Podávání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb.,
o ochraně oznamovatelů

Uvedený zákon (účinný od 1. 8. 2023) upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany oznamovateli, definici a povinnosti povinných subjektů a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR na úseku ochrany oznamovatelů.

Ustanovení § 9 odst. písm. b) zákona ukládá povinným subjektům uveřejnění následujících informací způsobem umožňujícím dálkový přístup:

 • o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu,
 • označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování a
 • zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.


Nejdůležitější pojmy

 • Povinný subjekt – instituce podléhající povinnostem podle zákona.
 • Oznamovatel – osoba, která má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními dle zákona. 
 • Příslušná osoba – v prostředí statutárního města Pardubic je to zaměstnanec splňující podmínky zákona, který přijímá a eviduje oznámení, komunikuje s oznamovatelem, doporučuje povinnému subjektu následná opatření a poskytuje zpětnou vazbu oznamovateli.  
 • Dotčená osoba – ten, kdo se měl dopustit protiprávního jednání.
 • Vnitřní oznamovací systém (dále také „VOS“) – soubor postupů, dokumentace, technických a lidských zdrojů podílejících se na procesu ochrany oznamovatelů, evidenci a řešení oznámení.  Tyto postupy zajišťují, aby ve všech fázích postupu byla chráněna totožnost každé oznamující osoby, dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení, například svědků nebo oznamovatelovi pomáhajících kolegů. 
 • Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít vnitřní oznamovací systém povinného subjektu. Ne každá právnická osoba je povinna mít VOS. Ve veřejné správě to dle zákona mohou být například obce s méně než 10 000 obyvateli.  

 

Oznámení lze podat 

 • zaměstnancům statutárního města Pardubice – Útvaru interního auditu, a to těmito způsoby:
 • Ústně v budově Pernštýnské nám. 1, Pardubice, v kanceláři č. A229, eventuálně v kanceláři č. A129. 
 • O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.
 • Písemně na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, s označením obálky „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ – pouze k rukám ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU“.
 • Telefonicky, na telefonním čísle 604 770 514 nebo 604 770 523. Telefonický hovor bude v případě souhlasu oznamovatele nahráván.
 • Elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@mmp.cz


Statutární město Pardubice nevylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 zákona. Tyto osoby mohou podat oznámení rovněž Ministerstvu spravedlnosti, za podmínek uvedených zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

FAQ 

https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/