1.            Maximálně účelně (ekonomicky) materiálově využívat odpad 


1.1. 1        Koncepce odpadového hospodářství města

Zpracovat analýzu variant v oblasti integrovaného nakládání s odpady, dle schválené koncepce odpadového hospodářství, v rámci nového plánovacího období EU (2014-2020)

Z:     odbor životního prostředí, Služby města Pardubic a.s.            T:   rok 2013                          

1.1.2            Pravidelně aktualizovat Plán odpadového hospodářství města

Z:      odbor životního prostředí, Služby města Pardubic a.s.           T:   rok2014-

1.1.3            Zvyšovat podíl separovaného odpadu ve městě (nejméně o 3%)

                   (rozšiřování kontejnerových stání, zvýšení četnosti svozu separovaného odpadu)           

Z:      odbor životního prostředí, Služby města Pardubic a.s.            T:   každoročně

1.1.4          Rozšíření BRKO na území celého města

Z:     odbor životního prostředí, Služby města Pardubic a.s.            T: rok 2013 -

 

2              Rozvíjet a udržovat vodovody a kanalizace ve městě na potřebné úrovni

2.1.               Rekonstrukce biologické čističky odpadních vod Semtín

 

2.1.1          Dokončení realizace rekonstrukce biologické čističky odpadních vod jako investice VAKu a.s. tak, aby investiční výdaje s touto nezbytnou rekonstrukcí související neměly negativní dopad na růst cen vodného a stočného.

Z:      Vodovody a kanalizace, a.s.                                                          T:   rok2014


2.2                Dostavba kanalizační sítě v okrajových částech města

Pokračovat v dostavbě kanalizační sítě v okrajových částech města


2.2.1           Zajistit dostavbu kanalizační sítě na území MO VI

Z:      Vodovody a kanalizace, a.s.                                                          T:   rok 2014-

 

3             Zajistit zdravé a atraktivní prostředí prostřednictvím ochrany a údržby parků, zelených ploch

3.1       Zelené plochy a parky

Udržovat stávající zelené plochy a na základě zpracovaných studií provést postupně regeneraci parků ve městě.


3.1.1          Aktualizace pasportu zeleně ve městě s postupnou podrobnou inventarizací veřejných zelených ploch města

Z:      odbor životního prostředí, odbor hlavního architekta            T:     rok 2013-      

3.1.2           Zpracovat metodiku jednotného managementu údržby zeleně ve městě

Z:      odbor životního prostředí, odbor hlavního architekta            T:   rok 2013 -

3.1.3          Zpracovat projekty veřejně zelených ploch ve městě         

3.1.3.1             Park na Špici

Z:       odbor hlavního architekta, odbor majetku a investic             T:  rok 2013-

3.1.3.2             Park na Vinici – Stará vojenská plovárna

Z:      odbor hlavního architekta, odbor majetku a investic              T:   rok 2013-

3.1.3.3             Rekreační využití řeky Labe

Z:       odbor hlavního architekta, odbor majetku a investic              T:   rok 2013-

3.1.3.4             Rekreační využití řeky Chrudimka

Z:       odbor hlavního architekta, odbor majetku a investic              T:  rok 2013-

3.1.4           Zpracovat plán revitalizace a zajistit postupně revitalizaci významných krajinných prvků v intravilánu města, např. slepá ramena řek, lesoparky apod.

Z:       odbor hlavního architekta, odbor životního prostředí             T:    rok 2013-

 

 

 

 

4            Zajistit energetické úspory ve městě 

4.1          Zateplování objektů

Snižovat spotřebu energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ve svém vlastnictví např. zateplením obvodových plášťů, střešních konstrukcí, apod. 


4.1.1         Vypracovat strategii snižování energetické náročnosti budov v majetku města.

Z:     odbor majetku a investic                                                                 T:   průběžně

4.1.2          Provádět stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti budov.

Z:      odbor majetku a investic                                                                 T:   průběžně

4.1.3          Provést stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti budov.

Z:     odbor majetku a investic                                                                  T:   průběžně


5            Definovat roli města v oblasti bytové výstavby tak, aby bylo schopno zajistit kvalitní bydlení a získávat nové obyvatele 

5.1                 Koncepce bytové politiky

Zajistit zpracování Koncepce rozvoje a podpory bytové politiky v úzké součinnosti s pořizováním nového územního plánu města


5.1.1 Provést analýzu stávajícího stavu bytového fondu města a stanovit konečný počet bytových jednotek ve vlastnictví města

Z:       odbor majetku a investic                                                                   T:  rok 2014-

5.1.2 Vytvoření koncepce bytové politiky města s důrazem na aktuální sociální situaci a demografickou křivku města (stárnutí populace, zdravotní stav, sociální situace…)

Z:       odbor majetku a investic                                                                  T:   rok 2013-


5.2                 Rozvojová území pro bytovou výstavbu 

V územním plánu zajistit koncepci rozvoje zástavbových lokalit pomocí nástrojů územního plánování

a)      Bytových domů

b)      Rodinných domů

5.2.1          Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro bytovou výstavbu:

a)      Bytových domů

b)      Rodinných domů


Z:     odbor hlavního architekta, zpracovatel nového ÚP                       T:    rok 2013-


5.3                 Regenerace panelových sídlišť 

Pokračovat v revitalizaci jednotlivých sídlišť ve městě a jednotlivé rozvojové projekty koordinovat v závislosti na veřejné potřebě.


5.3.1     Regenerace panelového sídliště Karlovina

5.3.2     Regenerace panelového sídliště Závodu Míru

5.3.3     Regenerace panelového sídliště Polabiny - Pravý břeh Labe

5.3.4     Regenerace panelového sídliště Dubina

5.3.5     Regenerace panelového sídliště Černá za Bory

5.3.6     Regenerace sídliště Dukla

5.3.7     Regenerace sídliště Višňovka

Z:     městské obvody                                                                                    T:  rok 2008 – 13 


6.          Čištění města       

6.1                 Čištění a úklid města


6.1.1      Aktualizace plánu čištění města

Z:       odbor dopravy                                                                                     T:   rok 2013-

6.1.2      Úklid a opravy komunikací realizovat s důrazem na eliminaci rozptýlených prachových částic

Z:       odbor dopravy                                                                                     T:   rok 2013-

6.1.3       Postupná rekonstrukce chodníků a cest na území města

Z:       odbor dopravy                                                                                     T:   rok 2013-                                        

 

 

 

7.           Ovzduší

 

7.1                    Měření kvality ovzduší


7.1.1      Pravidelné zveřejňování výsledků měření kvality ovzduší

Z:     odbor životního prostředí                                                                    T:   rok 2013-

7.1.2      Analýza možnosti zavedení nízkoemisních zón

Z:      odbor hlavního architekta, odbor životního prostředí                    T:   rok 2013-

7.1.3      Zpracovat program snižování emisí znečisťujících látek

Z:      odbor životního prostředí                                                                  T:   rok 2013-


8.           Environmentální výchova a osvěta                 

 

8.1                     Environmentální výchova a osvěta se zaměřením na krajinu a přírodu        

 

8.1.1       Propojení environmentální výchovy a osvěty s revitalizovanými plochami veřejné zeleně ve městě

Z:       odbor hlavního architekta                                                                  T:   rok 2013-     

 

8.2                     Ekologická výchova a osvěta


8.2.1       Podpora projektů se zaměřením na odpadové hospodářství

Z:      odbor životního prostředí                                                                 T:   rok 2013 -

8.2.2       Podpora projektů se zaměřením na obnovitelné zdroje energie

Z:       odbor životního prostředí                                                                  T:   rok 2013 -