Statutární město Pardubice zahájilo dne 25. 4. 2022, podpisem smlouvy o dílo projekt „Terminál UniverzitaCZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016836.

Výsledkem projektu je vybudování terminálu po obou stranách komunikace v ulici Hradecké v Pardubicích. Společně s vybudováním terminálu došlo k rekonstrukci zpevněných ploch - chodníků a cyklostezky, s důrazem na bezpečnost všech cílových skupin využívajících výstupy zrealizovaného projektu. Realizace nového terminálu má za následek zlepšení dopravní infrastruktury a revitalizaci veřejného prostoru ve městě.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Celkové investiční náklady jsou 30 988 899,13 Kč vč. DPH.

Celkové uznatelné náklady jsou vyčísleny na částku 21 544 679,00 Kč, z toho příspěvek EU je 18 312 977,15 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 1 077 233,95 Kč, tj. 5 %. Město Pardubice tak předpokládá podíl ve výši 9 444 220,13 Kč na nezpůsobilých nákladech a 2 154 467,90 Kč na způsobilých nákladech.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Hlavní aktivitou projektu byla výstavba terminálu jako významného přestupního uzlu veřejné dopravy, jehož parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. V návaznosti na výstavbu terminálu byly zrealizovány i související prvky zvyšující bezpečnost dopravy, jimiž jsou např. bezbariérová komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, ale i informační systémy pro cestující a výsadba doprovodné zeleně.

Realizace projektu byla ukončena v červnu 2023.