Statutární město Pardubice zahájilo dne 24. 2. 2022, podpisem smlouvy o dílo projekt „Terminál BCZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016768

V rámci realizace projektu dojde k přesunu stávajícího autobusového nádraží, které se nachází na jiných pozemcích, než je místo realizace Terminálu B. Vznikne terminál regionální a dálkové autobusové dopravy, který bude mít přímou vazbu na sousední Terminál A (MHD) a hlavní železniční stanici. Budou vybudována nová příjezdová a odjezdová stanoviště a plochy pro krátkodobá odstavení autobusů, v místě Terminálu B bude zřízeno parkování pro jízdní kola v podobě stojanů. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Celkové investiční náklady jsou dle aktuální smlouvy o dílo 128 652 694,85 Kč vč. DPH.

Celkové uznatelné náklady jsou vyčísleny na částku 102 235 815,00 Kč, z toho příspěvek EU je 86 900 442,75 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 5 111 790,75 Kč, tj. 5 %. Město Pardubice tak předpokládá podíl ve výši 26 416 879,85 Kč na nezpůsobilých nákladech a 10 223 581,55 Kč na způsobilých nákladech.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Hlavním cílem projektu je vybudování veřejného prostoru s fungujícím terminálem pro veřejnou regionální ale i dálkovou dopravu, zejména autobusovou. Úspěšnou realizací tohoto projektu bude vznik místa určeného pro přestup, ale i nástup (jelikož místo mohou využívat i lidé, co přijdou pěšky) na složky veřejné dopravy. Vznik Terminálu B zajistí přímou vazbu na sousední hlavní železniční stanici v Pardubicích a také Terminál A, který se nachází hned vedle budoucího Terminálu B. Terminál A představuje síť trolejbusů a a autobusů MHD.

Dostavbou Terminálu B dojde k vytvoření uceleného přestupního uzlu kombinující železniční, autobusovou i městskou hromadnou dopravu v Pardubicích , což povede ke zvýšení dostupnosti, atraktivnosti a komfortu pro kombinovaný druh přepravy - pěší, cyklo, MHD, bus, železnice. 

Hlavní aktivitou projektu je výstavba Terminálu B jako významného přestupního uzlu veřejné dopravy, jehož parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Projekt tak naplňuje hlavní podporovanou aktivitu dle kap. 3. 1. 2 Specifických pravidel. Doplňkově budou vybudovány prvky zvyšující bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení), prvky telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systém pro cestující), prvky zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba zeleně) parkovací plochy pro jízdní kola. Vedlejší aktivity budou realizovány jsou realizace stavbou vyvolaných investic, zpracování projektových dokumentací, provádění inženýrské činnosti ve výstavbě.

Realizace projektu 02/2022-06/2023