Náležitosti přihlášky zájemce

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce


Přílohy přihlášky

 • životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Pozvání k výběrovému řízení

 • pohovor s uchazečem vede výběrová komise jmenovaná tajemníkem Magistrátu města Pardubic
 • jednání výběrové komise je neveřejné
 • členové výběrové komise posoudí, zda uchazeč splňuje předpoklady vyhlášeného výběrového řízení a zda předložil požadované doklady, v případě neúplnosti vyzve výběrová komise uchazeče k doplnění chybějících dokladů
 • výběrová komise rozhoduje, jakou formou bude výběrové řízení probíhat, zda prostřednictvím písemného testu, osobního pohovoru, zpracováním písemné práce či jiným způsobem


Setkání s nadřízeným

 • uchazeč má možnost poznat svého potenciálního přímého nadřízeného již při prvním pracovním pohovoru, respektive potenciální přímý nadřízený bývá členem výběrové komise


Výsledek výběrového řízení

 • zájemce obdrží výsledek výběrového řízení obvykle do 15 dnů od rozhodnutí písemnou formou
 • materiály, které byly přílohou přihlášky, jsou uchazeči navráceny
 • uchazeč je o výsledku infromován bez ohledu na to, zda uspěl či nikoli