Statutární město Pardubice zahájilo dne 25. 4. 2022, podpisem smlouvy o dílo projekt „Terminál UniverzitaCZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016836.

Jedná se o vybudování terminálu po obou stranách komunikace v ulici Hradecké v Pardubicích. Společně s vybudováním terminálu by mělo dojít k rekonstrukci zpevněných ploch - chodníků a cyklostezky tak, aby byl kladen co největší důraz na bezpečnost všech cílových skupin využívajících výstupy předkládaného projektu. Vybudování nového terminálu bude mít za následek zlepšení dopravní infrastruktury a revitalizaci veřejného prostoru ve městě.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Celkové investiční náklady jsou dle aktuální smlouvy o dílo 30 979 748,58 Kč vč. DPH.

Celkové uznatelné náklady jsou vyčísleny na částku 21 544 679,00 Kč, z toho příspěvek EU je 18 312 977,15 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 1 077 233,95 Kč, tj. 5 %. Město Pardubice tak předpokládá podíl ve výši 9 435 069,58 Kč na nezpůsobilých nákladech a 2 154 467,90 Kč na způsobilých nákladech.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ​​​​​​​

Hlavní aktivitou předkládaného projektu je rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. V návaznosti na výstavbu terminálu jsou v plánu i související prvky zvyšující bezpečnost dopravy, jimiž jsou např. bezbariérová komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, ale i informační systémy pro cestující a výsadba doprovodné zeleně.

Realizace projektu 04/2022-06/2023