Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice, IČO 00274046 (dále jen „správce“) a má povinnost poskytovat subjektům údajů v souladu s čl. 12 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů1 informace o zpracování osobních údajů. Ochranu osobních údajů považujeme za jeden z klíčových úkolů pro ochranu oprávněných zájmů fyzických osob.

I. Subjekt údajů

Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje úřad zpracovává (např. účastníci správních řízení, občané při vyřizování záležitostí vsamostatné či přenesené působnosti obce, zaměstnanci správce smluvní partneři, jde-li o fyzické osoby, jednající osoby právnických osob,). Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

II. Kontakty na správce

Ve veškerých záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a související s Vašimi právy podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů se na nás v případě potřeby můžete obrátit na níže uvedených kontaktech:

Kontaktní adresa:
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V
Češkova 22
530 02 Pardubice

E-mailová adresa:
podatelna@umo5.mmp.cz

Telefon:
466 510 769

Jako orgán veřejné moci jsme byli povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete rovněž obracet. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Titul, jméno, příjmení: Ing. Aleš Herák
E-mailová adresa: alesherak@gmail.com


III. Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány

Předmětem jsou takové údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů:

 • identifikační a kontaktní údaje smluvních partnerů a jejich zaměstnanců, bankovní údaje a

  identifikační údaje podnikajících fyzických osob,

 • identifikační a kontaktní údaje občanů,

 • identifikační, kontaktní, demografické, ekonomické a další údaje, které nám ukládají právní předpisy,

  zejména pro vedení úředních jednání a povinně zveřejňovaných dokumentů na úřední desce,

 • údaje z komunikace sdělených občany při úředních jednáních,

 • osobní údaje vyjádřené ve Vašem případném souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo které

  nám poskytnete v souladu s Vaším oznámením, žádostí nebo podnětem,

 • osobní údaje, které nám předávají jiné orgány nebo organizace.


IV. Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem plnění povinností v samostatné nebo přenesené působnosti obce. Tyto činnosti jsou regulovány právními předpisy, které obcím stanoví, v jakém rozsahu, příp. i po jakou dobu jsou povinny zpracovávat osobní údaje.

Mezi tyto činnosti patří zejména:

 • správa místních poplatků,

 • volební agenda,

 • činnosti spojené s jednáním orgánů obce,

 • výběrová řízení na obsazování pozic úředníků,

 • vedení úřední desky,

 • poskytování a přijímání dotací a darů,

 • řešení stížností a poskytování informací,

 • agenda dopravy a silničního hospodářství,

 • ochrany přírody a krajiny,

 • stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení,

 • agenda hazardních her,

 • ztráty a nálezy,

 • vidimace a legalizace,

 • oceňování významných výročí a jubileí občanů,

 • přestupková agenda a správní řízení,


Zpracování je v těchto případech nezbytné pro plnění právní povinnosti správce a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni.

Pokud zpracování osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, pak je to výhradně za účelem Vámi vyjádřeným v souhlasu se zpracováním osobních údajů, s nímž budete seznámení před jeho udělením. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem sleduje zefektivnění komunikace mezi občanem a úřadem, snadnější přístup občanů k informacím nebo propagaci činnosti obce a účast veřejnosti na dění v obci.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, jste povinni osobní údaje poskytnout. Vpřípadě jejich neposkytnutí nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.

Osobní údaje Vámi sdělené nezpracováváme pro jiné účely, než pro ty, které jste nám sdělili v okamžiku jejich předání. Pokud bychom hodlali zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování Vám o tom poskytneme informace, jakož i další informace nezbytné k uplatnění Vašich práv.

V. Způsob získávání osobních údajů

Pokud osobní údaje nezískáme přímo od Vás, můžeme je získávat z veřejných zdrojů (např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, administrativního registru ekonomických subjektů, příp. dalších veřejně dostupných evidencí a zdrojů) nebo neveřejných registrů, do nichž máme na základě příslušných oprávnění povolen přístup, příp. z dalších zdrojů, kterými mohou být jiné organizace, žadatelé, účastníci řízení, smluvní partneři a mnoho dalších subjektů.

VI. Poskytování osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme jen těm příjemcům, jimž jsme je povinni poskytovat na základě příslušných právních předpisů (např. ministerstvům a jiným ústředním orgánům, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančním úřadům, úřadům práce), dále pak smluvním stranám, které jsou účastníky smluvních vztahů s námi, zdravotnickým zařízením, pojišťovnám, veřejnosti v případech, kdy jsou informace povinně zveřejňovány prostřednictvím úřední desky, účastníkům správních řízení, žadatelům, příp. dalším oprávněným subjektům sohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s našimi činnostmi, ledaže byste s tím vyslovili souhlas.

Osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím neposkytujeme.

VII. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, kterou stanoví právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba nezbytná k plnění našich úkolů, k uplatnění Vašich práv nebo oprávněných zájmů, práv nebo oprávněných zájmů správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků obce. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky Evropské unie, zejména v oblasti poskytování dotací. Při stanovení doby uložení osobních údajů zohledňujeme veškeré aspekty daného zpracování a Vaše zájmy, příp. oprávněné zájmy třetích stran, zejména, aby byly osobní údaje uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu.

Doba uložení osobních údajů vyplývá ze spisového řádu, který pravidelně revidujeme a aktualizujeme. Jednotlivé doby uložení jsou projednávány s místně příslušným okresním archivem.

VIII. Způsob zpracování osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů dochází jak automatizovaně, tak v listinné podobě. Způsob zpracování je závislý na typu agendy, příp. na povinnostech uložených právními předpisy (např. agenda CzechPoint).
V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Rozhodování je vždy založeno na rozhodnutí úředníků.

Profilování nevyužíváme, ledaže by toho bylo třeba pro efektivní uplatnění Vašich práv nebo by takový způsob zpracování vyplýval z obecně závazného právního předpisu.
Ve vymezených případech ke zpracování osobních údajů máme zpracovatele, kteří jsou vázáni stejnými povinnostmi, jaké máme sami ve vztahu k subjektům údajů. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy o zpracování osobních údajů, které specifikují pokyny pro zpracování a jejich povinnosti.

IX. Práva subjektu údajů

Je-li zpracování osobních údajů prováděno se Vaším souhlasem, máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají nebo abychom doplnili Vaše neúplné osobní údaje, na to, abychom bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, na to abychom omezili za podmínek uvedených v čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud to požadujete, jsme povinni informovat Vás o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, povoleno právem Evropské unie nebo České republiky, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Správce Vám musí oznámit případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)