V původním strategickém plánu z roku 1999 byla schválena strategická vize, kterou v roce 2004 řídicí komise upravila a navrhla jako strategickou vizi do roku 2010. Tato vize se stala základním východiskem akčních plánů v jednotlivých kritických oblastech.

Strategická vize je formulována natolik obecně, že by její platnost neměla podléhat častým změnám. Komise usoudila, že zásady, které jsou ve vizi obsaženy, jsou stále platné a pouze upravila formulaci (město má být rostoucí bez stanovení cílového počtu obyvatel; místní ekonomika má zvyšovat využití výsledků vědy a výzkumu).

Pardubice jsou harmonicky se rozvíjejícím kulturním, společenským a průmyslovým centrem kraje kde občané naleznou zaměstnání, kulturní a společenské vyžití a příjemné a čisté životní prostředí. Rozvoj města by měl být v souladu s vizí trvalé udržitelnosti.

Ekonomická prosperita se opírá o vyváženou strukturu jak velkých, tak i středních a malých firem s důrazem na postupný přechod od materiálově náročných provozů k progresivním technologiím a službám s rostoucím podílem vědy a výzkumu. 

Ekonomickou prosperitu podporuje efektivní využití výhodné geografické polohy, dopravní dostupnosti a kvalifikované pracovní síly.