Podávání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Uvedený zákon upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany oznamovateli.

Ustanovení § 9 odst. písm. b) zákona ukládá povinným subjektům uveřejnění následujících informací způsobem umožňujícím dálkový přístup:

  1. o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu,
  2. označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování a
  3. zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a)b)h) nebo i) zákona.


Oznámení lze podat zaměstnancům statutárního města Pardubice – Útvaru interního auditu, a to těmito způsoby

  1. Ústně v budově Pernštýnské nám. 1, Pardubice, v kanceláři č. A229, eventuálně v kanceláři č. A129. 
    O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.
  2. Písemně na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, s označením obálky „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ – pouze k rukám ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU“.
  3. Telefonicky, na telefonním čísle 604 770 514 nebo 604 770 523. Telefonický hovor bude v případě souhlasu oznamovatele nahráván.
  4. Elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@mmp.cz

Statutární město Pardubice nevylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 zákona. Tyto osoby mohou podat oznámení rovněž Ministerstvu spravedlnosti, za podmínek uvedených zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/