Silné stránky

 • Poloha v rovině, která má přirozenou schopnost odvětrávání, řeky se zlepšující se čistotou, protipovodňová ochrana města dokončena
 • Udržovaná městská zeleň, vč. lesoparků – možnost krátkodobé rekreace a blízkost rekreačních oblastí
 • Rozvoj ekologické dopravy (např. cyklistické stezky a trolejbusová doprava)
 • Kontinuální měřící síť znečištění ovzduší
 • Činnost ekovýchovného centra, ekologická výchova dětí a mládeže
 • Bilance nárůstu počtu bytů ve stávajících plochách bydlení
 • Bydlení v kompaktní zástavbě s dostupnou občanskou vybaveností a propojením MHD, s kompletní nabídkou inženýrských sítí a médií (voda, kanalizace, teplo – dálkové vytápění, plyn, elektro apod.), převládající podíl bytů z druhé poloviny 20. století/byty I. kategorie
 • Přiměřený podíl bytů v RD a dostatečné plochy pro výstavbu RD, vymezení sektorů (lokalit) a postupu zástavby ploch bydlení
 • Počet bytových jednotek zvláštního určení městu zatím stačí pro vyřešení naléhavých případů (tj. domy s pečovatelskou službou, pro invalidy)
 • Svoz a separace odpadů vč. kompostárny


Slabé stránky

 • Zažitý image města s chemickým průmyslem s rizikovými výrobami a provozy; staré ekologické zátěže
 • Chybí strategie města ve vztahu k bydlení
 • Odpadové hospodářství – v roce 2014 bude mít město přebytek 7 tis. tun odpadů, které nebude moci sládkovat
 • Nedostatečná kapacita některých páteřních kanalizačních stok na území města 
 • Negativní dopady dopravy – exhalace, hluk; nedostatek ploch pro dopravu v klidu (tj. parkování)
 • Nevyužitý (a stále se zmenšující) zelený pás v okolí řek pro krátkodobou rekreaci
 • Nestabilita územního plánu, nezaručená ochrana zelených ploch; ochranná pásma znemožňují rozvoj ploch pro bydlení
 • Nepřipravenost rozvojových ploch pro bydlení (majetkové vypořádání - scelení, infrastruktura)
 • Chybí nabídka bydlení pro zaměstnance pardubických firem přechodně bydlících ve městě, chybí malometrážní byty, struktura nabídky nevyhovuje
 • Převládající panelové technologie bytových domů; nedostatečné investice do domů s regulovaným nájemným
 • Okrajové lokality s nekompletní technickou vybaveností a MHD


Příležitosti

 • Možnost čerpání finančních prostředků z dotačních titulů MŽP, strukturálních fondů a jiných
 • Nové celorepublikové programy revitalizace postižených území
 • Ekonomické zhodnocení odpadů jako podnikatelská příležitost
 • Funkční přestavba (asanace) pozemků bývalého areálu Železničního vojska, Hůrek, továrny Prokop a teplárny pro bytovou výstavbu.
 • Využití lokalit u kasáren Hůrka k různým formám bydlení (např. pro startovací a sociální bydlení), získání lokality armády na Vinici pro bydlení
 • Průběžná (soustavná) aktualizace koncepce komunální bytové politiky města
 • Rozvoj ekonomiky města a kupní síly obyvatel
 • Výnos z dokončení privatizace bytů použít na bydlení
 • Deregulace nájemného
 • Změna postupu nakládání s neplatiči – způsobu vymáhání pohledávek


Hrozby

 • Havárie ohrožující ŽP (např. Explosia, Aliachem, Paramo)
 • Počet bytových jednotek zvláštního určení městu zatím stačí pro vyřešení naléhavých případů (tj. domy s pečovatelskou službou, pro invalidy) – ve výhledu nedostačující
 • Úbytek a stárnutí obyvatelstva města
 • Nerealizované projekty dopravní infrastruktury jako je D11, R35, splavnění Labe a vybudování přístavu a obchvatové komunikace
 • Trvale vysoká emisní zátěž regionu.