společensko-politického dění ve městě?

Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubice organizuje setkávání Dětského a Studentského parlamentu. Spolupracuje se základními a středními školami v Pardubicích. Z každé školy jsou vybráni minimálně 2 zástupci, kteří se pak účastní pravidelných setkání parlamentů.

Parlamenty vznikly jako poradní orgány Rady města Pardubic a jejich hlavním cílem je, aby žáci a studenti v Pardubicích měli možnost se aktivně podílet na politickém, kulturním a společenském dění. Pokud máš zájem stát se delegátem parlamentu, kontaktuj svoji školu nebo přímo pracovníky odboru školství, kultury a sportu na tel.:  466 859 414, 466 859 532

Jaké doklady musí předložit zákonný zástupce dítěte u zápisu?

K žádosti o přijetí zákonný zástupce předloží:

Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud se liší od pobytu zákonných zástupců. Cizinci doloží doklad o povolení pobytu dítěte.

Kdy žák základní školy postoupí do vyššího ročníku?

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně ZŠ, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník a žák druhého stupně ZŠ, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

Jaký je věk dítěte pro zápis do ZŠ a kdo povoluje odklad povinné docházky?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Pro dítě narozené od září do konce prosince je třeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, pro dítě narozené od ledna do konce června doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Povinnost přihlásit dítě k zápisu plyne z §36 zákona č. 561/2004Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. K zápisu je nutné se dostavit i v případě, že rodiče (zákonní zástupci) budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.