Podávání oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Oznámení lze podat

  1. Ústně v budově Pernštýnské nám. 1, Pardubice, v kanceláři č. A229, eventuálně v kanceláři č. A129. 
    O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.
  2. Písemně na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, s označením obálky „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ – pouze k rukám ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU“.
  3. Telefonicky, na telefonním čísle 604 770 514 nebo 604 770 523. Telefonický hovor bude v případě souhlasu oznamovatele nahráván.
  4. Elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@mmp.cz