Územní energetická koncepce (dále jen ÚEK) je strategickým dokumentem, který stanovuje cíle, principy a postupy řešení energetického hospodářství. ÚEK vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií, je důležitým podkladem nejen pro územní plánování, ale je potřebná v koncepci zásobování centralizovaným teplem a nakládání s odpady.

Publikovaná verze je aktuální k datu 1.4.2015. ÚEK byla schválena dne 24.9.2015 usnesením zastupitelstva města ZM/438/2015.