Tajemník magistrátu je vedoucím úřadu podle zákona o úřednících. Kromě kompetencí na úseku státní správy, jež jsou tajemníkovi svěřeny právními předpisy, koordinuje výkon některých činností samosprávy magistrátu, které nejsou zastupitelstvem města svěřeny primátorovi, náměstkům primátora či jiným členům zastupitelstva.

  • tajemníka jmenuje primátor města
  • tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům magistrátu
  • dále dohlíží nad činností všech odborů magistrátu, a to přímo i prostřednictvím vedoucích odborů
  • účastní se zasedání rady města a zastupitelstva města, a to s hlasem poradním