Jedná se o vybudování cyklistické stezky se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty v prostoru mezi zastavěnými částmi obce, v parkové lokalitě u řeky Chrudimky, městská část Vinice, v úseku navazujícím na přístupovou komunikace od ulice K Vinici podél tenisových kurtů, střelnice až po stávající komunikaci zakončenou v bývalém vojenském prostoru.

Výstavba stezky pro cyklisty a chodce se společným provozem sloužící jako alternativní ekologická doprava do zaměstnání a za službami pro obyvatele města Pardubic.

Projekt CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006834 Stará vojenská plovárna (Vinice 25) je financován z finanční podpory EU. Celkové náklady projektu byly 8 281 152,92 Kč, z čehož dotace EU činí 6 124 397,58 Kč a dotace ze státního rozpočtu 360 258,68 Kč.