Popis situace

Pokud příjemce důchodu není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu svůj důchod přebírat a hospodařit s ním a s ustanovením zvláštního příjemce souhlasí, Magistrát města Pardubic ustanoví zvláštního příjemce důchodu.

Příslušnost obce k vydání rozhodnutí se řídí trvalým pobytem poživatele důchodu.

Před ustanovením zvláštního příjemce z důvodu špatného zdravotního stavu se nevyžaduje souhlas důchodce s ustanovením zvláštního příjemce, je však třeba doložit vyjádření lékaře o jeho stávajícím zdravotním stavu a neschopnosti přebírat důchod.

Způsob podání

Žadatel podá písemnou žádost na předepsaném tiskopise.

Doklady, které se přikládají k žádosti

  • vyplněná žádost na předepsaném tiskopise (včetně vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu poživatele důchodu)
  • občanské průkazy
  • u osob omezených ve svéprávnosti rozhodnutí o omezení svéprávnosti
  • potvrzení ošetřujícího lékaře

Na základě vyplněné žádosti vydá Magistrát města Pardubic rozhodnutí. Toto rozhodnutí se po nabytí právní moci zasílá České správě sociálního zabezpečení v Praze.

Magistrát města Pardubic dohlíží sociálním šetřením nad plněním povinností zvláštního příjemce, zejména jestli zvláštní příjemce používá důchod jen ve prospěch důchodce, popřípadě rodinných příslušníků odkázaných na důchodce výživou.


Správní poplatek není požadován.

Související právní předpisy

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů