Sociální kurátor spolupracuje s osobami ohroženými sociálním vyloučením, zejména s osobami dotčenými výkonem vazby či trestu odnětí svobody, propuštěnými z výchovných ústavů, dětských domovů. Dále s osobami bez přístřeší a v nepříznivé životní situaci.

Poskytujeme odborné sociální poradenství při řešení nepříznivé situace. Nejčastěji pomáháme se zajištěním v těchto oblastech: komunikace s úřady, řešení finanční situace klientů, pomoc s hledáním zaměstnání, evidence na úřadu práce, bydlení, dluhy, podpora udržení rodinných vztahů. Poskytujeme pomoc a doprovázení při jednání s institucemi.

Životní situace

Propustili mne z výkonu trestu na koho se mohu obrátit?

Doporučujeme Vám kontaktovat sociálního kurátora, se kterým jste mohl být seznámen již ve VTOS. Tato osoba Vám poskytne odborné sociální poradenství v návaznosti na Vaši současnou životní situaci (např. evidence na Úřadu práce, orientace v dávkových systémech ČR, pomoc se zajištěním vhodného bydlení či ubytování, pomoc s hledáním zaměstnání atd.).

Pokud máte stanoven probační a mediační dohled, doporučujeme kontaktovat příslušnou místní pobočku probační a mediační služby (Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice).

Sociální kurátor MmP – Andrea Borovičková, Magistrát města Pardubic, U Divadla 828 – 2.patro, kancelář č. 210, tel.: 739 505 850

Ocitl jsem se bez domova, na koho se mohu obrátit?

Kontaktujte neprodleně pracovníky Magistrátu města Pardubic, odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a prevence, U Divadla 828, 2.patro ( Andrea Borovičková, tel. 466 859 813). Pracovníci oddělení Vám pomohou zorientovat se Vaší situaci, poskytnou Vám odborné sociální poradenství a nabídnou veškeré dostupné varianty řešení Vašeho problému, případně zajistí kontakt na další organizace.

Jak mohu pomoci osobě bez přístřeší?

Doporučte jí kontakt na sociálního kurátora MmP (Andrea Borovičková, Magistrát města Pardubic, U Divadla 828 – 2.patro, kancelář č. 210, tel.: 466 859 813, 739 505 850) nebo na neziskovou organizaci SKP-centrum (www.skp-centrum.cz ). Tato organizace se zabývá pomocí těmto cílovým skupinám obyvatel a poskytuje ubytování ve svých provozovnách, jako je například Azylový dům pro muže,Dům na půli cesty. Přespání je možné v noclehárnách pro muže a ženy. Přes den může osoba bez přístřeší využít služby Nízkoprahového denního centra. Současně nabízí odborné sociální poradenství při řešení nepříznivé životní situace.