Často kladené otázky

Mohu ohlásit živnost či požádat o koncesi i elektronicky?

Ano, můžete prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Magistrátu města Pardubic ukzbx4z) nebo případně emailem posta@mmp.cz za předpokladu, že podání bude opatřeno uznávaným elektronickým podpisem. Pokud budete k elektronickému podání přikládat další doklady, např. k prokázání odborné způsobilosti, je nutné, aby byly zkonvertovány (tzn. je-li originál v papírové podobě, musí být převeden do elektronické podoby) na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi musí být předloženy na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Na který živnostenský úřad se mohu obrátit s podáním?

Podání lze učinit na kterémkoli živnostenském úřadě na území ČR nebo lze podání učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (např. Czech POINT, držitel poštovní licence apod.) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.      

Jaká je výše správních poplatků vyměřovaných živnostenským úřadem?
Předmět poplatku výše v Kč
Ohlášení živnosti či žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000
Další ohlášení živnosti či další žádost o koncesi 500
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesi 500
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku 20
Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli  5

 

Pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby, správní poplatek se sníží o 20 %. Slevu na poplatku lze poskytnout pouze v případě podání prostřednictvím https://www.rzp.cz/registracni-formular/cs/.

Správní poplatek lze zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně v budově živnostenského úřadu. Úhradu správního poplatku je možné provést také převodem z účtu, popř. poštovní poukázkou na účet Magistrátu města Pardubic č. 008010-0000326561/0100, specifický symbol 831361, konstantní symbol 379.

Zaplacení správního poplatku je nutné doložit (např. potvrzením z internetového bankovnictví).

Kdo je odpovědný zástupce a jaké podmínky musí splňovat?

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému zodpovídá za řádný provoz živnosti a je k němu ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se ustanovuje u živnosti, kde se vyžaduje splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné podmínky, tj. plnou svéprávnost a bezúhonnost, nesmí u  něho trvat zákaz činnosti, do jejíž obsahové náplně živnosti činnost spadá. Dále  pro stejnou živnost nemůže být  odpovědným zástupcem  ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3, a to po dobu 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen kontrolního orgánu této právnické osoby.

Chci mít provozovnu. Jaké mám vůči živnostenskému úřadu povinnosti?

Zahájení provozování živnosti v provozovně musíte živnostenskému úřadu oznámit předem. Pro vlastní provozování je třeba mít povolení stavebního úřadu pro užívání provozovny pro danou podnikatelskou činnost. Při kontrole bude živnostenský úřad vyžadovat i doklad prokazující právní důvod pro užívání provozovny.

Jakým způsobem musím označit provozovnu?

Provozovnu musíte mít označenu jménem a příjmením, nebo obchodní firmou, pokud založíte např. obchodní společnost, dále identifikačním číslem. Pokud poskytujete služby nebo prodáváte zboží spotřebitelům, musíte uvést i provozní nebo prodejní dobou a jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny. Označení je třeba umístit zvenčí provozovny, viditelně a trvale.

Jak a kde má být označeno sídlo podnikatele?

Podnikatel je povinen označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště.

Označení je třeba umístit trvale na viditelném místě. Velikost ani forma označení není živnostenským zákonem stanovena.